Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 74 & 75 του Ν.3852/2010 και της αριθμ.  1182/11-01-2022 απόφασης Δημάρχου Βέροιας και του άρθρου 10 της από 11/3/2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/Α΄) όπως συμπληρώθηκε και ισχύει,, σας καλούμε να προσέλθετε στο Δημαρχείο Μητροπόλεως 46, σε ΕΚΤΑΚΤΗ συνεδρίαση που θα γίνει την ΤΡΙΤΗ  17/05/2022 και ώρα 10:00, με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ

ΜΟΝΟ

Έγκριση ή μη γενόμενης ενέργειας Δημάρχου εξουσιοδότησης δικηγόρων του Δήμου για την παράστασή τους στο Συμβούλιο της Επικρατείας.

Η Συνεδρίαση είναι κατεπείγουσα λόγω ανάγκης άμεσης λήψης απόφασης λόγω προθεσμίας για την απρόσκοπτη και εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο.Ε.

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ  ΑΣΛΑΝΟΓΛΟΥ

(Αντιδήμαρχος Οικονομικών)