Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 74 & 75 του Ν.3852/2010 και της αριθμ. 501/7636/6-3-2017 απόφασης Δημάρχου Βέροιας, σας καλούμε να προσέλθετε στο Δημαρχείο (γραφείο μας) Μητροπόλεως 46, σε ΕΚΤΑΚΤΗ συνεδρίαση που θα γίνει την Παρασκευή  12-10-2018 και ώρα 9:30, με το εξής θέμα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ ΜΟΝΟ
Ανάκληση ή μη της αριθμ. 561/2018 απόφασης Ο.Ε. και ακύρωση ή μη του διαγωνισμού του έργου «Διαπλάτυνση οδού Πιερίων από οδό Μανδηλαρά έως οδό Απόλλωνος». (Εισηγητικά)

 

Η Συνεδρίαση είναι κατεπείγουσα επειδή μετά από επόπτευση της μελέτης από την υπηρεσία διαπιστώθηκε αριθμητικό σφάλμα στον προϋπολογισμό του έργου, το οποίο δεν είναι διαχειρίσιμο και υπάρχει σοβαρή πιθανότητα να οδηγήσει σε ακύρωση του έργου στο στάδιο του προσυμβατικού ελέγχου. Για το λόγο αυτό είναι απαραίτητη η διόρθωση του προϋπολογισμού και η επανάληψη της διαδικασίας του διαγωνισμού.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο.Ε.

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ  ΑΣΛΑΝΟΓΛΟΥ
(Αντιδήμαρχος Οικονομικών)