1. Ο ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ διακηρύσσει δημόσιο συνοπτικό διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία με σκοπό την επιλογή αναδόχου για την εκπόνηση της μελέτης: «Μελέτη για την άρση επικινδυνότητας πρανών στην περιοχή Λευκόπετρας»που θα διεξαχθεί σύμφωνα με: α) τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α’ 147) και β) τουςόρους της αναλυτικής διακήρυξης.
  2. CPV71335000-5

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται σε 50.361,65 € (χωρίς τον ΦΠΑ) και περιλαμβάνει τις προεκτιμώμενες αμοιβές των παρακάτω επιμέρους κατηγοριών μελετών:

Α/Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟ ΠΟΣΟ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟ ΠΟΣΟ ΠΡΟΣΑΥΞΗΜΕΝΟ ΜΕ 15% ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟ ΠΟΣΟ ΓΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΥ ΠΤΥΧΙΟ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΠΤΥΧΙΟ
1 ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ 16 1.006,14 € 1.157,06 € 1.157,06 € Α΄
2 ΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ 20 16.355,74 € 18.809,10 € 18.809,10 € Α΄
3 ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ 21 24.972,47 € 28.718,34 € 28.718,34 € Α’
4 ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ   1.458,39 €      
  ΑΜΟΙΒΗ ΜΕΛΕΤΩΝ   43.792,74 €      
  ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15%   6.568,91 €      
  ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ   50.361,65 €      
  ΦΠΑ 24%   12.086,80 €      
  ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΜΟΙΒΗ   62.448,45 €      
             
  1. Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική, πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης από τις 22/10/2020 στην ιστοσελίδα . Το έντυπο της οικονομικής προσφοράς χορηγείται από την υπηρεσία.

Πληροφορίες για τον διαγωνισμό δίνονται στο τηλέφωνο 2331350588 και στο φαξ 2331021777 από τον υπάλληλο Ευθύμιο Γκαβανά

4. Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών στην Αναθέτουσα Αρχή ορίζεται η 10/11/2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00π.μ.

5. Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα πρέπει να προσκομίσουν Πτυχίο Μελετητή ή Γραφείου Μελετών τάξης:

  • για μελέτη κατηγορίας 16 (Τοπογραφική μελέτη) Α΄ ή μεγαλύτερης
  • για μελέτη κατηγορίας 2Ο (Γεωλογική μελέτη και έρευνα) Α΄ ή μεγαλύτερης
  • για μελέτη κατηγορίας 21 (Γεωτεχνική μελέτη και έρευνα) Α΄ ή μεγαλύτερης

ως και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την πλήρωση των κριτηρίων – ως προς την ειδική τεχνική εμπειρία -του άρθρου 19.3 της διακήρυξης

6. Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι σε λοιπά κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε κράτη μέλη του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες πρέπει να προσκομίσουν τα δικαιολογητικά καταλληλότητας που προβλέπονται από την παράγραφο 22.2 της αναλυτικής διακήρυξης.

7. Η μελέτη έχει ενταχθεί στον Προϋπολογισμό του Δήμου Βέροιας και η σύμβαση θα χρηματοδοτηθεί από Ίδια Έσοδα Δήμου Βέροιας ΚΑ.02.30.7412.002

8. Η καθαρή προθεσμία για την περαίωση του αντικειμένου της σύμβασης ορίζεται σε 70 ημέρες από την υπογραφή του συμφωνητικού.

9. Για τη συμμετοχή στη διαδικασία δεν απαιτείται η κατάθεση εγγύησης συμμετοχής

10. Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι η «ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΒΑΣΕΙ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ -ΤΙΜΗΣ» Για να προσδιοριστείθα αξιολογηθούν οι προσφορές των προσφερόντων που δεν έχουν αποκλειστεί βάσει των άρθρων 17, 18 και 19 της αναλυτικής διακήρυξης,σύμφωνα με τα κριτήρια, υποκριτήρια και τη σχετική στάθμισή τους πουαναγράφονται στο άρθρο 21.

11. Το αποτέλεσμα του διαγωνισμού θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Βέροιας.

Ο Αντιδήμαρχος

Τεχνικών Περιουσίας 

Αλέξανδρος Τσαχουρίδης