Προκηρύξεις - ΔιαγωνισμοίΤρεχοντες διαγωνισμοί και προκηρύξεις

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού Προμήθειας Καυσίμων

Ο Αντιδήμαρχος Βέροιας προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας υγρών καυσίμων για τις ανάγκες του Δήμου Βέροιας για το έτος 2018 προϋπολογισμού δαπάνης 74.397,89€ (με ΦΠA).

Περισσότερα...

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς υλικών τμήματος Τ.Π.Ε.

Ο Δήμος Βέροιας πρόκειται να προβεί στην απευθείας ανάθεση της προμήθειας δικτυακού συστήματος αποθήκευσης δεδομένων (NAS) και βιντεοπροβολέα, προϋπολογισθείσας δαπάνης 2.734,00€ (χωρίς ΦΠΑ), 3.390,16 (με ΦΠΑ 24%) και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν σχετικές κλειστές προσφορές (οικονομική και τεχνική προσφορά) σύμφωνα με την επισυναπτόμενη έκθεση τεχνικών προδιαγραφών- μελέτη και τον ενδεικτικό προϋπολογισμό της προμήθειας.

Περισσότερα...

Περίληψη διακήρυξης και λεπτομερούς διακήρυξης εκμίσθωσης πρώην Δημοτικού Σχολείου Φυτειάς

Ο Δήμαρχος Διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε φανερό και προφορικό πλειοδοτικό διαγωνισμό η εκμίσθωση του Δημοτικού Σχολείου Φυτειάς εμβαδού Ε=344,20 τ.μ. με τον περιβάλλοντα χώρο του στην Τ.Κ. Φυτειάς.
Η δημοπρασία θα διενεργηθεί στις 05 Ιουλίου 2018, ημέρα Πέμπτη, στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Βέροιας, ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής διενέργειας δημοπρασιών, που ορίστηκε με την αριθ. 6/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και σύμφωνα με τους όρους που καταρτίστηκαν με την αρ. 386/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βέροιας και ώρα: 11:00 –12:00.

Περισσότερα...

Περίληψη διακήρυξης και λεπτομερούς διακήρυξης εκμίσθωσης του ισόγειου καταστήματος (καφενείου) εμβαδού Ε=72,00τ.μ. στην Τ.Κ. Άμμου Δήμου Βέροιας .

Ο Δήμαρχος Διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε φανερό και προφορικό πλειοδοτικό διαγωνισμό η εκμίσθωση του ισόγειου καταστήματος (καφενείου) εμβαδού Ε=72,00τ.μ. στην Τ.Κ. Άμμου Δήμου Βέροιας.

Η δημοπρασία θα διενεργηθεί στις 05 Ιουλίου 2018, ημέρα Πέμπτη, στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Βέροιας, ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής διενέργειας δημοπρασιών, που ορίστηκε με την αριθ. 6/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και σύμφωνα με τους όρους που καταρτίστηκαν με την αριθ. 387/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βέροιας και ώρα: 10:00 –11:00.

Περισσότερα...

Αναζήτηση