Προκηρύξεις - ΔιαγωνισμοίΤρεχοντες διαγωνισμοί και προκηρύξεις

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για προμήθεια καταστροφέων εγγράφων

Ο Δήμος Βέροιας πρόκειται να προβεί στην απευθείας ανάθεση της προμήθειας καταστροφέων εγγράφων προϋπολογισθείσας δαπάνης 2.980,00€ (χωρίς ΦΠΑ), 3.695,20 (με ΦΠΑ 24%) και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν σχετικές κλειστές προσφορές (οικονομική και τεχνική προσφορά) σύμφωνα με την επισυναπτόμενη έκθεση τεχνικών προδιαγραφών- μελέτη και τον ενδεικτικό προϋπολογισμό της προμήθειας.

Περισσότερα...

Διακήρυξη έργου «Συντήρηση οδών και κοινωφελών χώρων ΔΕ Βέροιας»

1. Ο Δήμος Βέροιας προκηρύσσει Δημόσιο ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου «Συντήρηση οδών και κοινωφελών χώρων ΔΕ Βέροιας» προϋπολογισμού 179.610,54 ευρώ (συμπεριλαμβανομένων αναθεώρησης και 24%Φ.Π.Α). Το έργο συντίθεται από εργασίες κατηγορίας Έργων Οδοποιίας

Περισσότερα...

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για προμήθεια φαρμάκων

Ο Δήμος Βέροιας πρόκειται να προβεί στην απευθείας ανάθεση της προμήθειας φαρμάκων, αναλωσίμου υγειονομικού υλικού & ειδών φαρμακείου έτους 2020, για τις ανάγκες του Κέντρου Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης, Αθλητισμού, Παιδείας και Προσχολικής Αγωγής Δήμου Βέροιας, προϋπολογισθείσας δαπάνης 3.469,23 € (χωρίς ΦΠΑ), 3.920,31 (με ΦΠΑ 6%, 13% και 24%) και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν σχετικές κλειστές προσφορές σύμφωνα με την επισυναπτόμενη έκθεση τεχνικών προδιαγραφών- μελέτη και τον ενδεικτικό προϋπολογισμό της προμήθειας.

Περισσότερα...

Διακήρυξη εκμίσθωσης αγροτεμαχίου της Κοινότητας Τριλόφου

Ο Δήμαρχος διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε φανερή προφορική πλειοδοτική δημοπρασία η εκμίσθωση του με αρ. 986 αγροτεμάχιου οριστικής Διανομής 1942-57, εμβαδού Ε=6.975,00τ.μ. της Κοινότητας Τριλόφου για τέσσερα (4) χρόνια.

Περισσότερα...

Αναζήτηση