Προκηρύξεις - ΔιαγωνισμοίΤρεχοντες διαγωνισμοί και προκηρύξεις

Διακήρυξη ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού για την «Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία συστήματος βελτίωσης λειτουργίας των υποδομών άρδευσης και μείωσης των απωλειών ύδατος του Δήμου βέροιας»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

«ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2014 – 2020»

 espa14 20  program
 Greece

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΜΑΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ

 Eu

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ε.Γ.Τ.Α.Α.)
Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές

 

ΔΡΑΣΗ 4.3.1.

«Υποδομές εγγείων βελτιώσεων»

 

             Η πίστωση προέρχεται από το Πρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014 – 2020» με συγχρηματοδότηση από το Ε.Γ.Τ.Α.Α.

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (αρ.πρωτ.: 60173 και αρ. ΕΣΗΔΗΣ:248167)

της πράξης:

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΩΛΕΙΩΝ ΥΔΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ»

Ο Δικαιούχος Δήμος Βέροιας, προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό [ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)] για την ανάθεση του έργου «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΩΛΕΙΩΝ ΥΔΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ»(CPV: 32441100-7 & 32441200-8), Κωδικός ΝUTS: EL 521, με προϋπολογισμό 1.773.700,00 € (πλέον Φ.Π.Α. 24%), εκτιμώμενη αξία συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ: € 2.199.388,00.

Η σύμβαση με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΩΛΕΙΩΝ ΥΔΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ», αφορά στην προμήθεια και εγκατάσταση οργάνων μέτρησης βασικών παραμέτρων για τον έλεγχο του δικτύου και συγκεκριμένα:

 • Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία δέκα έξι (16) Τοπικών Σταθμών Άρδευσης (ΤΣΕ), σε τρεις (3) Γεωτρήσεις πέντε (5) αντλιοστάσια και οκτώ (8) Δεξαμενές-Επιφανειακές Υδροληψίες για την παρακολούθηση κρίσιμων παραμέτρων (πίεση, παροχή, ενέργεια) καθώς και τη δραστική μείωση της καταναλισκόμενης ενέργειας στις υποδομές του αρδευτικού δικτύου του Δήμου Βέροιας. Μέσω των σταθμών αυτών θα υπάρχει παρακολούθηση των απωλειών του δικτύου, θα δοθούν πρόσθετα δεδομένα για τον ακριβέστερο υπολογισμό του υδατικού ισοζυγίου και η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Βέροιας θα οδηγηθεί στην αποδοτικότερη λειτουργία της, μειώνοντας δραστικά περαιτέρω το κόστος σπατάλης νερού.
 • Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία Εκατόν εβδομήντα (170) ηλεκτρονικών υδροστομίων (ΥΔΡ) για την ακριβή μέτρηση της κατανάλωσης, την αυτοματοποιημένη λήψη των ενδείξεων και την απομακρυσμένη παρακολούθησή τους,
 • Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία τριακοσίων τριάντα (330) Ψηφιακών υδρομέτρων (ΨΥ) για την ακριβή μέτρηση της κατανάλωσης, την αυτοματοποιημένη λήψη των ενδείξεων και την απομακρυσμένη παρακολούθησή τους,
 • Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία ενός (1) Μετεωρολογικού Σταθμού (ΜΕΤ) με σκοπό την υποβοήθηση μετάβασης από την συμβατική μορφή διαχείρισης αγροτικών εκμεταλλεύσεων στην γεωργία ακριβείας και κυρίως στον τομέα της άρδευσης για την εξοικονόμηση αρδευτικού νερού,
 • Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία ενός (1) Κεντρικού Σταθμού Ελέγχου (Κ.Σ.Ε.) στον Δήμο Βέροιας. Στον Κεντρικό Σταθμό Ελέγχου θα γίνουν όλες οι απαραίτητες εργασίες και εγκαταστάσεις εξοπλισμού και λογισμικών του συστήματος τηλεελέγχου-τηλεχειρισμού, καθώς και η ενσωμάτωση των σταθμών τύπου ΤΣΕ, ΨΥ, ΥΔΡ και ΜΕΤ σε μία ενιαία βάση λήψης των σημάτων
 • Δοκιμαστική λειτουργία του συνολικού συστήματος, καθώς και απρόσκοπτη και χωρίς προβλήματα λειτουργία του συστήματος, από την ημερομηνία θέσεως του σε λειτουργία, με ταυτόχρονη τήρηση των προγραμμάτων ελέγχου, μετρήσεων και συντηρήσεων, τα οποία θα παραδίδονται στην Υπηρεσία και

