Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 83, 88 και 89 του Ν. 3852/2010 (Πρόγραμμα Καλλικράτης) καθώς και του άρθρου 79 του ανωτέρω Νόμου, όπως αντικαταστάθηκαν και τροποποιήθηκαν οι παρ. 1 και 2  με την παρ. 16 άρθρου 6 του Ν.4071/2012, σας ενημερώνουμε ότι θα πραγματοποιηθεί τακτική συνεδρίαση της Δημοτικής Κοινότητας Βέροιας, που θα γίνει στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας, Μητροπόλεως 46, 1ος όροφος, την 22-5-2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00, για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:


ΘΕΜΑ 1 
Επί αιτήματος του Συλλόγου Ιστορικού Αυτοκινήτου Β.Ελλάδος για παραχώρηση της χρήσης της πλατείας Ελιάς.

ΘΕΜΑ 2 
Επί αιτήματος του ΓΑΣ καράτε «ΕΡΜΗΣ» για παραχώρηση της χρήσης του αμφιθεάτρου της Αγίας Παρασκευής.

ΘΕΜΑ 3 
Επί αιτήματος της ΚΕΠΑ Δ.Βέροιας για παραχώρηση της χρήσης δημοτικών χώρων.

 

Η Πρόεδρος της
Δημοτικής Κοινότητας Βέροιας

Ελένη Γκόγκα