Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010, όπως αυτό τροποποιήθηκε από το άρθρο 77 του ν.4555/2018 και του άρθρου 2 του ν.4635/2019, της αριθμ.20501/02-09-2019 απόφασης Δημάρχου Βέροιας και του άρθρου 10 της από 11/03/2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ Α΄55/11-03-2020), σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση, η οποία θα πραγματοποιηθεί δια τηλεδιάσκεψης [με χρήση της τεχνολογίας του e presence (www.epresence.gov.gr)], στις 12-07-2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:30, λόγω των κατεπειγόντων μέτρων που έχουν ληφθεί για την αποφυγή της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, με θέμα ημερήσιας διάταξης το εξής:

Θέμα 1ο Διακοπή ή μη λειτουργίας της επιχείρησης μαζικής εστίασης παρασκευής και προσφοράς προχείρου γεύματος και αναψυχής (καφετέρια) της Ε. Βαρυτίμου (1ο χλμ Επαρχ. Οδού Βεροίας – Αγ. Βαρβάρας).