Αρμοδιότητες

Πρόκειται για Όργανο του Δήμου με καθαρά συμβουλευτικές αρμοδιότητες και πληθυσμιακά κριτήρια συγκρότησης.
Αναλυτικότερα, όπως ορίζει το Πρόγραμμα «Καλλικράτης» (παρ. 1&2, άρθρο 76, ν. 3852/2010, ΦΕΚ 87Α΄, όπως ισχύει):
Στους δήμους με πληθυσμό μεγαλύτερο από πέντε χιλιάδες (5.000) κατοίκους συγκροτείται, δημοτική επιτροπή διαβούλευσης ως όργανο με συμβουλευτικές αρμοδιότητες.
Η διάρκεια της θητείας της δημοτικής επιτροπής διαβούλευσης ακολουθεί τη θητεία των δημοτικών αρχών.

Η δημοτική επιτροπή διαβούλευσης:
α) Γνωμοδοτεί στο δημοτικό συμβούλιο σχετικά με τα αναπτυξιακά προγράμματα και τα προγράμματα δράσης του δήμου, το επιχειρησιακό πρόγραμμα και το τεχνικό πρόγραμμα του δήμου.
β) Γνωμοδοτεί για θέματα γενικότερου τοπικού ενδιαφέροντος, που παραπέμπονται σε αυτή από το δημοτικό συμβούλιο ή τον δήμαρχο.
γ) Εξετάζει τα τοπικά προβλήματα και τις αναπτυξιακές δυνατότητες του δήμου και διατυπώνει γνώμη για την επίλυση των προβλημάτων και την αξιοποίηση των δυνατοτήτων αυτών.
δ) Μπορεί να διατυπώνει παρατηρήσεις επί του περιεχομένου των κανονιστικού χαρακτήρα αποφάσεων οι οποίες εκδίδονται σύμφωνα με το άρθρο 79 του Κ.Δ.Κ..
Η διατύπωση γνώμης από τη δημοτική επιτροπή διαβούλευσης δεν αποκλείει την παράλληλη ηλεκτρονική διαβούλευση με τους πολίτες, μέσω διαδικτύου. Οι προτάσεις της ηλεκτρονικής διαβούλευσης συγκεντρώνονται και συστηματοποιούνται από τις αρμόδιες υπηρεσίες του δήμου και παρουσιάζονται από τον πρόεδρο της δημοτικής επιτροπής διαβούλευσης κατά την αντίστοιχη συνεδρίασή της.
ε) Μπορεί να εισηγείται στο δημοτικό συμβούλιο τη διεξαγωγή δημοτικού δημοψηφίσματος.
στ) Διατυπώνει απλή γνώμη επί του προσχεδίου του προϋπολογισμού, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 77 του ν. 4172/2013 (Α' 167).

Σύνθεση

Η δημοτική επιτροπή διαβούλευσης αποτελείται από εκπροσώπους των φορέων της τοπικής κοινωνίας, όπως:
α) των τοπικών εμπορικών και επαγγελματικών συλλόγων και οργανώσεων,
β) των επιστημονικών συλλόγων και φορέων,
γ) των τοπικών οργανώσεων εργαζομένων και εργοδοτών,
δ) των εργαζομένων στο δήμο και τα νομικά του πρόσωπα,
ε) των ενώσεων και συλλόγων γονέων,
στ) των αθλητικών και πολιτιστικών συλλόγων και φορέων,
ζ) των εθελοντικών οργανώσεων και κινήσεων πολιτών,
η) άλλων οργανώσεων και φορέων της κοινωνίας των πολιτών,
θ) των τοπικών συμβουλίων νέων και
ι) δημότες.
Ο συνολικός αριθμός των μελών της δημοτικής επιτροπής διαβούλευσης, πλην της περίπτωσης ι' και συμπεριλαμβανομένου του προέδρου, μπορεί να είναι από είκοσι πέντε (25) έως πενήντα (50) μέλη. Στη δημοτική επιτροπή διαβούλευσης συμμετέχουν και δημότες, σε αριθμό ίσο με το ένα τρίτο (1/3) του αριθμού των μελών εκπροσώπων φορέων των περιπτώσεων α' έως θ', οι οποίοι ορίζονται μετά από κλήρωση, μεταξύ των εγγεγραμμένων σε ειδικό κατάλογο που τηρείται στο δήμο και στον οποίο μπορεί να εγγράφεται κάθε δημότης που είναι εγγεγραμμένος στους εκλογικούς καταλόγους του δήμου. Οι οριζόμενοι από τον ειδικό κατάλογο αυτό, έχουν δικαίωμα ψήφου, δεν συνυπολογίζονται όμως για την απαρτία της επιτροπής.
Στη δημοτική επιτροπή διαβούλευσης προεδρεύει ο πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου.

