Προκηρύξεις - ΔιαγωνισμοίΤρεχοντες διαγωνισμοί και προκηρύξεις

Ο Δήμος Βέροιας, σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 10 Ν. 4412/2016 περί Δημοσίων Συμβάσεων, Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών ,πρόκειται να προβεί στην απευθείας ανάθεση της προμήθειας ειδών της ομάδας ‘Β και της ομάδας ‘Δ της υπ’αριθμ 437111/07-07-2023 διακήρυξης (ΑΔΑΜ:23PROC013036123) ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με τίτλο  «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ» .

Με την υπ΄αρίθμ. 279/2023 Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βέροιας :

Εγκρίνεται η διαδικασία απευθείας ανάθεση προμήθειας των παρακάτω ειδών για τα οποία ο διαγωνισμός απέβη άγονος (σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 10 του Ν.4412/2016 περί Δημοσίων Συμβάσεων, Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών, το οποίο ορίζει: «Κατά παρέκκλιση από τα προβλεπόμενα στις παραγράφους 8 και 9, οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να  αναθέτουν συμβάσεις για μεμονωμένα τμήματα κατά τις διατάξεις του παρόντος Βιβλίου, λαμβάνοντας υπόψη την εκτιμώμενη αξία μόνο του τμήματος, εφόσον αυτή, χωρίς ΦΠΑ, είναι μικρότερη από 80.000 ευρώ για προμήθειες ή υπηρεσίες ή από 1.000.000 ευρώ για έργα. Πάντως, η συνολική αξία των τμημάτων που ανατίθενται με αυτόν τον τρόπο, δεν υπερβαίνει το 20% της συνολικής αξίας όλων των τμημάτων στις οποίες έχει διαιρεθεί το προτεινόμενο έργο, η προτεινόμενη απόκτηση ομοιογενών αγαθών ή η προτεινόμενη παροχή υπηρεσιών»

 

Καλούνται οι οικονομικοί φορείς να υποβάλλουν τις προσφορές τους (οικονομική και τεχνική) για το κάθε είδος της προμήθειας με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στην από 19/06/2023 επισυναπτόμενη μελέτη – τεχνικές προδιαγραφές, η οποία εγκρίθηκε από την υπ’αριθμ. 226/2023 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βέροιας.

Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές.

1. Για το σύνολο των ειδών της Ομάδας Β΄ «ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΟΡΓΑΝΩΝ ΥΠΑΙΘΡΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΑΝΗΛΙΚΩΝ & ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΑμΕΑ» ποσού 37.690,00€ (χωρίς ΦΠΑ) και 46.735,60€ (με ΦΠΑ 24%).

2. Για το σύνολο της Ομάδας Δ΄ «ΔΕΝΤΡΑ», ποσού 990,00€ (χωρίς ΦΠΑ) και 1.227,60€ (με ΦΠΑ 24%).

 

 

 

 

Για την κάλυψη της δαπάνης έχει εκδοθεί η με αρ.  718/22-06-2023 (ΑΔΑΜ: 23REQ012934650) Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης σε βάρος του ΚΑ 02.64.7135.008 & η αρ. 719/22-06-2023 (ΑΔΑΜ: 23REQ012934650) Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης  σε βάρος του ΚΑ 02.30.7326.062 προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2023 του Προϊσταμένου Οικονομικών Υπηρεσιών για την ανάληψη υποχρέωσης/έγκριση δέσμευσης πίστωσης για το οικονομικό έτος 2023.

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται το χρονικό διάστημα των έξι (6) μηνών (180 ημερολογιακές μέρες) από την υπογραφή της σύμβασης.

 

 Οι προσφορές μπορούν να κατατίθενται σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή (μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου), στο Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ή στο Τμήμα Προμηθειών του Δήμου Βέροιας, Μητροπόλεως 46, Τ.Κ. 59100, μέχρι και την Δευτέρα 20 Νοεμβρίου 2023 και ώρα 14.00 π.μ. 

Η ανάθεση της προμήθειας θα γίνει με απόφαση Δημάρχου μετά την αξιολόγηση της προσφοράς, από την αρμόδια επιτροπή διαγωνισμού. Πριν την ανάθεση ο μειοδότης οφείλει να προσκομίσει, προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 και του άρθρου 74 του Ν.4412/2016 τα παρακάτω δικαιολογητικά :

1. Απόσπασμα ποινικού μητρώου, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν την υποβολή του. 

Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ή β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον διευθύνοντα σύμβουλο, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και τα πρόσωπα στα οποία με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ανατεθεί το σύνολο της διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας, ή
γ) στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ή
δ) στις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, τον κατά περίπτωση νόμιμο εκπρόσωπο.

2. Πιστοποιητικό της αρμόδιας κατά περίπτωση αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ως προς τις φορολογικές τους υποχρεώσεις, και τις υποχρεώσεις που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης, των ιδίων ως και των εργαζομένων τους.  Τα πιστοποιητικά της παρούσας παραγράφου πρέπει να είναι σε ισχύ κατά το χρόνο υποβολής τους, άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται χρόνος ισχύος, να έχουν εκδοθεί  έως τρεις  (3) μήνες πριν την υποβολή τους.

