Προκηρύξεις - ΔιαγωνισμοίΤρεχοντες διαγωνισμοί και προκηρύξεις

Κωδικός NUTS: GR 521

Αρ. Πρωτ. : 60115/06-11-2023

Συστ.αριθ.:233152

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο Αντιδήμαρχος Βέροιας

Προκηρύσσει Ανοικτό Διεθνή Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια υγρών καυσίμων και ελαιολιπαντικών για τις ανάγκες του Δήμου και των νομικών του προσώπων για τα έτη 2025-2026», εκτιμώμενης αξίας  3.011.877,42€ (συμ/νου Φ.Π.Α. 24%), με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφοράς μόνο βάσει τιμής και συγκεκριμένα:

  • για τα καύσιμα (Ομάδες Α, Γ, Δ, Ε, ΣΤ, Ζ ) το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) επί της εκάστοτε διαμορφούμενης μέσης τιμής λιανικής πώλησης έκαστου είδους, του Παρατηρητηρίου Τιμών Υγρών Καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων για το Ν. Ημαθίας, κατά την ημέρα παράδοσης αυτού και
  • για τα ελαιολιπαντικά (Ομάδα Β΄) τη χαμηλότερη τιμή ανά μονάδα

Η προμήθεια περιλαμβάνει συνοπτικά τα παρακάτω είδη ανά τμήμα- ομάδα:

Α. Δήμος Βέροιας: Πετρέλαιο κίνησης 780.000 λίτρα, Βενζίνη αμόλυβδη 95 οκτανίων 40.000 λίτρα, Βενζίνη αμόλυβδη 100 οκτανίων 4.000 λίτρα, Πετρέλαιο θέρμανσης 120.000 λίτρα, Β.Ελαιολιπαντικά  25.696 λίτρα, Γ.Σχολική Επιτροπή Α/θμιας Εκπαίδευσης: Πετρέλαιο θέρμανσης 500.000 λίτρα. Δ. Σχολική Επιτροπή Β/θμιας Εκπαίδευσης: Πετρέλαιο θέρμανσης 360.000 λίτρα. Ε.Κοινωφελής Επιχείρηση Πολλαπλής Ανάπτυξης: Πετρέλαιο θέρμανσης 52.000 λίτρα, Βενζίνη αμόλυβδη 95 οκτανίων 2.700 λίτρα. ΣΤ. Δημοτικός Βρεφονηπιακός Σταθμός «Θεανώς Ζωγιοπούλου»: Πετρέλαιο θέρμανσης 12.000 λίτρα .Ζ. Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης, Αθλητισμού, Παιδείας και Προσχολικής Αγωγής: Πετρέλαιο κίνησης 19.000 λίτρα, Βενζίνη αμόλυβδη 95 οκτανίων 6.000 λίτρα, Πετρέλαιο θέρμανσης  200.000 λίτρα.

Ταξινόμηση κατά CPV : 09134200-9 , 09132100-4 , 09135100-5, 09211000-1 , 09211400-5 , 24951311-8 , 09211600-7 , 09211650-2 , 24951000-5  , 24957000-7 .

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος.

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της παραπάνω διαδικτυακής πύλης του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. με ημερομηνία έναρξης 08/11/2023 ημέρα Τέταρτη και καταληκτική ημερομηνία 15/12/2023 ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00 μ.μ.Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει την 4η εργάσιμη ημέρα μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και ώρα 10.00 π.μ.. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής. και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. - Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr).

Προσφορές υποβάλλονται για ένα ή περισσότερα τμήματα-ομάδες της προμήθειας, για τη συνολική ωστόσο ποσότητα κάθε τμήματος- ομάδας.

Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε ποσοστό 2% της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης εκτός ΦΠΑ., ήτοι ποσό 60.237,55ευρώ . Σε περίπτωση υποβολής προσφοράς για ένα ή περισσότερα τμήματα της σύμβασης, το ύψος της εγγύησης συμμετοχής υπολογίζεται επί της εκτιμώμενης αξίας, εκτός ΦΠΑ, του/των προσφερομένου/ων τμήματος/τμημάτων.

Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα 12 δώδεκα μηνών από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών.

Ο ανάδοχος (ανάδοχοι) υπογράφει/ουν επιμέρους συμφωνητικά με το Δήμο και έκαστο Νομικό Πρόσωπο  για το τμήμα της προμήθειας που αντιστοιχεί σε κάθε φορέα. Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε δύο (2) έτη με δυνατότητα παράτασης έως και έξι (6) μήνες. Σε περίπτωση εξάντλησης του ποσού τις προηγούμενης σύμβασης δίνεται η ενεργοποίηση της παρούσας σύμβασης νωρίτερα Η παράδοση των ειδών θα γίνεται τμηματικά εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Βέροιας, καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης.

Η ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι η 6η Νοεμβρίου 2023, ημέρα Δευτέρα.

Για πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Προμηθειών του Δήμου Βέροιας, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (αρμόδια υπάλληλος: Όλγα Εβντοκίμοβα, τηλ.: 2331350582, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.).

Ελεύθερη, άμεση και πλήρη & δωρεάν πρόσβαση στη διακήρυξη και τα λοιπά τεύχη του διαγωνισμού παρέχεται από την ιστοσελίδα του Δήμου Βέροιας στην διεύθυνση http://www.veria.gr, καθώς και από τη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr. 

Τα αιτήματα για συμπληρωματικές πληροφορίες ή διευκρινήσεις επί των εγγράφων του διαγωνισμού (διακήρυξη) υποβάλλονται ηλεκτρονικά μόνο στο δικτυακό τόπο του διαγωνισμού μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. και σχετικές απαντήσεις επί των αιτημάτων παρέχονται με τον ίδιο τρόπο.

Ο Αντιδήμαρχος

Ασλάνογλου Στυλιανός

 

 

 

Αναζήτηση

Save
Cookies user prefences
Χρησιμοποιούμε cookies για να σας διασφαλίσουμε την καλύτερη εμπειρία στον ιστότοπό μας. Εάν απορρίψετε τη χρήση των cookies, αυτός ο ιστότοπος ενδέχεται να μην λειτουργεί όπως αναμένεται.
Αποδοχή
Απόρριψη
Στατιστικά
cookie-statistics
Αποδοχή
Απόρριψη