Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 83, 88 και 89 του Ν. 3852/2010 (Πρόγραμμα Καλλικράτης) καθώς και του άρθρου 79 του ανωτέρω Νόμου, όπως αντικαταστάθηκαν και τροποποιήθηκαν οι παρ. 1 και 2 με την παρ. 16 άρθρου 6 του Ν.4071/2012, σας ενημερώνουμε ότι θα πραγματοποιηθεί έκτακτη συνεδρίαση της Δημοτικής Κοινότητας Βέροιας, που θα γίνει στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας, Μητροπόλεως 46, 1ος όροφος, την 4-4-2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00, για το μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1:
Έγκριση ή μη χορήγησης αδείας για παράταση του ωραρίου λειτουργίας μουσικής/ μουσικών οργάνων στην Θεοδωρίδου Χριστίνα για το κατάστημά της στην οδό Παστέρ 12 στη Βέροια.

Το κατεπείγον της συνεδρίασης συνίσταται στο ότι πρέπει να εκδοθεί άμεσα η άδεια για παράταση μουσικής στο εν λόγο κατάστημα για την εύρυθμη λειτουργία του κατά την εορταστική περίοδο.

 

Η Πρόεδρος της
Δημοτικής Κοινότητας Βέροιας
Γκόγκα Ελένη