Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 και της αριθμ. αριθμ.501/Α.Π./7636/ 06-03-2017 απόφασης Δημάρχου Βέροιας, σας καλούμε να προσέλθετε στο Δημαρχείο, Μητροπόλεως 46, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας, σε τακτική Συνεδρίαση, που θα γίνει στις 30-05-2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00 με μοναδικό θέματα ημερήσιας διάταξης, το εξής:

Θέμα
Ανάκληση ή μη αδείας ίδρυσης & λειτουργίας της επιχείρησης αναψυχής –κλειστού παιδοτόπου και επιβολή διοικητικών μέτρων στην Μαρία Τυριακίδου  του Αναστασίου (Λεωφ. Στρατού 33).

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΚΟΡΩΝΑΣ

Απόψεις των ενδιαφερομένων μπορούν να κατατίθενται γραπτώς στη γραμματεία της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματός του.