Προσκλήσεις Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Βέροιας

Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 74 & 75 του Ν.3852/2010 και της αριθμ.  22247/1-9-2021 απόφασης Δημάρχου Βέροιας και του άρθρου 10 της από 11/03/2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/Α/1-3-2020) όπως συμπληρώθηκε και ισχύει, σας καλούμε σε ΕΚΤΑΚΤΗ συνεδρίαση που θα γίνει την ΠΕΜΠΤΗ  23/12/2021 και από ώρα 09:00 έως 10:00, η οποία λόγω των κατεπειγόντων μέτρων που έχουν ληφθεί για την αποφυγή της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 θα πραγματοποιηθεί δια περιφοράς, μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (αποστολή ηλεκτρονικού εγγράφου από τα μέλη της Ο.Ε. για τη δήλωση πρόθεσης ψήφου και τυχόν απόψεων τους επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης), με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:

ΘΕΜΑ

1ο

Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο της 13ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού και Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Βέροιας, έτους 2021.

ΘΕΜΑ

2ο

Αποδοχή ή μη της δωρεάν παραχώρησης της χρήσης φορτηγού οχήματος από τον Περιφερειακό Σύνδεσμο ΦοΔΣΑ Κεντρικής Μακεδονίας.

ΘΕΜΑ

3ο

Αποδοχή ή μη χρηματοδότησης από το Πράσινο Ταμείο του έργου «Επιχειρησιακό σχέδιο για την εξασφάλιση κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων - ΕΣΕΚΚ Δήμου Βέροιας».

ΘΕΜΑ

4ο

Έγκριση ή μη συμμετοχής του Δήμου Βέροιας ως Εταίρος Δικαιούχος σε συνεργασία με το ΚΑΠΕ στην υποβολή πρότασης για την υλοποίηση έργων που αφορούν στη Δράση: «Βιώσιμη Αστική Κινητικότητα, Μικροκινητικότητα (last mile transportation), Ολοκληρωμένη Διαχείριση Αστικών Μετακινήσεων», του Άξονα Προτεραιότητας 14 «ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΤΣ)», του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη», ΕΣΠΑ 2014-2020.

ΘΕΜΑ

5ο

Έγκριση ή μη σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Βέροιας και του Αναπτυξιακού Οργανισμού «ΝΕΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ» Α.Ε. - ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ» με τίτλο «Παροχή υπηρεσιών ωρίμανσης έργου Ολοκληρωμένης Αστικής Παρέμβασης στην περιοχή της Βεργίνας του Δήμου Βέροιας για την υποβολή σε συγχρηματοδοτούμενα και λοιπά προγράμματα της προγραμματικής περιόδου 2021-2027» και ανάκληση ή μη της 515/2021 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βέροιας.

ΘΕΜΑ

6ο

Έγκριση ή μη της αριθμ. 30/2021 απόφασης Δ.Σ. της Δημοτικής Επιχείρησης με την επωνυμία «Κοινωφελής Επιχείρηση Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο (Κ.Ε.ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.) Δήμου Βέροιας», επί του Ετησίου Προγράμματος Δράσης (ΕΠΔ), του Προϋπολογισμού και του Ολοκληρωμένου Προγράμματος Δράσης (ΟΠΔ) της, έτους 2022.

ΘΕΜΑ

7ο

Έγκριση ή μη πρακτικών διαγωνισμού και ανάδειξη αναδόχου εκπόνησης της υπηρεσίας «Σχέδιο φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) Δήμου Βέροιας».

ΘΕΜΑ

8ο

Έγκριση ή μη πρακτικών διαγωνισμού και ανάδειξη ή μη αναδόχου της μελέτης «Συμφωνία πλαίσιο 2τούς διάρκειας για την εκπόνηση τοπογραφικών υπηρεσιών για τη διασφάλιση της δημοτικής περιουσίας στο Κτηματολόγιο».

ΘΕΜΑ

9ο

Έγκριση ή μη πρακτικών διαγωνισμού για τη ματαίωση της διαδικασίας διενέργειας του διαγωνισμού του έργου «Ολοκλήρωση Βρεφικού Σταθμού Κυψέλης Δήμου Βέροιας».

ΘΕΜΑ

10ο

Έγκριση ή μη της αριθμ. 42382/13-12-2021 απόφασης Αντιδημάρχου για απευθείας ανάθεση της εργασίας/υπηρεσίας «Αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών και επικίνδυνων καταστάσεων (Αντικατάσταση επικίνδυνων κιγκλιδωμάτων σε σημεία του οδικού δικτύου & γέφυρες αγροτικών-δημοτικών οδών)».

ΘΕΜΑ

11ο

Συγκρότηση ή μη επιτροπής και κατάρτιση ή μη όρων διαγωνισμού του έργου «Κατασκευή τοιχίων αντιστήριξης».

ΘΕΜΑ

12ο

Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου «Αγροτική οδοποιία στο Αγρόκτημα Τριλόφου Δήμου Βέροιας».

ΘΕΜΑ

13ο

Ορισμός η μη δικηγόρων για χειρισμό υποθέσεων Κτηματολογίου του Δήμου Βέροιας.

ΘΕΜΑ

14ο

Αποδοχή ή μη αιτήματος Ε.Ναβροζίδη για εξώδικο συμβιβασμό για καταβολή αποζημίωσης από πρόκληση ζημιών που υπέστη το αυτοκίνητό του.

ΘΕΜΑ

15ο

Απόδοση λογαριασμού δαπανών εντάλματος προπληρωμής από τον υπάλληλο του Δήμου Κ.Σαχινίδη.

ΘΕΜΑ

16ο

Απόδοση λογαριασμού δαπανών εντάλματος παγίας προκαταβολής από τον υπάλληλο του Δήμου Α.Σιδηρόπουλο.

ΘΕΜΑ

17ο

Έγκριση ή μη εκτός έδρας κίνησης οχήματος του Δήμου.

ΘΕΜΑ

18ο

Έγκριση ή μη εκτός έδρας κίνησης οχημάτων του Δήμου.

ΘΕΜΑ

19ο

Έγκριση ή μη εκτός έδρας κίνησης οχήματος του Δήμου.

ΘΕΜΑ

20ο

Έγκριση ή μη εκτός έδρας κίνησης οχημάτων του Δήμου.

Η Συνεδρίαση είναι κατεπείγουσα λόγω ανάγκης Αναμόρφωσης του Προϋπολογισμού και λόγω ανάγκης άμεσης λήψης των παραπάνω σχετικών αποφάσεων λόγω προθεσμιών και γενικότερα για την απρόσκοπτη και εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου, λόγω λήξης του έτους.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο.Ε.

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ  ΑΣΛΑΝΟΓΛΟΥ

(Αντιδήμαρχος Οικονομικών)

Αναζήτηση

Save
Cookies user prefences
Χρησιμοποιούμε cookies για να σας διασφαλίσουμε την καλύτερη εμπειρία στον ιστότοπό μας. Εάν απορρίψετε τη χρήση των cookies, αυτός ο ιστότοπος ενδέχεται να μην λειτουργεί όπως αναμένεται.
Αποδοχή
Απόρριψη
Στατιστικά
cookie-statistics
Αποδοχή
Απόρριψη