Προκηρύξεις - ΔιαγωνισμοίΤρεχοντες διαγωνισμοί και προκηρύξεις

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Ανάθεση της «Υπηρεσίας Υποστήριξη του Δήμου Βέροιας ως ενδιάμεσου φορέα της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) Βέροιας»

Συνοπτική περιγραφή αντικειμένου: Η υπηρεσία αφορά την υποστήριξη του Δήμου Βέροιας στα καθήκοντα και τις αρμοδιότητες που του έχουν ανατεθεί βάσει της Απόφασης Περιφερειάρχη 3644/7-7-2-17 (ΦΕΚ 2534/Β’/21-07-2017) «Ορισμός του Δήμου Βέροιας ως Ενδιάμεσου Φορέα του Επιχειρησιακού Προγράμματος ‘Κεντρική Μακεδονία’ 2014-2020 / Ανάθεση Καθηκόντων/Αρμοδιοτήτων για την αξιολόγηση και επιλογή των Πράξεων της ‘Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης Βέροιας’  του Επιχειρησιακού Προγράμματος ‘Κεντρική Μακεδονία’ 2014-2020», και συγκεκριμένα:

Α) Υποστήριξη για τη συμμετοχή του Δήμου στο σχεδιασμό, προγραμματισμό και εξειδίκευση των προσκλήσεων, στη διαμόρφωση της μεθοδολογίας και των κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής των πράξεων και στη διαμόρφωση προτεραιοτήτων για τους οδηγούς εφαρμογής των δράσεων κρατικών ενισχύσεων.

Β) Υποστήριξη του Δήμου στην αξιολόγηση των αιτήσεων/προτάσεων και των υποβαλλόμενων ενστάσεων που δύνανται να υποβάλλουν οι δυνητικοί δικαιούχοι.

Γ) Υποστήριξη των δικαιούχων της ΣΒΑΑ για την υποβολή προτάσεων, ιδιαίτερα για τις προσκλήσεις για πράξεις που χρηματοδοτούνται από το ΕΚΤ.

Δ) Υποστήριξη του Δήμου στην παρακολούθηση της προόδου και της επίτευξης των στόχων της ΣΒΑΑ

Ε) Υποστήριξη του Δήμου για την διαμόρφωση προτάσεων αναθεώρησης της ΣΒΑΑ

ΣΤ) Υποστήριξη του Δήμου στην υποβολή απαντήσεων σε σχετικά πορίσματα ελέγχου που θα διενεργηθούν από τα αρμόδια εθνικά και κοινοτικό ελεγκτικά όργανα.

Ζ) Υποστήριξη του Δήμου στην τήρηση των κανόνων πληροφόρησης και επικοινωνίας που αναλαμβάνονται στα πλαίσιο άσκησης των αρμοδιοτήτων/ καθηκόντων του.

Συνημμένα

Πρόσκληση (αναλυτικά) 

Μελέτη

 

 

Διακήρυξη για την προμήθεια ειδών τροφίμων για τη λειτουργία δομών του Δήμου & των νομικών του προσώπων και γάλακτος για το δικαιούχο προσωπικό τους για τα έτη 2019 - 2020

Προκηρύσσει Ανοικτό Διεθνή Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια ειδών τροφίμων για τη λειτουργία δομών του Δήμου Βέροιας και των νομικών του προσώπων και γάλακτος για το δικαιούχο προσωπικό τους για τα έτη 2019-2020», εκτιμώμενης αξίας 448.977,21 € (συμ/νου Φ.Π.Α. 24%), με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής και συγκεκριμένα:

Περισσότερα...

Προκήρυξη ανοικτού διαγωνισμού για την υπηρεσία «Διαγράμμιση Οδών και Διαβάσεων»

Ο Αντιδήμαρχος Βέροιας προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της υπηρεσίας Διαγράμμιση οδών και διαβάσεων, προϋπολογισμού 100.000,00 Ευρώ με το Φ.Π.Α.

Περισσότερα...

Αναζήτηση