 Διευκρινίζεται ότι το πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας:

-  αφορά τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση,

- αφορά όλους τους απασχολούμενους με οποιοδήποτε σχέση εργασίας στην επιχείρηση του συμμετέχοντος συμπεριλαμβανομένων των εργοδοτών που είναι ασφαλισμένοι σε διαφορετικά Τμήματα του ΕΦΚΑ και όχι μόνο τους ασφαλισμένους στο Τμήμα Μισθωτών του ΕΦΚΑ,

- σε περίπτωση εταιρειών (νομικών προσώπων), αφορά την ίδια την εταιρεία (το νομικό πρόσωπο) και όχι τα φυσικά πρόσωπα που τη διοικούν ή την εκπροσωπούν.

3. Υπεύθυνη δήλωση περί μη επιβολής σε βάρος του οικονομικού φορέα της κύρωσης του οριζόντιου αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων, σύμφωνα τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 4412/2016.

Οι υπεύθυνες δηλώσεις γίνονται αποδεκτές εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της παρούσας πρόσκλησης και θεωρούνται για το γνήσιο της υπογραφής.

4. Αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης και ειδικότερα:

Για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας είναι νομικό πρόσωπο και υποχρεούται, κατά την κείμενη νομοθεσία, να δηλώνει την εκπροσώπηση και τις μεταβολές της σε αρμόδια αρχή (πχ ΓΕΜΗ), προσκομίζει σχετικό πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του. Στις λοιπές περιπτώσεις τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα, σε περίπτωση Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του οικονομικού φορέα), συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να ισχύουν κατά την υποβολή τους.

Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και των μεταβολών του νομικού προσώπου, εφόσον αυτή προκύπτει από πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής (πχ γενικό πιστοποιητικό του ΓΕΜΗ), αρκεί η υποβολή αυτού, εφόσον έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του. Στις λοιπές περιπτώσεις τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα νόμιμης σύστασης και μεταβολών (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του οικονομικού φορέα), συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να ισχύουν κατά την υποβολή τους.

5. Για την απόδειξη καταλληλόλητας για την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας (σύμφωνα με 2.2.9.2.Β2. υπ.αριθμ 437111/07-07-2023 διακήρυξης ) προσκομίζει πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου του κράτους εγκατάστασης. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του αντίστοιχου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου του Παραρτήματος XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, με το οποίο πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και αφετέρου το ειδικό επάγγελμά τους. Οι  εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς προσκομίζουν βεβαίωση εγγραφής στο Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο ή στο Μητρώο Κατασκευαστών Αμυντικού Υλικού. Το εν λόγω δικαιολογητικό πρέπει να έχει εκδοθεί εντός τριάντα (30) εργάσιμων ημερών πριν από την υποβολή του.

 6. Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται ( σύμφωνα με 2.2.2.1. υπ.αριθμ 437111/07-07-2023 διακήρυξης )   από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής, ποσού  ήτοι 2% στην εκτιμώμενη αξία της προσφερόμενης προμήθειας χωρίς ΦΠΑ.

ως εξής :

  • για την OMΑΔΑ Β «ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΟΡΓΑΝΩΝ ΥΠΑΙΘΡΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΑΝΗΛΙΚΩΝ & ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΑΜΕΑ» ποσού 633,80€ (εξακόσια τριάντα τρία ευρώ και ογδόντα λεπτά) ήτοι 2% στην εκτιμώμενη αξία χωρίς ΦΠΑ
  • για την OMΑΔΑ Δ «ΔΕΝΤΡΑ» ποσού 19,80€ (δέκα εννιά τέσσερα ευρώ και ογδόντα λεπτά) ήτοι 2% στην εκτιμώμενη αξία χωρίς ΦΠΑ

Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση.

Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς για διάστημα 12 μηνών από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών ( σύμφωνα με το άρθρο 2.4.5 της υπ.αριθμ 437111/07-07-2023 διακήρυξης), άλλως η προσφορά απορρίπτεται. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, πριν από τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τους προσφέροντες να παρατείνουν, πριν τη λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής.

Οι πρωτότυπες εγγυήσεις συμμετοχής, πλην των εγγυήσεων που εκδίδονται ηλεκτρονικά, προσκομίζονται, σε κλειστό φάκελο με ευθύνη του οικονομικού φορέα, άλλως η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Δήμο Βέροιας (Γραφείο Προμηθειών, Μητροπόλεως 46, ισόγειο, τηλ.: 23313 50 582 , 616 , τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από τις 8.00 πμ. – 15.00 μμ.

 

O Αντιδήμαρχος Οικονομικών

 

 

Ασλάνογλου Στυλιανός

 

 

 

 

Αναζήτηση

Save
Cookies user prefences
Χρησιμοποιούμε cookies για να σας διασφαλίσουμε την καλύτερη εμπειρία στον ιστότοπό μας. Εάν απορρίψετε τη χρήση των cookies, αυτός ο ιστότοπος ενδέχεται να μην λειτουργεί όπως αναμένεται.
Αποδοχή
Απόρριψη
Στατιστικά
cookie-statistics
Αποδοχή
Απόρριψη