Προκηρύξεις - ΔιαγωνισμοίΤρεχοντες διαγωνισμοί και προκηρύξεις

Παροχή υπηρεσιών Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων DPO (GDPR 2016/679)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Ο Δήμος Βέροιας πρόκειται να προβεί στην απευθείας ανάθεση της γενικής υπηρεσίας ««Παροχή υπηρεσιών Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων (DPO) κατά τα προβλεπόμενα στον  Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (GDPR 2016/679)», προκειμένου να του παρασχεθούν υπηρεσίες DPO. Ο προϋπολογισμός της δαπάνης εκτιμάται στα 19.960,20€ (χωρίς ΦΠΑ), 24.750,65 € (με ΦΠΑ 24%).

Περισσότερα...

Διακήρυξη έργου "εξωτερικοί χρωματισμοί 10ου δημοτικού σχολείου Βέροιας ..." (α.π.12504/2020)

Ο Δήμος Βέροιας προκηρύσσει Δημόσιο ανοικτό συνοπτικό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ 10ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ
ΒΕΡΟΙΑΣ» με προϋπολογισμό μελέτης 24.800,00 € (συμπεριλαμβανομένων του Φ.Π.Α). Το έργο είναι κατηγορίας Έργων Οικοδομικών με προϋπολογισμό 14.718.00€ δαπάνη εργασιών, ΓΕ και Ο.Ε (18%) και Απρόβλεπτα (15%).

Περισσότερα...

Διακήρυξη έργου "Βιοκλιματική αναβάθμιση σχολικών αυλών ..." (α.π.12233/2020)

Ο Δήμος Βέροιας προκηρύσσει δημόσιο ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου «ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΑΥΛΩΝ (5ο, 8ο, 12ο ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΚΑΙ 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ)» προϋπολογισμού 310.000,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένων αναθεώρησης και 24% Φ.Π.Α.). το έργο συντίθεται από εργασίες κατηγορίας έργων ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ.

Περισσότερα...

Διακήρυξη έργου "Επισκευή και συντήρηση στέγης ψευδοροφών και χρωματισμών ..."

Ο Δήμος Βέροιας προκηρύσσει Δημόσιο ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου «Επισκευή και συντήρηση στέγης ψευδοροφών και χρωματισμών Δημοτ. Σχολείου Αγίας Βαρβάρας ΔΕ Βέροιας και συντήρηση αμφιθεάτρου 16ου Δημοτ. Σχολείου Βέροιας» προϋπολογισμού 411.100,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένων αναθεώρησης και 24%Φ.Π.Α). Το έργο συντίθεται από εργασίες κατηγορίας Έργων Οικοδομικών και ΗΜ

Περισσότερα...

Αναζήτηση