Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 και της αριθμ. αριθμ.501/Α.Π./7636/ 06-03-2017 απόφασης Δημάρχου Βέροιας, σας καλούμε να προσέλθετε στο Δημαρχείο, Μητροπόλεως 46, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας, σε τακτική Συνεδρίαση, που θα γίνει στις 09-03-2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00 με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης, το εξής:

Θέμα : 
Έγκριση ή μη χορήγησης αδείας για παράταση του ωραρίου λειτουργίας μουσικής ή/και μουσικών οργάνων χαμηλής ισχύος στον Θεόδωρο Βλάχο του Ιωάννη για το κατάστημά του στην Τοπική Κοινότητα Αγίας Βαρβάρας.

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΚΟΡΩΝΑΣ

 

Απόψεις των ενδιαφερομένων μπορούν να κατατίθενται γραπτώς στη γραμματεία της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματός του