Προσκλήσεις Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Βέροιας

2η Πρόσκληση Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής έτους 2022

Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 74 & 75 του Ν.3852/2010 και της αριθμ.  22247/1-9-2021 απόφασης Δημάρχου Βέροιας και του άρθρου 10 της από 11/3/2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/Α/1-3-2020) όπως συμπληρώθηκε και ισχύει, σας καλούμε σε ΕΚΤΑΚΤΗ συνεδρίαση που θα γίνει την ΤΡΙΤΗ  18/01/2022 και από ώρα 09:00 έως 10:00, η οποία λόγω των κατεπειγόντων μέτρων που έχουν ληφθεί για την αποφυγή της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 θα πραγματοποιηθεί δια περιφοράς, μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (αποστολή ηλεκτρονικού εγγράφου από τα μέλη της Ο.Ε. για τη δήλωση πρόθεσης ψήφου και τυχόν απόψεων τους επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης), με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:

ΘΕΜΑ

1ο

Εκλογή Αντιπροέδρου Οικονομικής Επιτροπής.

ΘΕΜΑ

2ο

Έγκριση ή μη υποβολής αιτήματος στο ΥΠ.ΕΣ. για τον προγραμματισμό προσλήψεων προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (ΙΔΟΧ) για το έτος 2022 στον Δήμο Βέροιας, κατά τις διατάξεις του άρθρου 25 του Ν.4829/2021 (Κτηνίατρος και Σχολικές Καθαρίστριες).

ΘΕΜΑ

3ο

Έγκριση ή μη της αριθμ. 27/2021 απόφασης του Δημοτικού Βρεφονηπιακού Σταθμού «ΘΕΑΝΩ ΖΩΓΙΟΠΟΥΛΟΥ», περί έγκρισης ισολογισμού, οικονομικών καταστάσεων και έκθεσης διαχείρισής του, έτους 2020.

ΘΕΜΑ

4ο

Έγκριση ή μη της αριθμ. 28/2021 απόφασης του Ν.Π. με την επωνυμία «Δημοτικός Βρεφονηπιακός Σταθμός "ΘΕΑΝΩ ΖΩΓΙΟΠΟΥΛΟΥ"», περί έγκρισης του Προϋπολογισμού και του Ολοκληρωμένου Προγράμματος Δράσης (ΟΠΔ) έτους 2022.

ΘΕΜΑ

5ο

Έγκριση ή μη της αριθμ. 80/2021 απόφασης του Ν.Π. με την επωνυμία «Κοινωφελής Επιχείρηση Πολλαπλής Ανάπτυξης (Κ.Ε.Π.Α.) Δήμου Βέροιας», περί έγκρισης του Ετησίου Προγράμματος Δράσης (ΕΠΔ), του Προϋπολογισμού και του Ολοκληρωμένου Προγράμματος Δράσης (ΟΠΔ) της, έτους 2022.

ΘΕΜΑ

6ο

Έγκριση ή μη πρακτικού για απόρριψη προσφοράς συμμετέχοντα στον διαγωνισμό του έργου «Αντικατάσταση του ελαστικού συνθετικού τάπητα του στίβου στο δημοτικό γυμναστήριο "Δ.Βικέλας''».

ΘΕΜΑ

7ο

Συγκρότηση ή μη επιτροπής και κατάρτιση ή μη όρων διαγωνισμού του έργου «Ολοκλήρωση Βρεφικού Σταθμού Κυψέλης Δήμου Βέροιας».

ΘΕΜΑ

8ο

Συγκρότηση ή μη Γνωμοδοτικών Επιτροπών διενέργειας και αξιολόγησης διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων προμηθειών και γενικών υπηρεσιών για το έτος 2022.

ΘΕΜΑ

9ο

Συγκρότηση ή μη Επιτροπών παραλαβής προμηθειών και γενικών υπηρεσιών για το έτος 2022.

ΘΕΜΑ

10ο

Συγκρότηση ή μη Επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων διαγωνισμών προμηθειών και υπηρεσιών για το έτος 2022.

ΘΕΜΑ

11ο

Έγκριση ή μη παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου «Κατασκευή κυκλικών κόμβων (ΑΜ:30/2020)».

ΘΕΜΑ

12ο

Έγκριση ή μη παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου «Συντήρηση και τοποθέτηση στηθαίων ασφαλείας οδών πόλης και Δ.Ε. (ΑΜ:80/2020)».

ΘΕΜΑ

13ο

Έγκριση ή μη 1ου Α.Π.Ε., 1ου Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε. και διάθεσης απροβλέπτων δαπανών του έργου «Επέκταση-διαρρύθμιση δημοτικού σχολείου Αγ.Γεωργίου» (ΑΜ:83/2020).

ΘΕΜΑ

14ο

Έγκριση ή μη 1ου Α.Π.Ε., 1ου Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε., ανάλωσης της επί έλασσον δαπάνης και διάθεσης απροβλέπτων δαπανών του έργου «Ανακατασκευή γηπέδου 5Χ5 στην οδό Άρεως».

ΘΕΜΑ

15ο

Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Επέκταση νεκροταφείου Κουμαριάς».

ΘΕΜΑ

16ο

Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Συντήρηση Κοινοχρήστων χώρων ΔΕ Απ.Παύλου».

ΘΕΜΑ

17ο

Έγκριση ή μη εκτός έδρας κίνησης οχημάτων του Δήμου.

Η Συνεδρίαση είναι κατεπείγουσα λόγω της αναγκαιότητας άμεσης Εκλογής Αντιπροέδρου της Οικονομικής Επιτροπής και λήψης των παραπάνω αποφάσεων λόγω λήξης προθεσμιών και γενικότερα για την απρόσκοπτη και εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο.Ε.

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ  ΑΣΛΑΝΟΓΛΟΥ

(Αντιδήμαρχος Οικονομικών)

Αναζήτηση

Save
Cookies user prefences
Χρησιμοποιούμε cookies για να σας διασφαλίσουμε την καλύτερη εμπειρία στον ιστότοπό μας. Εάν απορρίψετε τη χρήση των cookies, αυτός ο ιστότοπος ενδέχεται να μην λειτουργεί όπως αναμένεται.
Αποδοχή
Απόρριψη
Στατιστικά
cookie-statistics
Αποδοχή
Απόρριψη