Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 και της αριθμ.20501/02-09-2019 απόφασης Δημάρχου Βέροιας, σας καλούμε να προσέλθετε στο Δημαρχείο, Μητροπόλεως 46, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας, σε τακτική Συνεδρίαση, που θα γίνει στις 12-09-2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00 με θέματα ημερήσιας διάταξης, τα εξής:

Θέμα 1ο: Εκλογή Αντιπροέδρου Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.
Θέμα 2ο: Εισήγηση της Ε.Π.Ζ για καθορισμό θέσεων στάθμευσης ΕΔΧ αυτοκινήτων ΤΑΞΙ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ηλίας Τσιφλίδης


Απόψεις των ενδιαφερομένων μπορούν να κατατίθενται γραπτώς στη γραμματεία της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματός του.