Με την αριθ. 752/2019 (ορθή επανάληψη) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ορίστηκαν τα μέλη της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης ως εξής :

Πρόεδρος : Αριστομένης Λαζαρίδης, Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας

Τακτικά Μέλη :

1. Κωνσταντίνος Κύρτσης, εκπρόσωπος Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος
2. Λεωνίδας Γαϊτανάκης, εκπρόσωπος Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος
3.
 Καλλιόπη Παπαοικονόμου, εκπρόσωπος  Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος
4. Ελένη Ατσάλου, εκπρόσωπος Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου Βέροιας
5. Αθηνά Πλιάτσικα - Τσιπουρίδου, εκπρόσωπος Εμπορικού Συλλόγου Βέροιας
6. Νικόλαος Μπαϊρακτάρης, εκπρόσωπος Συνδέσμου Μεταποιητών Μετάλλων και Παρεμφερών Υλικών Ν. Ημαθίας
7. Λάζαρος Ασλανίδης, εκπρόσωπος Ο.Ε.Β. Βέροιας
8. Ιωάννης Μπλατσιώτης, εκπρόσωπος Σώματος Ελλήνων Πρόσκοπων Περιφερειακή Εφορεία Κεντρικής Μακεδονίας
9. Μιλτιάδης Νικολαΐδης, εκπρόσωπος Συλλόγου Υπαλλήλων Δήμων Νομού Ημαθίας
10. Μαρία Καμπράνη, εκπρόσωπος Συλλόγου Αλληλεγγύης & Υπεράσπισης των Ασφαλιστικών & Οικονομικών Δικαιωμάτων των Ελεύθερων Επαγγελματιών ΟΑΕΕ Ημαθίας
11. Χαράλαμπος Καπουρτίδης, εκπρόσωπος Ευξείνου Λέσχη Βέροιας
12. Κωνσταντίνος Δάρλας, εκπρόσωπος Συλλόγου Γεωπόνων Ν. Ημαθίας
13. Ελένη Κουπίδου, εκπρόσωπος Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Ν. Ημαθίας Σ.Α.Ν.Η.
14. Παρασκευή Παυλίδου, εκπρόσωπος Εταιρεία Μελετών Ιστορίας & Πολιτισμού Ν. Ημαθίας
15. Θεοφάνης Κουτρουλιάς, εκπρόσωπος Πολιτιστικού Συλλόγου Αγίου Γεωργίου
16. Βαρβάρα Σταυροπούλου, εκπρόσωπος Συλλόγου Κυπρίων Νομού Ημαθίας¨Ο ΕΥΑΓΟΡΑΣ¨
17. Ιωάννης Σιδηρόπουλος, εκπρόσωπος, Πολιτιστικού Συλλόγου Πατρίδας «Ευστάθιος Χωραφάς»
18. Κωνσταντίνος Παλουκίδης, εκπρόσωπος Σωματείου Ιδιοκτητών Καφετεριών – Κέντρων Διασκέδασης και Ψυχαγωγίας
19. Μαυρουδής Ιωαννίδης, επρόσωπος Συλλόγου Δρομέων Βέροιας
20. Μιχαήλ Τζαφερόπουλος, εκπρόσωπος Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Συνοριακής Φύλαξης Ν. Ημαθίας
21. Κωνσταντίνος Δομανόπουλος, εκπρόσωπος Συλλόγου Γευσιγνωσίας – Γαστρονομίας και Τουρισμού «Ο ΚΑΡΑΝΟΣ»
22. Ηλίας Γραμματικόπουλος, εκπρόσωπος Κοινωνικού Συνεταιρισμού Περιορισμένης Ευθύνης (Κοι.Σ.Π.Ε.) Ημαθίας «ΔΕΣΜΟΣ»
23. Δημήτριος Πυρινός, εκπρόσωπος Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού Περιφερειακό Τμήμα Βέροιας
24. Παναγιώτης Χατζησάββας, εκπρόσωπος Συλλόγου Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
25. Γρηγόρης Παπαϊωάννου, εκπρόσωπος Αθλητικού Πολιτιστικού Συλλόγου «Φίλιππος» Βέροιας
26. Ιωάννης Γαλίκας, Δημότης
27. Ιωάννης Καπανίδης, Δημότης
28. Βηθλεέμ Μαυροματίδου, Δημότης
29. Χριστίνα Οβεζίκ, Δημότης
30. Σοφία Παπά, Δημότης
31. Δήμητρα Τσερκέζη, Δημότης
32. Αντώνιος Τολιόπουλος, Δημότης
33. Σπύρος Τσιβαλίδης, Δημότης
34. Παναγιώτης Φουρνιάδης, Δημότης

