Τηλεφωνικό Κέντρο Δήμου Βέροιας 2331350500
Φαξ Δήμου Βέροιας 2331350515

excel icon

Δήμαρχος 2331350507
Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου 2331350536
Γενικός Γραμματέας 2331350696
Αντιδήμαρχος Υπηρεσίας Δόμησης – Περιουσίας, Προγραμματισμού και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 2331350502
Αντιδήμαρχος Οικονομικών 2331350632
Αντιδήμαρχος Παιδείας 2331350511
Αντιδήμαρχος Τεχνικών, Αγροτικής Ανάπτυξης 2331350501
Αντιδήμαρχος Τουρισμού και Ποιότητας Ζωής 2331350630
Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Προστασίας-Παιδείας-Πολιτισμού 2331350692
Αντιδήμαρχος Καθαριότητας – Ανακύκλωσης –   Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας 2331350618

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Κ. ΜΑΚΡΟΧΩΡΙΟΥ 2331044243
  2331351901
ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Κ. ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 2331051095
  2331352110
ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Κ. ΡΙΖΩΜΑΤΩΝ 2331351709

 

ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ 2331350608
  2331350615
  2331351711

 

Γραμματεία Δημάρχου 2331350505
  2331350506
Φαξ Γραμματεία Δημάρχου 2331022330
Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων 2331350617

 

Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών
Προϊστάμενος Διεύθυνσης 2331350631
Τμήμα Γραμματείας και συλλογικών οργάνων 2331350553
  2331350596
  2331350521
  2331350524
Τμήμα Δημοτικής Κατάστασης (Δημοτολόγια - Ληξιαρχείο) 2331350544
  2331350550
  2331350545
  2331350549
  2331350551
  2331350546
  2331350547
  2331350548
Φαξ Δημοτολόγια 2331350557
Τμήμα Διοικητικό 2331350522
  2331350561
  2331350533
  2331350570
  2331350514
  2331350642

 

Διεύθυνση Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ)
Προϊστάμενος/η Διεύθυνσης 2331350014
ΚΕΠ Βεργίνας 2331352013
  2331352016
ΚΕΠ Βεργίνας - Φαξ 2331092569
ΚΕΠ Απ. Παύλου 2331351922
  2331351923
ΚΕΠ Απ. Παύλου - Φαξ 2331351924
ΚΕΠ Δοβρά 2331352121
  2331352119
ΚΕΠ Δοβρά - Φαξ 2331051098
ΚΕΠ Μακεδονίδος 2331351728
  2331351729
ΚΕΠ Μακεδονίδος - Φαξ 2331096436
ΚΕΠ Βέροιας 2331350000
  2331350015
  2331350021
  2331350022
  2331350023
  2331350568
  2331350013
  2331350529
ΚΕΠ Βέροιας - Φαξ 2331350020

 

Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας-Παιδείας-Πολιτισμού
Προϊστάμενος Διεύθυνσης 2331353812
Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής & Ισότητας Φύλων 2331353819
  2331353816
Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής Αλληλεγγύης 2331353814
  2331353817
  2331353813
Τμήμα Προστασίας & Προαγωγής Δημόσιας Υγείας 2331350517
  2331350564
Τμήμα Παιδείας - Δια Βίου Μάθησης & Πολιτισμού 2331350552
ΦΑΞ Διεύθυνσης 2331353808

 

Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών
Προϊστάμενος Διεύθυνσης 2331350510
Τμήμα Δημοτικών Προσόδων 2331350532
  2331350519
  2331350599
  2331350535
Τμήμα Λογιστηρίου - Εξόδων 2331350554
  2331350527
  2331350531
  2331350539
  2331350538
  2331350537
Τμήμα Προμηθειών - Αποθηκών 2331350582
  2331350616
  2331350508
Τμήμα Ταμείου 2331350541
  2331350540

 

Διεύθυνση Περιβάλλοντος-Καθαριότητας-Πολιτικής Προστασίας
Προϊστάμενος Διεύθυνσης 2331350575
Τμήμα Καθαριότητας - Ανακυκλώσιμων υλικών 2331350595
  2331350577
Τμήμα Περιβάλλοντος 2331350509
  2331350513
  2331350530
Τμήμα Πρασίνου Δασών 2331350606
Τμήμα Κίνησης & Συντήρησης Οχημάτων - Μηχανημάτων 2331070919
Επόπτης Καθαριότητας 2331350634
Φυτώριο 2331075644
Φαξ Διεύθυνσης 2331350590
 
 
Διεύθυνση Πολεοδομίας-Κτηματολογίου-Περιουσίας
Προϊστάμενος Διεύθυνσης 2331350571
Τμήμα Αξιοποίησης Δημοτικής Περιουσίας 2331350609
  2331350598
  2331350560
Τμήμα Κτηματολογίου 2331350512
  2331350589
  2331350579
Τμήμα Πολεοδομικό 2331350578
  2331350626
  2331350581
  2331350611
  2331350580
  2331350576
  2331350574
  2331350605
  2331350534
  2331350585
  2331350559
Κλητήρας Πολεοδομίας 2331350592
Φαξ Υπηρεσίας Δόμησης 2331350572
 
 

 

