Προκηρύξεις - ΔιαγωνισμοίΤρεχοντες διαγωνισμοί και προκηρύξεις

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για προμήθεια φαρμάκων

Ο Δήμος Βέροιας πρόκειται να προβεί στην απευθείας ανάθεση της προμήθειας φαρμάκων, αναλωσίμου υγειονομικού υλικού & ειδών φαρμακείου έτους 2020, για τις ανάγκες του Κέντρου Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης, Αθλητισμού, Παιδείας και Προσχολικής Αγωγής Δήμου Βέροιας, προϋπολογισθείσας δαπάνης 3.469,23 € (χωρίς ΦΠΑ), 3.920,31 (με ΦΠΑ 6%, 13% και 24%) και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν σχετικές κλειστές προσφορές σύμφωνα με την επισυναπτόμενη έκθεση τεχνικών προδιαγραφών- μελέτη και τον ενδεικτικό προϋπολογισμό της προμήθειας.

Περισσότερα...

Διακήρυξη εκμίσθωσης αγροτεμαχίου της Κοινότητας Τριλόφου

Ο Δήμαρχος διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε φανερή προφορική πλειοδοτική δημοπρασία η εκμίσθωση του με αρ. 986 αγροτεμάχιου οριστικής Διανομής 1942-57, εμβαδού Ε=6.975,00τ.μ. της Κοινότητας Τριλόφου για τέσσερα (4) χρόνια.

Περισσότερα...

Διακήρυξη για την δημοπρασία δασικών προϊόντων έτους 2020

Ο Αντιδήμαρχος Βέροιας διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε φανερή πλειοδοτική δημοπρασία που θα γίνει στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας, η εκμίσθωση του δικαιώματος εκμετάλλευσης του λήμματος συστάδων δασών του Δήμου Βέροιας, στις 27/5/2020 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ. Η φανερή πλειοδοτική διαδικασία θα γίνει ενώπιον της Επιτροπής Δημοπρασιών του άρθρου 201 του Ν.3463/06 (Δ.Κ.Κ.), σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 270/1981, τα μέλη της οποίας ορίστηκαν με την 8/2020 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας

Περισσότερα...

Διακήρυξη έργου «Κατασκευή Μεταλλικών Κερκίδων Στο Γήπεδο Αγίου Γεωργίου»

Ο Δήμος Βέροιας διακηρύττει ότι την 28 του μηνός Μαΐου του έτους 2020 ημέρα Πέμπτη και ώρα 09.00 π.μ. (ημερομηνία αποσφράγισης) στο Δήμο Βέροιας, θα διεξαχθεί με ηλεκτρονικό τρόπο δημοπρασία Δημοσίου ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα για την ανάθεση του έργου με τίτλο: «Κατασκευή Μεταλλικών Κερκίδων Στο Γήπεδο Αγίου Γεωργίου».

Περισσότερα...

Αναζήτηση