Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 και της αριθμ. αριθμ.501/Α.Π./7636/ 06-03-2017 απόφασης Δημάρχου Βέροιας, σας καλούμε να προσέλθετε στο Δημαρχείο, Μητροπόλεως 46, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας, σε τακτική Συνεδρίαση, που θα γίνει στις 31-10-2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00 με θέματα ημερήσιας διάταξης, τα εξής:

Θέμα 1ο 
Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για διατήρηση ή μη θέσεων (3) περιπτέρων και απομάκρυνσης κουβουκλίων.

Θέμα 2ο
Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για διατήρηση ή μη θέσεων (2) περιπτέρων και απομάκρυνσης κουβουκλίων.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΚΟΡΩΝΑΣ

Απόψεις των ενδιαφερομένων μπορούν να κατατίθενται γραπτώς στη γραμματεία της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματός του.