Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 74 & 75 του Ν.3852/2010 και της αριθμ. 17047/1-9-2020 απόφασης Δημάρχου Βέροιας και του άρθρου 10 της από 11/03/2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/Α΄/01-03-2020) όπως συμπληρώθηκε και ισχύει, σας καλούμε σε ΕΚΤΑΚΤΗ συνεδρίαση που θα γίνει την Τετάρτη 30-12-2020 και από ώρα 09:00 έως 10:00, η οποία λόγω των κατεπειγόντων μέτρων που έχουν ληφθεί για την αποφυγή της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 θα πραγματοποιηθεί δια περιφοράς, μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (αποστολή ηλεκτρονικού εγγράφου από τα μέλη της Ο.Ε. για τη δήλωση πρόθεσης ψήφου και τυχόν απόψεων τους επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης), με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:


ΘΕΜΑ 1ο
Αποδοχή ή μη όρων συμμετοχής του Δήμου στο πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» και υποβολή ή μη αιτήματος ένταξης πράξης για: α) «Κατασκευή εξόδου κινδύνου και ολοκλήρωση πυροπροστασίας 1ου Δημοτ.Σχολείου Βέροιας», β) «Κατασκευή ανελκυστήρα και Βελτίωση Ενεργειακής απόδοσης στο ΤΕΕ Ειδικής αγωγής του Δήμου Βέροιας» & γ) «Ηλεκτροφωτισμός Γηπέδου Μακροχωρίου», στον ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ «Παιδεία, Πολιτισμός, Τουρισμός και Αθλητισμός» στα πλαίσια της πρόσκλησης ΑΤ10 με τίτλο «Συντήρηση δημοτικών ανοιχτών αθλητικών χώρων, σχολικών μονάδων, προσβασιμότητα ΑμΕΑ». (Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 2ο
Έγκριση ή μη διενέργειας, τεχνικών προδιαγραφών & κατάρτιση όρων διαγωνισμού για «Προμήθεια εξοπλισμού αναβάθμισης δικτύου δομημένης καλωδίωσης κτιριακών εγκαταστάσεων του Δημαρχιακού Μεγάρου Βέροιας».(Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 3ο
Έγκριση ή μη πρακτικών διαγωνισμού και ανάδειξη ή μη αναδόχου του έργου «Ανακατασκευή του δαπέδου γηπέδου μίνι ποδοσφαίρου (5Χ5) Μακροχωρίου».(Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 4ο
Συγκρότηση ή μη Γνωμοδοτικών Επιτροπών διενέργειας και αξιολόγησης διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων προμηθειών και γενικών υπηρεσιών για το έτος 2021.(Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 5ο
Συγκρότηση ή μη Επιτροπών παραλαβής προμηθειών και υπηρεσιών για το έτος 2021.(Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 6ο
Συγκρότηση ή μη Επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων διαγωνισμών προμηθειών και υπηρεσιών για το έτος 2021.(Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 7ο
Έγκριση ή μη μετακίνησης Δημάρχου στην Θεσσαλονίκη και στην Αθήνα.(Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 8ο
Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Ηλεκτροφωτισμός γηπέδου Φυτειάς».(Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 9ο
Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Αποκατάσταση γέφυρας τάφρου Α5 περιοχή Κουλούρας».(Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 10ο
Απόδοση λογαριασμού δαπανών εντάλματος παγίας προκαταβολής από τον υπάλληλο του Δήμου Α.Σιδηρόπουλο.(Εισηγητικό)


Η Συνεδρίαση είναι κατεπείγουσα λόγω της αναγκαιότητας για τη λήψη των σχετικών αποφάσεων λόγω λήξης του έτους και λόγω προθεσμιών για την απρόσκοπτη και εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο.Ε.


ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΑΣΛΑΝΟΓΛΟΥ
(Αντιδήμαρχος Οικονομικών)