ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ

Ι. ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Α. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ

 1. Γραφείο Γενικού Γραμματέα Δήμου
 2. Ιδιαίτερο Γραφείο Δημάρχου
 3. Γραφείο Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων
 4. Γραφείο Διαφάνειας
 5. Γραφείο Διοικητικής Βοήθειας & Εξυπηρέτησης Δημότη (Αυτοτελές)
 6. Γραφείο Ειδικών Συνεργατών, Συμβούλων ή Επιστημονικών Συνεργατών
 7. Γραφείο Νομικών Συμβούλων

Β. ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ :

 1. Γραφείο Τεχνικού Ασφαλείας (Αυτοτελές)
 2. Γραφείο Ιατρού Εργασίας (Αυτοτλές)


ΙΙ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ

Α. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

1. ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

 1. Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου
 2. Γραφείο Οικονομικής Επιτροπής
 3. Γραφείο Επιτροπής Ποιότητας Ζωής & Επιτροπής Διαβούλευσης
 4. Γραφείο Νομ. Προσώπων και Δημ. Επιχειρήσεων
 5. Γραφείο Τοπικών Κοινοτήτων
 6. Γραφείο Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας
 7. Γραφείο Εποπτών – Φυλάκων Σχολικών Κτιρίων

2. ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ

 1. Γραφείο Προσωπικού
 2. Γραφείο Μισθοδοσίας
 3. Γραφείο Πρωτοκόλλου, Διεκπεραίωσης, Αρχείου
 4. Γραφείο Διοικητικής Μέριμνας
 5. Γραφείο Διοικητικών Θεμάτων Δημοτικών Ενοτήτων

3. ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

 1. Γραφείο Δημοτολογίων
 2. Γραφείο Μητρώων - Ιθαγένειας – Στρατολογίας
 3. Γραφείο Εκλογών
 4. Γραφείο Ληξιαρχείου
 5. Γραφείο Πολιτικών Γάμων
 6. Γραφείο Αλλοδαπών
 7. Γραφείο Ανταποκριτών Ο.Γ.Α.

 

Β. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

1. ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΔΩΝ

 1. Γραφείο Διαχείρισης Εισφορών – Φόρων – Τελών – Δικαιωμάτων
 2. Γραφείο Διαχείρισης – Βεβαίωσης Παραβάσεων ΚΟΚ & Ελεγχόμενης Στάθμευσης

2. ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ – ΕΞΟΔΩΝ

 1. Γραφείο Διαχείρισης Προϋπολογισμού
 2. Γραφείο Εκκαθάρισης Δαπανών και Έκδοσης Ενταλμάτων
 3. Γραφείο Εφαρμογής Διπλογραφικού Λογιστικού Συστήματος και Στατιστικών Στοιχείων

3. ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ – ΑΠΟΘΗΚΩΝ

 1. Γραφείο Προμηθειών
 2. Γραφείο Αποθηκών – Διαχείρισης Υλικών
 3. Γραφείο Διαχείρισης Υλικών Καθαριότητας και Ηλεκτρολογικού Υλικού
 4. Γραφείο Διαχείρισης Καυσίμων – Λιπαντικών
 5. Γραφείο Διαχείρισης Υλικών Διοίκησης
 6. Γραφείο Υλικών Δημοτικών Έργων

4. ΤΜΗΜΑ ΤΑΜΕΙΟΥ

 1. Γραφείο Ελέγχου Εσόδων – Εξόδων
 2. Γραφείο Σύνταξης Απολογισμού και Στατιστικών Στοιχείων
 3. Γραφείο Εισπράξεων και Πληρωμών
 4. Γραφείο Οικονομικών Θεμάτων Δημοτικών Ενοτήτων

 

Γ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

1. ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΟ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ

 1. Γραφείο Μελετών - Κατασκευών
 2. Γραφείο Παρακολούθησης Έργων
 3. Γραφείο Συντηρήσεων Έργων

2. ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

 1. Γραφείο Ηλεκτροφωτισμού - Σηματοδοτών
 2. Γραφείο Συντήρησης Δημοτικών & Σχολικών Κτιρίων
 3. Γραφείο Συντήρησης Υποδομών Δημοτικών Ενοτήτων

3. ΤΜΗΜΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ & ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

 1. Γραφείο Μελετών - Κατασκευών - Παρακολούθησης Έργων
 2. Γραφείο Συντηρήσεων Έργων - Εγκαταστάσεων

4. ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

 1. Γραφείο Συγκοινωνιών & Κυκλοφορίας
 2. Γραφείο Εγκαταστάσεων & Αδειών Μεταφορών

 

Δ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ - ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ - ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

1. ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ

 1. Γραφείο Πολεοδομικών Εφαρμογών
 2. Γραφείο Οικοδομικών Αδειών
 3. Γραφείο Ελέγχου Κατασκευών
 4. Γραφείο Γραμματείας

2. ΤΜΗΜΑ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ

 1. Γραφείο Νομικής Τεκμηρίωσης και Υποστήριξης του Κτηματολογίου
 2. Γραφείο Τοπογραφήσεων

3. ΤΜΗΜΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

 1. Γραφείο Αξιοποίησης Δημοτικής Περιουσίας
 2. Γραφείο Διαχείρισης Δημοτικής Περιουσίας
 3. Γραφείο Αξιοποίησης Δασών και Λατομείων

 

Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ - ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

1. ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

 1. Γραφείο Περιβάλλοντος & Εξοικονόμησης Ενέργειας
 2. Γραφείο Προστασίας Δασών, Αλσυλλίων, Περιαστικού Πρασίνου και Υδάτινων Συστημάτων
 3. Γραφείο Ελέγχου Λατομείων και Αδρανών Υλικών
 4. Γραφείο Εκτάκτων Αναγκών & Πολιτικής Προστασίας

2. ΤΜΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ – ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

 1. Γραφείο Σχεδιασμού, Εποπτείας Καθαριότητας – Ανακύκλωσης
 2. Γραφείο Καθαρισμού Κοινοχρήστων Χώρων και Ειδικών Συνεργείων

3. ΤΜΗΜΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ – ΔΑΣΩΝ

 1. Γραφείο Μελετών & Διαμόρφωσης Κήπων, Αλσυλλίων – Δενδροστοιχιών
 2. Γραφείο Συντήρησης Πάρκων – Παιδικών Χαρών
 3. Γραφείο Φυτωρίου
 4. Γραφείο Κοιμητηρίων

4. ΤΜΗΜΑ ΚΙΝΗΣΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ – ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

 1. Γραφείο Κίνησης Οχημάτων και Μηχανημάτων
 2. Γραφείο Συντήρησης και Επισκευής Οχημάτων και Μηχανημάτων
 3. Γραφείο Ειδικών Κατασκευών (Κάδων, Χειραμαξών και Βυτίων)

 

ΣΤ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ – ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

1. ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ – ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ – ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

 1. Γραφείο Μελετών & Έρευνας
 2. Γραφείο Σχεδιασμού & Παρακολούθησης Προγραμμάτων
 3. Γραφείο Αποτελεσματικότητας & Απόδοσης
 4. Γραφείο Ποιότητας & Οργάνωσης

2. ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ – ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΤΠΕ)

 1. Γραφείο Μελετών ΤΠΕ
 2. Γραφείο Διαχείρισης Συστημάτων ΤΠΕ
 3. Γραφείο Διαχείρισης Εξοπλισμού ΤΠΕ

 

Ζ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

1. ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

 1. Γραφείο Φυτικής Παραγωγής
 2. Γραφείο Ζωικής Παραγωγής – Περίθαλψης & Προστασίας Αδέσποτων Ζώων
 3. Γραφείο Γεωργικής Ανάπτυξης
 4. Γραφείο Αλιείας

2. ΤΜΗΜΑ ΑΔΕΙΩΝ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ

 1. Γραφείο Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων
 2. Γραφείο Έκδοσης Αδειών Εμπορικών & Επιχειρηματικών Δραστηριοτήτων
 3. Γραφείο Προστασίας Καταναλωτή

3. ΤΜΗΜΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

 1. Γραφείο Απασχόλησης
 2. Γραφείο Τουρισμού


Η. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ - ΠΑΙΔΕΙΑΣ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

1. ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

 1. Γραφείο Σχεδιασμού – Εφαρμογής Κοινωνικής Πολιτικής
 2. Γραφείο Εφαρμογής Προγραμμάτων Κοινωνικής Προστασίας
 3. Γραφείο Εποπτείας και Ελέγχου

2. ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

 1. Γραφείο Υγειονομικού Ελέγχου
 2. Γραφείο Δημόσιας Υγείας

3. ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ – ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

 1. Γραφείο Παιδείας – Δια Βίου Μάθησης
 2. β. Γραφείο Πολιτισμού – Αθλητισμού – Νέας Γενιάς

 

Θ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΕΝΤΡΩΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ

1. ΤΜΗΜΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ

 1. Γραφείο Υποβολής Αιτημάτων
 2. Γραφείο Ελέγχου Πληρότητας Αιτήσεων

2. ΤΜΗΜΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗΣ

 1. Γραφείο Διεκπεραίωσης Αιτημάτων & Εγγράφων
 2. Γραφείο Ανταπόκρισης & Εξυπηρέτησης του Πολίτη

Ι. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

1. ΤΜΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ 

Γραφείο Γραμματείας
Γραφείο Ελέγχου

2. ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ – ΑΣΤΥΝΟΜΕΥΣΗΣ

Γραφείο Επιχειρησιακού Σχεδιασμού
Γραφείο Αστυνόμευσης Έδρας & Δημοτικών Ενοτήτων


ΙΙΙ. ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ

(ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ) ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Δ.Ε. ΑΠ. ΠΑΥΛΟΥ

 1. Γραφείο Διοικητικών Θεμάτων
 2. Γραφείο Οικονομικών Θεμάτων
 3. Γραφείο Συντήρησης Υποδομών
 4. Γραφείο Καθαριότητας – Ανακύκλωσης
 5. Γραφείο ΚΕΠ

(ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ) ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Δ.Ε. ΒΕΡΓΙΝΑΣ

 1. Γραφείο Διοικητικών Θεμάτων
 2. Γραφείο Οικονομικών Θεμάτων
 3. Γραφείο Συντήρησης Υποδομών
 4. Γραφείο Καθαριότητας – Ανακύκλωσης
 5. Γραφείο ΚΕΠ

(ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ) ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Δ.Ε. ΔΟΒΡΑ

 1. Γραφείο Διοικητικών Θεμάτων
 2. Γραφείο Οικονομικών Θεμάτων
 3. Γραφείο Συντήρησης Υποδομών
 4. Γραφείο Καθαριότητας – Ανακύκλωσης
 5. Γραφείο ΚΕΠ

(ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ) ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Δ.Ε. ΜΑΚΕΔΟΝΙΔΟΣ

 1. Γραφείο Διοικητικών Θεμάτων
 2. Γραφείο Οικονομικών Θεμάτων
 3. Γραφείο Συντήρησης Υποδομών
 4. Γραφείο Καθαριότητας – Ανακύκλωσης
 5. Γραφείο ΚΕΠ