 

Αναπληρωματικά Μέλη :

Θεόδωρος Αθανασιάδης, εκπρόσωπος Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος
Μιχαήλ Ελευθεριάδης, εκπρόσωπος Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος
Δέσποινα Σπορέλα - Δαμασιώτη,εκπρόσωπος  Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος
Γαβριήλ Γαλονομάτης,εκπρόσωπος Εμπορικού Συλλόγου Βέροιας
Αθανάσιος Ακριβόπουλος,εκπρόσωπος Συνδέσμου Μεταποιητών Μετάλλων και Παρεμφερών Υλικών Ν. Ημαθίας
Ζήσης Ζιώγας,εκπρόσωπος Ο.Ε.Β. Βέροιας
Ματθαίος Πιστοφίδης,εκπρόσωπος Σώματος Ελλήνων Πρόσκοπων Περιφερειακή Εφορεία Κεντρικής Μακεδονίας
Αναστάσιος Κωστόπουλος,εκπρόσωπος Συλλόγου Αλληλεγγύης & Υπεράσπισης των Ασφαλιστικών & Οικονομικών Δικαιωμάτων των Ελεύθερων Επαγγελματιών ΟΑΕΕ Ημαθίας
Εμμανουήλ Ξυνάδης,εκπρόσωπος Εταιρείας Μελετών Ιστορίας & Πολιτισμού Ν. Ημαθίας
Γρηγόρης Λιάτσος, εκπρόσωπος Πολιτιστικού Συλλόγου Αγίου Γεωργίου
Ελένη Ψαρά,εκπρόσωπος Συλλόγου Κυπρίων Νομού Ημαθίας ¨Ο ΕΥΑΓΟΡΑΣ¨

Δημήτριος Ταχματζίδης, εκπρόσωπος Συλλόγου Γευσιγνωσίας – Γαστρονομίας και Τουρισμού «Ο ΚΑΡΑΝΟΣ»
Μυροφόρα Σπυρίδων, εκπρόσωπος Κοινωνικού Συνεταιρισμού Περιορισμένης Ευθύνης (Κοι.Σ.Π.Ε.) Ημαθίας «ΔΕΣΜΟΣ»

Save
Cookies user prefences
Χρησιμοποιούμε cookies για να σας διασφαλίσουμε την καλύτερη εμπειρία στον ιστότοπό μας. Εάν απορρίψετε τη χρήση των cookies, αυτός ο ιστότοπος ενδέχεται να μην λειτουργεί όπως αναμένεται.
Αποδοχή
Απόρριψη
Στατιστικά
cookie-statistics
Αποδοχή
Απόρριψη