Προκηρύξεις - ΔιαγωνισμοίΤρεχοντες διαγωνισμοί και προκηρύξεις

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Δ.Ε. ΔΟΒΡΑ (2020)

1. Ο Δήμος Βέροιας προκηρύσσει Δημόσιο ανοικτό συνοπτικό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Δ.Ε. ΔΟΒΡΑ (2020) » με προϋπολογισμό μελέτης 60.000,00 € (συμπεριλαμβανομένων του Φ.Π.Α). Το έργο είναι κατηγορίας Έργων ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ, με προϋπολογισμό 48.387,10€ δαπάνη εργασιών, ΓΕ και Ο.Ε και Απρόβλεπτα).

2. Ταξινόμηση έργου κατά CPV :[45222000-9]

Περισσότερα...

Ενεργειακή αναβάθμιση 2ου Δημοτικού Σχολείου Βέροιας

1. Ο Δήμος Βέροιας προκηρύσσει Δημόσιο ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου «Ενεργειακή αναβάθμιση 2ου Δημοτικού Σχολείου Βέροιας» προϋπολογισμού 336.000,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένων αναθεώρησης και 24%Φ.Π.Α). Το έργο συντίθεται από εργασίες κατηγορίας Έργων Οικοδομικών και ΗΜ

2. Ταξινόμηση έργου κατά CPV: 45321000-3, 45331000-6, Κωδικός NUTS: EL 521

* τα σχέδια υπάρχουν στο ΕΣΗΔΗΣ με αρ.συστήματος 92998

Περισσότερα...

Πρόσκληση για κατάρτιση κατάλογου για απευθείας αναθέσεις για το έτος 2021

Για την κατάρτιση καταλόγων ενδιαφερομένων ανά κατηγορίες έργων, μελετών, παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών, έτους 2021 (βάσει της παρ.5 του Άρθρου 118 του Ν.4412/2016)

Περισσότερα...

Βιοκλιματικό - πολιτιστικό δίκτυο διαδρομών στην παλιά πόλη της Βέροιας

Με την αριθ. 5990/09-11-2020 απόφαση Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας εγκρίθηκε η ένταξη της χρηματοδότησης της πράξης «Βιοκλιματικό - πολιτιστικό δίκτυο διαδρομών στην παλιά πόλη της Βέροιας» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020», συνολικού προϋπολογισμού 3.037.462,51€.

Περισσότερα...

Αναζήτηση