Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010, όπως αυτό τροποποιήθηκε από το άρθρο 77 του ν.4555/2018 και του άρθρου 2 του ν.4635/2019, της αριθμ.20501/02-09-2019 απόφασης Δημάρχου Βέροιας και του άρθρου 10 της από 11/03/2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ Α΄55/11-03-2020), σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση, η οποία θα πραγματοποιηθεί  δια τηλεδιάσκεψης [με χρήση της τεχνολογίας του e presence (www.epresence.gov.gr)], στις 07-10-2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:30, λόγω των κατεπειγόντων μέτρων που έχουν ληφθεί για την αποφυγή της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19,  με μόνο θέμα ημερήσιας διάταξης το εξής:

Θέμα

 

Ανάκληση ή μη άδειας ίδρυσης και λειτουργίας της επιχείρησης ‘καφετέριας’ της εταιρείας Σαμανίδης Κ – Βαμβακίδης Ν. ΟΕ (Έλλης 9, ‘‘Αφρός’’)

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

                                                                 Ηλίας  Τσιφλίδης