Προσκλήσεις Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Βέροιας

Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 74 & 75 του Ν.3852/2010 και της αριθμ. 17047/1-9-2020 απόφασης Δημάρχου Βέροιας και του άρθρου 10 της από 11/03/2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/Α΄/01-03-2020) όπως συμπληρώθηκε και ισχύει, σας καλούμε σε ΕΚΤΑΚΤΗ συνεδρίαση που θα γίνει την Δευτέρα 10/05/2021 και από ώρα 09:00 έως 10:00, η οποία λόγω των κατεπειγόντων μέτρων που έχουν ληφθεί για την αποφυγή της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 θα πραγματοποιηθεί δια περιφοράς, μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (αποστολή ηλεκτρονικού εγγράφου από τα μέλη της Ο.Ε. για τη δήλωση πρόθεσης ψήφου και τυχόν απόψεων τους επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης), με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:


ΘΕΜΑ ΜΟΝΟ Έγκριση ή μη: α) Πρακτικού Επιτροπής διερεύνησης τιμών στο Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» ΑΤ14, β) Των αριθμ. 7873 και 7874 μελετών της Δ/νσης Προγραμματισμού-Οργάνωσης-Πληροφορικής του Δήμου, στο Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» (Υποέργο 1) και «Δράσεις Δημοσιότητας» (Υποέργο 2) και γ) Της αριθμ.πρωτ. 7872/07-05-2021 Έκθεσης σκοπιμότητας, της πράξης με τίτλο «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΙΚΟΥ ΤΗΣ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗΣ ΤΟΥ 1821-1912».


Η Συνεδρίαση είναι κατεπείγουσα λόγω προθεσμίας για την απρόσκοπτη και εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο.Ε.


ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΑΣΛΑΝΟΓΛΟΥ
(Αντιδήμαρχος Οικονομικών)

Συνημμένο:

Εισηγητικό

Αναζήτηση