ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ 
Ι.  ΔΗΜΑΡΧΟΣ :
Α. 1. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ Α.  2. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ Α.  3. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ NOMIKΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Α.  4. ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
1. Γραφείο Γενικού Γραμματέα Δήμου 1. ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ – ΑΣΤΥΝΟΜΕΥΣΗΣ 1. ΤΜΗΜΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ α. Γραφείο Σχεδιασμού, Μεθοδολογίας & 
2. Ιδιαίτερο Γραφείο Δημάρχου α. Γραφείο Γραμματείας α. Γραφείο Δικαστικών Υποθέσεων     Διενέργειας Εσωτερικών Ελέγχων
3. Γραφείο Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων β. Γραφείο Επιχειρησιακού Σχεδιασμού β. Γραφείο Γνωμοδοτήσεων β. Γραφείο Εσωτερικών Ερευνών &
4. Γραφείο Διαφάνειας 2. ΤΜΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ 2. ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ - ΑΡΧΕΙΟΥ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ     Διερεύνησης Καταγγελιών
5.  Γραφείο Διοικητικής Βοήθειας & Εξυπηρέτησης Δημότη (Αυτοτελές) α. Γραφείο Ελέγχου α. Γραφείο Γραμματείας - Αρχείου   
6. Γραφείο Ειδικών Συνεργατών, Συμβούλων ή Επιστημονικών Συνεργατών β. Γραφείο Αστυνόμευσης Έδρας & Δημοτικών Ενοτήτων β. Νομοθεσίας - Νομολογίας

Β. ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
1. Γραφείο Τεχνικού Ασφαλείας (Αυτοτελές)
2. Γραφείο Ιατρού Εργασίας (Αυτοτελές)

ΙΙ.  ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ :
Α.  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Β.  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Γ.  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ   Δ.  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ - ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ - ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
1. ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ  1. ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΔΩΝ  1. ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΟ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ   1. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΟΜΗΣΗΣ
α.   Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου α.  Γραφείο Διαχείρισης Εισφορών – Φόρων – Τελών – Δικαιωμάτων α.  Γραφείο Μελετών - Κατασκευών  α.   Γραφείο Πολεοδομικών Εφαρμογών
β.   Γραφείο Οικονομικής Επιτροπής β.    Γραφείο Διαχείρισης – Βεβαίωσης Παραβάσεων ΚΟΚ & Ελεγχόμενης Στάθμευσης β.  Γραφείο Παρακολούθησης Έργων β.   Γραφείο Ανάδειξης Ιστορικού Κέντρου και Μνημείων
γ.    Γραφείο Επιτροπής Ποιότητας Ζωής & Επιτροπής Διαβούλευσης 2. ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ – ΕΞΟΔΩΝ   γ.  Γραφείο Συντηρήσεων Έργων γ.   Γραφείο Αδειών Δόμησης
δ.   Γραφείο Νομ. Προσώπων και Δημ. Επιχειρήσεων α.  Γραφείο Διαχείρισης Προϋπολογισμού 2. ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ   δ.   Γραφείο Ελέγχου Κατασκευών
ε.   Γραφείο Δημοτικών Κοινοτήτων - Τοπικών Κοινοτήτων β.  Γραφείο Εκκαθάρισης Δαπανών και Έκδοσης Ενταλμάτων α.  Γραφείο Μελετών  Η/Μ Έργων - Ηλεκτροφωτισμού - Σηματοδοτών  ε.   Γραφείο Γραμματείας
στ. Γραφείο Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας γ.    Γραφείο Εφαρμογής Διπλογραφικού Λογιστικού Συστήματος και Στατιστικών Στοιχείων β.  Γραφείο Συντήρησης - Παρακολούθησης Η/Μ Έργων - Κτιρίων - Εγκαταστάσεων 2. ΤΜΗΜΑ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ
ζ.   Γραφείο Εποπτών – Φυλάκων Σχολικών Κτιρίων δ.  Γραφείο Μισθοδοσίας γ.  Γραφείο Εξοικονόμησης Ενέργειας α.    Γραφείο Νομικής Τεκμηρίωσης και Υποστήριξης του Κτηματολογίου
2. ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ  3. ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ – ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ – ΑΠΟΘΗΚΩΝ  3. ΤΜΗΜΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ & ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ   β.  Γραφείο Τοπογραφήσεων 
α.   Γραφείο Προσωπικού α.  Γραφείο Προμηθειών α.   Γραφείο Μελετών - Κατασκευών - Παρακολούθησης Έργων   3. ΤΜΗΜΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
β .  Γραφείο Πρωτοκόλλου, Διεκπεραίωσης, Αρχείου β . Γραφείο Αποθηκών – Διαχείρισης Υλικών β.  Γραφείο Συντηρήσεων Έργων - Εγκαταστάσεων α.  Γραφείο Αξιοποίησης Δημοτικής Περιουσίας
γ.   Γραφείο Διοικητικής Μέριμνας 4. ΤΜΗΜΑ ΤΑΜΕΙΟΥ    4. ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ - ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ - ΑΔΕΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ  β.  Γραφείο Διαχείρισης Δημοτικής Περιουσίας
3. ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ α.  Γραφείο Ελέγχου Εσόδων – Εξόδων α.  Γραφείο Συγκοινωνιών & Κυκλοφορίας γ.  Γραφείο Αξιοποίησης Δασών και Λατομείων
α.   Γραφείο Δημοτολογίων  β.  Γραφείο Σύνταξης Απολογισμού και Στατιστικών Στοιχείων β.  Γραφείο Εγκαταστάσεων & Αδειών Μεταφορών        
β.   Γραφείο Μητρώων - Ιθαγένειας – Στρατολογίας  γ.  Γραφείο Εισπράξεων και Πληρωμών       
γ.   Γραφείο Εκλογών      
δ.   Γραφείο Ληξιαρχείου 
ε.   Γραφείο Πολιτικών Γάμων
στ. Γραφείο Αλλοδαπών & Μετανάστευσης
ζ.   Γραφείο Ανταποκριτών Ο.Γ.Α.
Ε.  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ - ΠΟΛ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ – ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ  Η. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ - ΠΑΙΔΕΙΑΣ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΙΙ. ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ
1. ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 1. ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ – ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ – ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ     1. ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ  (ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ) ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Δ.Ε. ΑΠ. ΠΑΥΛΟΥ
α.  Γραφείο  Περιβάλλοντος α.  Γραφείο Μελετών & Έρευνας α.  Γραφείο Σχεδιασμού – Εφαρμογής Κοινωνικής Πολιτικής α. Γραφείο Διοικητικών Θεμάτων
β.  Γραφείο Προστασίας Δασών, Αλσυλλίων, Περιαστικού Πρασίνου και Υδάτινων Συστημάτων β.  Γραφείο Σχεδιασμού & Παρακολούθησης Προγραμμάτων β.  Γραφείο Εφαρμογής Προγραμμάτων Κοινωνικής Προστασίας β. Γραφείο Οικονομικών Θεμάτων
γ.  Γραφείο Ελέγχου Λατομείων και Αδρανών Υλικών γ.  Γραφείο Αποτελεσματικότητας & Απόδοσης γ.  Γραφείο Εποπτείας και Ελέγχου γ. Γραφείο Συντήρησης Υποδομών
δ.  Γραφείο Εκτάκτων Αναγκών & Πολιτικής Προστασίας δ.  Γραφείο Ποιότητας & Οργάνωσης δ.  Γραφείο Εφαρμογής Προγράμματος "ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ" δ. Γραφείο  Καθαριότητας – Ανακύκλωσης
2. ΤΜΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ – ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 2. ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ – ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΤΠΕ)     2. ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ε. Γραφείο ΚΕΠ
