Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρο 75 του ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης–Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως αυτό τροποποιήθηκε από το άρθρο 77 του ν.4555/2018 και το άρθρο 2 του ν.4635/2019, της αριθ. 1182/11-1-2022 απόφασης Δημάρχου Βέροιας, σας καλούμε να προσέλθετε στο Δημαρχείο, Μητροπόλεως 46, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας, σε τακτική συνεδρίαση, που θα γίνει στις 6-6-2022, Δευτέρα και ώρα 12:30,  με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:

Θέμα

1ο

Ανάκληση ή μη λειτουργίας καταστήματος (ιχθυοπωλείου) επί της οδού 16ης Οκτωβρίου 1

Θέμα

2ο

Έγκριση ή μη προσωρινής αφαίρεσης λειτουργίας μουσικών οργάνων από Κ.Υ.Ε. της Μ. Οικονομάκου

Θέμα

3ο

Έγκριση ή μη προσωρινής αφαίρεσης λειτουργίας μουσικών οργάνων από Κ.Υ.Ε. της εταιρείας «Στ. Μιχάλης & Σία Ε.Ε»

Θέμα

4ο

Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για τη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων του έργου «Πτηνοτροφική μονάδα δυναμικότητας 45,600χλ πτηνών του Σ. Ξυδόπουλου, σε εκτός σχεδίου περιοχή της Δημοτικής Κοινότητας Τριλόφου»

Θέμα

5ο

Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για τον καθαρισμό Ο. Γ. – Ρ. Γ. στο Ο.Τ 342 της πόλης Βέροιας

Θέμα

6o

Έγκριση ή μη Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων Δήμου Βέροιας

Θέμα

7ο

Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για την τροποποίηση ή μη του Κανονισμού Χρήσης Παραχωρούμενων Κοινόχρηστων Χώρων του Δήμου Βέροιας

 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 Ηλίας  Τσιφλίδης