Προκηρύξεις - ΔιαγωνισμοίΤρεχοντες διαγωνισμοί και προκηρύξεις

Πρόσκληση για κατάρτιση κατάλογου για απευθείας αναθέσεις για το έτος 2021

Για την κατάρτιση καταλόγων ενδιαφερομένων ανά κατηγορίες έργων, μελετών, παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών, έτους 2021 (βάσει της παρ.5 του Άρθρου 118 του Ν.4412/2016)

Περισσότερα...

Βιοκλιματικό - πολιτιστικό δίκτυο διαδρομών στην παλιά πόλη της Βέροιας

Με την αριθ. 5990/09-11-2020 απόφαση Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας εγκρίθηκε η ένταξη της χρηματοδότησης της πράξης «Βιοκλιματικό - πολιτιστικό δίκτυο διαδρομών στην παλιά πόλη της Βέροιας» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020», συνολικού προϋπολογισμού 3.037.462,51€.

Περισσότερα...

Περισσότερα Άρθρα...

  1. Προμήθεια ηλεκτρομηχανολογικού υλικού Δ.Ε. Βεργίνας
  2. Προμήθεια ηλεκτρομηχανολογικού υλικού Δ.Ε. Αποστόλου Παύλου
  3. Προμήθεια ηλεκτρομηχανολογικού υλικού Δ.Ε. Βέροιας
  4. Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού «Δαπάνες για κατεδαφίσεις αυθαιρέτων και επικίνδυνων & ρυμοτομούμενων κτισμάτων»
  5. Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού «Μελέτη για την άρση επικινδυνότητας πρανών στην περιοχή Λευκόπετρας»
  6. Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού «Επισκευή και διαρρύθμιση του Παραρτήματος ΡΟΜΑ του κέντρου κοινότητας Βέροιας»
  7. Πρόσκληση για υποβολή προσφοράς προμήθειας ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακών συσκευών
  8. Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού «Προμήθεια ελαστικών οχημάτων & μηχανημάτων έργου»
  9. Διαγωνισμός για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου «Ανακατασκευή πλατείας Κουμαριάς»
  10. Διαγωνισμός για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου «Κατασκευή κυκλικών κόμβων»

Αναζήτηση