Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 83, 88 και 89 του Ν. 3852/2010 (Πρόγραμμα Καλλικράτης) καθώς και του άρθρου 79 του ανωτέρω Νόμου, όπως αντικαταστάθηκαν και τροποποιήθηκαν οι παρ. 1 και 2  με την παρ. 16 άρθρου 6 του Ν.4071/2012, σας ενημερώνουμε ότι θα πραγματοποιηθεί τακτική συνεδρίαση της Δημοτικής Κοινότητας Βέροιας, που θα γίνει στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας, Μητροπόλεως 46, 1ος όροφος, την 24-1-2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 18:00, για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1    Έκφραση γνώμης για την εκποίηση δημοτικής έκτασης τμήματος του υπ’ αριθμ. 36 αγροτεμαχίου του αγροκτήματος Βέροιας

ΘΕΜΑ 2    Κατάργηση  ή μη θέσεων (2) περιπτέρων


Ο Αναπληρωτής της Προέδρου της
Δημοτικής Κοινότητας Βέροιας
  Γεώργιος Λελεκάκης