Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 79 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 2 του Ν.4257/2014 και των άρθρων 83, 88 και 89 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκαν από τα άρθρα 84, 88 και 89 του Ν. 4555/2018 αντίστοιχα, και του άρθρου 10 της από 11/3/2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ Α΄ 55/11-3-2020), σας καλούμε σε συνεδρίαση που θα γίνει στις 20-3-2020 ημέρα Παρασκευή και ώρα 18:00, η οποία λόγω των κατεπειγόντων μέτρων που έχουν ληφθεί για την αποφυγή της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 θα πραγματοποιηθεί δια περιφοράς, με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:

ΘΕΜΑ 1
Έγκριση ή μη χορήγησης αδείας για παράταση του ωραρίου λειτουργίας μουσικής - μουσικών οργάνων χαμηλής ισχύος στην Κακούλη Παναγιώτα του Μάρκου για το κατάστημά της στην οδό Μητροπόλεως 54 στη Βέροια.

ΘΕΜΑ 2
Έγκριση ή μη χορήγησης αδείας για παράταση του ωραρίου λειτουργίας μουσικής στον Μπεκιάρη Ιωάννη για το κατάστημά του στην οδό Ιπποκράτους 14 στη Βέροια.

ΘΕΜΑ 3
«Διατύπωση απόψεων επί Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και Αποστολή Απόφασης»

 

 

Ο Πρόεδρος της Κοινότητας Βέροιας

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΙΛΟΓΙΑΝΝΗΣ