Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 και της αριθμ.20501/02-09-2019 απόφασης Δημάρχου Βέροιας, σας καλούμε να προσέλθετε στο Δημαρχείο, Μητροπόλεως 46, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας, σε τακτική Συνεδρίαση, που θα γίνει στις 04-03-2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:30 με θέματα ημερήσιας διάταξης, τα εξής:

Θέμα :
Διατύπωση απόψεων επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την περιβαλλοντική αδειοδότηση του έργου «Τροποποίηση των περιβαλλοντικών όρων ΜΥΗΕ της εταιρείας «ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε.» στο «Τριπόταμο» του Δ. Βέροιας [Περιβαλλοντική Ταυτότητα δραστηριότητας: ΠΕΤ: 1911218426]» (υποκατηγορία Α2, ομάδα 10η – Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, με Α/Α 08), Φορέας του έργου: «ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε.»

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ηλίας Τσιφλίδης


Απόψεις των ενδιαφερομένων μπορούν να κατατίθενται γραπτώς στη γραμματεία της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματός του.