Εκπαίδευση του προσωπικού της Υπηρεσίας κατά το διάστημα της δοκιμαστικής λειτουργίας στην λειτουργία, στη συντήρηση, στις επισκευές και στην τήρηση προγραμμάτων μετρήσεων κ.λπ. της προμήθειας, καθώς και εφοδιασμός του με τα αντίστοιχα πλήρη προγράμματα, βιβλία, εγχειρίδια, καταλόγους ανταλλακτικών και οδηγίες για τη σωστή, εύρυθμη και μακρόχρονη λειτουργία του συστήματος.

Εκτιμώμενη αξία σύμβασης σε ευρώ, χωρίς ΦΠΑ: 1.773.700,00€

Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο χώρο, «ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί» της πύλης www.promitheus.gov.gr, καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής (www.veria.gr)

Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε:

σε κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 , 5, 6 και 7 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 13/12/2023, ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 14:00 μ.μ.   και ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 18-12-2023, ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 10:00 π.μ., η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων, θα συνταχθεί και θα υποβληθεί σύμφωνα με αντίστοιχα άρθρα του ν. 4412/2016.

Η επιλογή του Αναδόχου, θα γίνει σύμφωνα με την «ανοικτή διαδικασία» του άρθρου 27 του ν. 4412/2016 και υπό τις προϋποθέσεις του νόμου αυτού.

Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής

Κάθε προσφέρων μπορεί να υποβάλει μόνο μία προσφορά.

Δεν επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικών προσφορών.

Δε γίνονται δεκτές προσφορές για μέρος του αντικειμένου της σύμβασης.

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στο άρθρο 3.1.1. της διακήρυξης, σε ηλεκτρονικό φάκελο του υποσυστήματος «ΕΣΗΔΗΣ- ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ» και υπογράφονται, τουλάχιστον,  με προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή, η οποία υποστηρίζεται από αναγνωρισμένο (εγκεκριμένο) πιστοποιητικό, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 37 του ν. 4412/2016, όπως ισχύει.

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους τριάντα πέντε χιλιάδων τετρακοσίων εβδομήντα τεσσάρων ευρώ (35.474,00€) και ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς. Όπου χρόνος ισχύος προσφοράς το διάστημα των έξι (6) μηνών από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών (13-7-2024)

Το έργο είναι ενταγμένο στη Δράση 4.3.1: «Υποδομές εγγείων βελτιώσεων», Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, του Προγράμματος Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014 – 2020 με Κωδικό Ο.Π.Σ.Α.Α. (0036162307), συγχρηματοδοτείται από το Ε.Γ.Τ.Α.Α. και είναι εγγεγραμμένο στο ΠΔΕ με ενάριθμο 2023ΣΕ08210009.

Προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής στον Ανάδοχο, μέχρι του είκοσι εκατό (20%) της αξίας της σύμβασης χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α..

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε δέκα οκτώ μήνες (18) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της (15 μήνες για την παράδοση – εγκατάσταση και 3 μήνες για την εκπαίδευση, την τεκμηρίωση και τη δοκιμαστική λειτουργία του συνολικού συστήματος). Προβλέπεται περίοδος εγγυημένης λειτουργίας ενός (1) έτους, μετά την προσωρινή παραλαβή της προμήθειας , όπως περιγράφεται στις παραγράφους 2.3.1 & 6.6 της διακήρυξης.

Της με Α.Π. 329/2023 (ΑΔΑ: ΡΕΙ8Ω9Ο-ΣΙΘ) απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βέροιας για την διενέργεια του ανοιχτού διαγωνισμού και των όρων δημοπράτησης της εν λόγω προμήθειας.

