Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 79 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 2 του Ν.4257/2014 και των άρθρων 83, 88 και 89 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκαν από τα άρθρα 84, 88 και 89 του Ν. 4555/2018 αντίστοιχα, σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Κοινότητας Βέροιας, που θα γίνει στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας, Μητροπόλεως 46, 1ος όροφος, την 24-1-2020 ημέρα Παρασκευή και ώρα 18:00, για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1
Διατύπωση γνώμης επί της κυκλοφοριακής μελέτης που αφορά στην «Μελέτη Βελτίωσης Αστικής Κινητικότητας σε περιοχές σχολικών συγκροτημάτων»

ΘΕΜΑ 2
Έγκριση ή μη χορήγησης αδείας για παράταση του ωραρίου λειτουργίας μουσικής στην Κρεμλίδου Μαρία για το κατάστημά της στην οδό Κάππου 11 στη Βέροια.

Ο Πρόεδρος της Κοινότητας Βέροιας

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΙΛΟΓΙΑΝΝΗΣ