Προκηρύξεις - ΔιαγωνισμοίΤρεχοντες διαγωνισμοί και προκηρύξεις

Προκήρυξη Ανοικτού Διεθνή Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού - Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων και προμήθεια ανταλλακτικών οχημάτων.

Ο Αντιδήμαρχος Βέροιας προκηρύσσει Ανοικτό Διεθνή Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 για την υπηρεσία με τίτλο: «Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων και προμήθεια ανταλλακτικών οχημάτων με συμφωνία - πλαίσιο για δύο (2) έτη», εκτιμώμενης αξίας 798.387,08€ (άνευ Φ.Π.Α.), με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφοράς μόνο βάσει τιμής και συγκεκριμένα:

Περισσότερα...

Συνοπτικό διαγωνισμός για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας ειδών αρτοποιείου

Ο Αντιδήμαρχος Βέροιας προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας ειδών αρτοποιείου για τη λειτουργία δομών του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων για τα έτη 2021-2022 προϋπολογισμού δαπάνης 32.851,75€ € (με ΦΠA).

Περισσότερα...

Πρόσκληση για υποβολή προσφοράς για το έργο "WiFi4EU"

Ο Δήμος Βέροιας πρόκειται να προβεί στην απευθείας ανάθεση της προμήθειας και εγκατάστασης εξοπλισμού στα πλαίσια του έργου «Συνδέοντας την Ευρώπη (CEF) – WiFi4EU - Προώθηση της συνδεσιμότητας στο διαδίκτυο στις τοπικές κοινότητες» ενδεικτικού προϋπολογισμού 12.096,77€ (χωρίς Φ.Π.Α.) ,14.999,99€ με Φ.Π.Α. και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν σχετικές προσφορές (οικονομική και τεχνική προσφορά) σύμφωνα με την επισυναπτόμενη έκθεση τεχνικών προδιαγραφών- μελέτη και τον ενδεικτικό προϋπολογισμό της προμήθειας.

Περισσότερα...

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Δ.Ε. ΔΟΒΡΑ (2020)

1. Ο Δήμος Βέροιας προκηρύσσει Δημόσιο ανοικτό συνοπτικό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Δ.Ε. ΔΟΒΡΑ (2020) » με προϋπολογισμό μελέτης 60.000,00 € (συμπεριλαμβανομένων του Φ.Π.Α). Το έργο είναι κατηγορίας Έργων ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ, με προϋπολογισμό 48.387,10€ δαπάνη εργασιών, ΓΕ και Ο.Ε και Απρόβλεπτα).

2. Ταξινόμηση έργου κατά CPV :[45222000-9]

Περισσότερα...

Αναζήτηση