Της με Α.Π. 3581/2-10-2023 Προέγκρισης δημοπράτησης της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής Άμεσων Ενισχύσεων και Τομεακών Παρεμβάσεων (ΕΥΕ ΑΕΤΠ) του Προγράμματος «ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020»,

Το αποτέλεσμα του διαγωνισμού θα εγκριθεί από το αρμόδιο όργανο του Δήμου Βέροιας.

Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση μέσω της Διαδικτυακής Πύλης (www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ.

Κάθε είδους επικοινωνία και ανταλλαγή πληροφοριών πραγματοποιείται μέσω του ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες (εφεξής ΕΣΗΔΗΣ), το οποίο είναι προσβάσιμο από τη Διαδικτυακή Πύλη (www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ.

Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από την προαναφερθείσα Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο (URL): www.veria.gr

Προκήρυξη της σύμβασης έχει αποσταλεί στην Υπηρεσία Επίσημων Εκδόσεων της Ε.Ε. 23-682961-001

Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα "Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014 - 2020" με συγχρηματοδότηση από το Ε.Γ.Τ.Α.Α. και συγκεκριμένα από την ΣΑ 082/1.

Ο Κωδικός ΣΑΕ του έργου είναι 2023ΣΕ08210009.

Βέροια, 6/11/2023

Ο νόμιμος εκπρόσωπος του Δήμου Βέροιας

Ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών

 

 

 

Στυλιανός Ασλάνογλου

 

 

 

 

 

Περισσότερα Άρθρα...

 1. Διακήρυξη ανοικτής ηλεκτρονικής διαδικασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου «Ασφαλτόστρωση αγροτικού δρόμου στα αγροκτήματα Σφηκιάς και Ριζωμάτων Δήμου Βέροιας»
 2. Πρόσληψη τριών (3) ατόμων με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ για την κάλυψη εποχικών αναγκών & δράσεων πυροπροστασίας στο Δήμο Βέροιας.
 3. Διακήρυξη ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού για την προμήθεια εξοπλισμού, κατασκευή, μεταφορά και τοποθέτηση στεγάστρων για τη δημιουργία ή και αναβάθμιση των στεγάστρων για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού του Δήμου Βέροιας
 4. Πλειοδοτική δημοπρασία εκμίσθωσης του αύλειου χώρου του Δημοτικού Σχολείου Αγίου Γεωργίου
 5. ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2023-2024
 6. Διακήρυξη Δημόσιου Πλειοδοτικού Διαγωνισμού με εν Σφραγισμένες Προσφορές για τη μίσθωση των Σχολικών Κυλικείων 1ου - 2ου -7ου - 9ου Δημοτικού & Δημοτικό Σχολείου Πατρίδας του Δήμου Βέροιας
 7. Διακήρυξη ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια εξοπλισμού για την αναβάθμιση των ακόλουθων κοινοχρήστων χώρων του Δήμου Βέροιας»
 8. Eκμίσθωση σχολικών κυλικείων 3ου Γυμνασίου, 5ου ΓΕΛ & 1ου ΓΕΛ Βέροιας
 9. Διακήρυξη ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου «Αγροτική Οδοποιία στα αγροκτήματα Μακροχωρίου, Ταγαροχωρίου, Λαζοχωρίου, Πατρίδας και Αγ. Μαρίνας του Δήμου Βέροιας»
 10. Διακήρυξη ανοικτής ηλεκτρονικής διαδικασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου «Συντήρηση κοινοχρήστων χώρων ΔΕ Απ.Παύλου»

Αναζήτηση

Save
Cookies user prefences
Χρησιμοποιούμε cookies για να σας διασφαλίσουμε την καλύτερη εμπειρία στον ιστότοπό μας. Εάν απορρίψετε τη χρήση των cookies, αυτός ο ιστότοπος ενδέχεται να μην λειτουργεί όπως αναμένεται.
Αποδοχή
Απόρριψη
Στατιστικά
cookie-statistics
Αποδοχή
Απόρριψη