Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν.3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του ν.4555/2018 και τροποποιήθηκε από τα άρθρα 177 και 184 του ν.4635/2019 και της υπ’ αριθ. 60249/22-9-2020 εγκυκλίου του Υπ. Εσωτερικών, σας καλούμε σε συνεδρίαση που θα γίνει στις 28-12-2020 ημέρα Δευτέρα από 09:00-10:00, η οποία θα πραγματοποιηθεί δια περιφοράς μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (αποστολή ηλεκτρονικού εγγράφου από τους δημοτικούς συμβούλους για τη δήλωση πρόθεσης ψήφου και τυχόν απόψεών τους επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης), με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:

ΘΕΜΑ 1ο :
Επί εισήγησης της Ο.Ε. για την αναμόρφωση (18η) προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος Δήμου Βέροιας, έτους 2020. ( Εισηγητικό )

ΘΕΜΑ 2ο :
Έγκριση ή μη δέσμευσης του Δ.Σ. για την κάλυψη της επιπλέον δαπάνης από ίδια έσοδα ή έσοδα από επενδυτικές δαπάνες Δήμων για την υλοποίηση του έργου «Ηλεκτροφωτισμός γηπέδου Μακροχωρίου» ( Εισηγητικό )


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ

Συνημμένα:

ΕΓΓΡΑΦΟ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