α. Γραφείο Σχεδιασμού, Εποπτείας Καθαριότητας – Ανακύκλωσης α.  Γραφείο Μελετών ΤΠΕ α. Γραφείο Υγειονομικού Ελέγχου (ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ) ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Δ.Ε. ΒΕΡΓΙΝΑΣ
β. Γραφείο  Καθαρισμού Κοινοχρήστων Χώρων και Ειδικών Συνεργείων β.  Γραφείο Διαχείρισης Συστημάτων ΤΠΕ β. Γραφείο Δημόσιας Υγείας α. Γραφείο Διοικητικών Θεμάτων
3. ΤΜΗΜΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ – ΔΑΣΩΝ  γ.  Γραφείο Διαχείρισης Εξοπλισμού ΤΠΕ 3. ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ – ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ β. Γραφείο Οικονομικών Θεμάτων
α. Γραφείο Μελετών & Διαμόρφωσης Κήπων, Αλσυλλίων – Δενδροστοιχιών    α. Γραφείο Παιδείας – Δια Βίου Μάθησης γ. Γραφείο Συντήρησης Υποδομών
β. Γραφείο Συντήρησης Πάρκων – Παιδικών Χαρών β. Γραφείο Πολιτισμού – Αθλητισμού – Νέας Γενιάς δ. Γραφείο  Καθαριότητας – Ανακύκλωσης
γ. Γραφείο Φυτωρίου Ζ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ - ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Θ.  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΕΝΤΡΩΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ  ε. Γραφείο ΚΕΠ
δ. Γραφείο Κοιμητηρίων 1. ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ    1. ΤΜΗΜΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ   (ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ) ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Δ.Ε. ΔΟΒΡΑ
4. ΤΜΗΜΑ ΚΙΝΗΣΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ – ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ  α.  Γραφείο Φυτικής Παραγωγής α.   Γραφείο Υποβολής Αιτημάτων α. Γραφείο Διοικητικών Θεμάτων
α. Γραφείο Κίνησης Οχημάτων και Μηχανημάτων β.  Γραφείο Ζωικής Παραγωγής  β.   Γραφείο Ελέγχου Πληρότητας Αιτήσεων β. Γραφείο Οικονομικών Θεμάτων
β. Γραφείο Συντήρησης και Επισκευής Οχημάτων και Μηχανημάτων γ.  Γραφείο Γεωργικής Ανάπτυξης 2. ΤΜΗΜΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗΣ γ. Γραφείο Συντήρησης Υποδομών
γ. Γραφείο Ειδικών Κατασκευών (Κάδων, Χειραμαξών και Βυτίων) δ.  Γραφείο Αλιείας α.   Γραφείο Διεκπεραίωσης Αιτημάτων & Εγγράφων δ. Γραφείο  Καθαριότητας – Ανακύκλωσης
5. ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ  2. ΤΜΗΜΑ ΑΔΕΙΩΝ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ     β.   Γραφείο Ανταπόκρισης & Εξυπηρέτησης του Πολίτη ε. Γραφείο ΚΕΠ
α. Γραφείο Δημοτικού Κτηνιατρείου - Καταφυγίου  α.  Γραφείο Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων        (ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ) ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Δ.Ε. ΜΑΚΕΔΟΝΙΔΟΣ
β. Γραφείο Διαχείρισης Ζώων Συντροφιάς β.    Γραφείο Έκδοσης Αδειών Εμπορικών & Επιχειρηματικών Δραστηριοτήτων α. Γραφείο Διοικητικών Θεμάτων
     γ.  Γραφείο Προστασίας Καταναλωτή β. Γραφείο Οικονομικών Θεμάτων
3. ΤΜΗΜΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ     γ. Γραφείο Συντήρησης Υποδομών
α. Γραφείο Απασχόλησης δ. Γραφείο  Καθαριότητας – Ανακύκλωσης
β. Γραφείο Τουρισμού ε. Γραφείο ΚΕΠ
Save
Cookies user prefences
Χρησιμοποιούμε cookies για να σας διασφαλίσουμε την καλύτερη εμπειρία στον ιστότοπό μας. Εάν απορρίψετε τη χρήση των cookies, αυτός ο ιστότοπος ενδέχεται να μην λειτουργεί όπως αναμένεται.
Αποδοχή
Απόρριψη
Στατιστικά
cookie-statistics
Αποδοχή
Απόρριψη