Διεύθυνση Προγραμματισμού-Οργάνωσης-Πληροφορικής
Προϊστάμενος Διεύθυνσης 2331350586
Τμήμα Προγραμματισμού - Ανάπτυξης - Οργάνωσης 2331350597
  2331350594
Τμήμα Τεχνολογιών Πληροφορικής Επικοινωνιών 2331350555
  2331350569
  2331350518

 

 

Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών
Προϊστάμενος Διεύθυνσης 2331350584
Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων 2331350624
  2331350565
  2331350603
  2331350556
Τμήμα Συγκοινωνιών - Κυκλοφορίας - Αδειών Μεταφορών 2331350600
  2331350583
Τμήμα Τεχνικό - Συντήρησης Έργων 2331350588
  2331350587
  2331350601
  2331350566
  2331350520
  2331350562
  2331350665
Τμήμα Υδραυλικών & Εγγειοβελτιωτικών Έργων 2331350612
  2331350593
Φαξ Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών 2331021777

 

Διεύθυνση Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης- Τουρισμού
Προϊστάμενος Διεύθυνσης 2331350528
Τμήμα Αδειών Εμπορίου & Καταστημάτων 2331350640
Τμήμα Απασχόλησης & Τουρισμού 2331352026
  2331350523
Αγροτικής Παραγωγής 2331350563
 
 
 
Αμαξοστάσιο Δήμου
Τηλεφωνικό κέντρο 2331354600
Προϊστάμενος 2331354610
Διοικητική υποστήριξη 2331354612
  2331354613
Επόπτης 2331354614
  2331354615
Συνεργείο 2331354611
 
 
 
Λοιπά Τηλέφωνα Επικοινωνίας Δημοτικής Ενότητας Βέροιας
Σιδεράδες 2331075919
Ηλεκτρολόγοι 2331070971
Κυνοκομείο 2331071336
Βλάβες Λαμπτήρων 2331350686
Νεκροταφεία 2331070633
Σ.Μ.Α. - Ασώματα 2331091576
 
 
 
 

 

Αυτοτελές Τμήμα Δημοτικής Ενότητας Απ. Παύλου
Τηλεφωνικό Κέντρο Δ.Ε. ΑΠ. Παύλου 2331351900
Φαξ Δημοτικής Ενότητας Απ. Παύλου 2331351910
  2331351905
  2331351903
  2331351908
  2331351906

 

Αυτοτελές Τμήμα Δημοτικής Ενότητας Μακεδονίδος
Τηλεφωνικό Κέντρο Δ.Ε. Μακεδονίδος 2331351700
Φαξ Δημοτικής Ενότητας Μακεδονίδος 2331351720
Λοιπά τηλέφωνα επικοινωνίας 2331351715

 

Αυτοτελές Τμήμα Δημοτικής Ενότητας Δοβρά
Τηλεφωνικό κεντρο Δ.Ε. Δοβρά 2331352100
Ληξιαρχείο Δ.Ε. Δοβρά 2331352111
Λοιπά τηλέφωνα επικοινωνίας 2331352112
  2331352113
Αυτοτελές Τμήμα Δημοτικής Ενότητας Βεργίνας
ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Δ.Ε. ΒΕΡΓΙΝΑΣ 2331352000

 

Τοπικές Κοινότητες
Τ.Δ. ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ 2331051323
Τ.Δ. ΔΑΣΚΙΟΥ 2331096100
Τ.Δ. ΔΙΑΒΑΤΟ 2331041343
Τ.Δ. ΚΟΥΛΟΥΡΑ 2331097217
Τ.Δ. ΛΥΚΟΓΙΑΝΝΗ 2331042725
Τ.Δ. Ν ΝΙΚΟΜΗΔΕΙΑ 2331090200
Τ.Δ. ΠΑΛΑΤΙΤΣΙΑ 2331092236
Τ.Δ. Παλιά ΛΥΚΟΓΙΑΝΝΗ 2331090141
Τ.Δ. ΠΑΤΡΙΔΑΣ 2331029778
Τ.Δ. ΠΟΛΥΔΕΝΔΡΙΟΥ 2331094294
Τ.Δ. ΣΥΚΙΑΣ 2331043519
Τ.Δ. ΣΦΗΚΙΑΣ 2331094474
Τ.Δ. ΤΡΙΛΟΦΟΥ 2331093173
Τ.Δ. ΦΥΤΕΙΑΣ 2331093110
Τ.Δ. ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ 2331091203
Τ.Δ. ΑΣΩΜΑΤΩΝ 2331091400
Τ.Δ. ΓΕΩΡΓΙΑΝΩΝ 2331098073
Τ.Δ. ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ 2331088118
Τ.Δ. ΚΑΤΩ ΒΕΡΜΙΟΥ 2331049241
Τ.Δ. ΚΟΥΜΑΡΙΑΣ 2331044030
Τ.Δ. ΡΑΧΗΣ 2331075484
Τ.Δ. ΤΡΙΠΟΤΑΜΟΥ 2331075168

 

Ανταποκριτές ΟΓΑ Βέροια 2331350543
Ανταποκριτές ΟΓΑ Βέροια 2331350604
ΦΑΞ Ανταποκριτές ΟΓΑ Βέροια 2331350687
Ανταποκριτής ΟΓΑ Μακροχώρι 2331351926

 

Δημοτική Αστύνομία 2331350610
  2331350695
ΦΑΞ Δημοτικής Αστυνομίας 2331062356