Προσκλήσεις Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Βέροιας

Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 74 & 75 του Ν.3852/2010 και της αριθμ. 17047/1-9-2020 απόφασης Δημάρχου Βέροιας και του άρθρου 10 της από 11/03/2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/Α΄/01-03-2020) όπως συμπληρώθηκε και ισχύει, σας καλούμε σε ΕΚΤΑΚΤΗ συνεδρίαση που θα γίνει την Παρασκευή 07/05/2021 και από ώρα 09:00 έως 10:00, η οποία λόγω των κατεπειγόντων μέτρων που έχουν ληφθεί για την αποφυγή της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 θα πραγματοποιηθεί δια περιφοράς, μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (αποστολή ηλεκτρονικού εγγράφου από τα μέλη της Ο.Ε. για τη δήλωση πρόθεσης ψήφου και τυχόν απόψεων τους επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης), με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:


ΘΕΜΑ ΜΟΝΟ Εξουσιοδότηση ή μη δικηγόρου του Δήμου να παραστεί στο Ελεγκτικό Συνέδριο (Β΄ Τμήμα) κατά τη συζήτηση αίτησης ακύρωσης-προσφυγής (Παραπομπή από Διοικητικό Εφετείο) του Θ.Χαρτοματσίδη κατά της αριθμ. 765/2016 απόφασης του Δ.Σ. και του με αριθμ.πρωτ. 13853/27-04-2017 αποσπάσματος του αριθμ. 49/2017 χρηματικού καταλόγου του Δήμου Βέροιας.


Η Συνεδρίαση είναι κατεπείγουσα λόγω προθεσμίας για την απρόσκοπτη και εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου.


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο.Ε.


ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΑΣΛΑΝΟΓΛΟΥ
(Αντιδήμαρχος Οικονομικών)

Συνημμένο:

Εισηγητικό

Αναζήτηση