Προκηρύξεις - ΔιαγωνισμοίΤρεχοντες διαγωνισμοί και προκηρύξεις

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για προμήθεια καταστροφέων εγγράφων

Ο Δήμος Βέροιας πρόκειται να προβεί στην απευθείας ανάθεση της προμήθειας καταστροφέων εγγράφων προϋπολογισθείσας δαπάνης 2.980,00€ (χωρίς ΦΠΑ), 3.695,20 (με ΦΠΑ 24%) και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν σχετικές κλειστές προσφορές (οικονομική και τεχνική προσφορά) σύμφωνα με την επισυναπτόμενη έκθεση τεχνικών προδιαγραφών- μελέτη και τον ενδεικτικό προϋπολογισμό της προμήθειας.

Περισσότερα...

Διακήρυξη έργου «Συντήρηση οδών και κοινωφελών χώρων ΔΕ Βέροιας»

1. Ο Δήμος Βέροιας προκηρύσσει Δημόσιο ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου «Συντήρηση οδών και κοινωφελών χώρων ΔΕ Βέροιας» προϋπολογισμού 179.610,54 ευρώ (συμπεριλαμβανομένων αναθεώρησης και 24%Φ.Π.Α). Το έργο συντίθεται από εργασίες κατηγορίας Έργων Οδοποιίας

Περισσότερα...

Αναζήτηση