Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 74 & 75 του Ν.3852/2010 και της αριθμ. 22247/1-9-2021 απόφασης Δημάρχου Βέροιας και του άρθρου 10 της από 11/3/2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/Α/1-3-2020) όπως συμπληρώθηκε και ισχύει, σας καλούμε σε ΕΚΤΑΚΤΗ συνεδρίαση που θα γίνει την ΤΡΙΤΗ 28/12/2021 και από ώρα 12:00 έως 12:30, η οποία λόγω των κατεπειγόντων μέτρων που έχουν ληφθεί για την αποφυγή της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 θα πραγματοποιηθεί δια περιφοράς, μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (αποστολή ηλεκτρονικού εγγράφου από τα μέλη της Ο.Ε. για τη δήλωση πρόθεσης ψήφου και τυχόν απόψεων τους επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης), με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής: 

ΘΕΜΑ

ΜΟΝΟ

Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο της 14ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού και Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Βέροιας, έτους 2021.

  

Η Συνεδρίαση είναι κατεπείγουσα λόγω ανάγκης άμεσης Αναμόρφωσης του Προϋπολογισμού και λήψης της σχετικής απόφασης για την απρόσκοπτη και εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου, λόγω λήξης του έτους.

 

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο.Ε.

 ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΑΣΛΑΝΟΓΛΟΥ

(Αντιδήμαρχος Οικονομικών)