Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 79 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 2 του Ν.4257/2014 και των άρθρων 83, 88 και 89 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκαν από τα άρθρα 84, 88 και 89 του Ν. 4555/2018 αντίστοιχα, σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Κοινότητας Βέροιας, που θα γίνει στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας, Μητροπόλεως 46, 1ος όροφος, την 17-12-2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 18:00, για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1
Έκφραση γνώμης επί του Κανονισμού Λειτουργίας Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας του Δήμου Βέροιας.

ΘΕΜΑ 2
Έκφραση γνώμης επί της τροποποίησης Κανονισμού Λειτουργίας Συμβουλίου Ένταξης Μεταναστών και Προσφύγων Δήμου Βέροιας.

 


Ο Πρόεδρος της Κοινότητας Βέροιας

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΙΛΟΓΙΑΝΝΗΣ