Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 74 & 75 του Ν.3852/2010 και της αριθμ.  17047/1-9-2020 απόφασης Δημάρχου Βέροιας και του άρθρου 10 της από 11/03/2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/Α΄/01-03-2020),  σας καλούμε να προσέλθετε στο Δημαρχείο Μητροπόλεως 46, σε ΕΚΤΑΚΤΗ συνεδρίαση που θα γίνει την Πέμπτη  08-10-2020 και ώρα 10:00, με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1ο
Εκλογή Αντιπροέδρου Οικονομικής Επιτροπής. (Εισηγητικά)

ΘΕΜΑ 2ο
Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο της 13ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού και Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Βέροιας, έτους 2020.

ΘΕΜΑ 2ο
Έγκριση ή μη πρακτικού διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου της προμήθειας κτηνιατρικού υλικού Δήμου Βέροιας έτους 2020. (Εισηγητικά)