Προκηρύξεις - ΔιαγωνισμοίΤρεχοντες διαγωνισμοί και προκηρύξεις

Προκήρυξη Διαγωνισμού για την Προμήθεια υγρών καυσίμων και ελαιολιπαντικών

Ο Αντιδήμαρχος Βέροιας Προκηρύσσει Ανοικτό Διεθνή Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια υγρών καυσίμων και ελαιολιπαντικών για τις ανάγκες του Δήμου και των νομικών του προσώπων για τα έτη 2022-2024», εκτιμώμενης αξίας 3.126.575,74 € (συμ/νου Φ.Π.Α. 24%), με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφοράς μόνο βάσει τιμής και συγκεκριμένα:

Περισσότερα...

Προκήρυξη Διαγωνισμού για την προμήθεια Απορριμματοφόρων οχημάτων

Ο Αντιδήμαρχος Βέροιας Προκηρύσσει Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 για την προμήθεια τεσσάρων (4) απορριμματοφόρων οχημάτων, εκτιμώμενης αξίας 530.000,00€ (πλέον Φ.Π.Α. 24%), με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής. CPV προμήθειας: 34144512-0. Η προμήθεια αφορά τα εξής τμήματα:

ΤΜΗΜΑ 1 : «Απορριμματοφόρο όχημα δορυφορικό τύπου πρέσας χωρητικότητας 4κμ», εκτιμώμενης αξίας 95.000,00 πλέον ΦΠΑ 24%.
ΤΜΗΜΑ 2 : «Απορριμματοφόρα οχήματα τύπου πρέσας χωρητικότητας 16κμ», εκτιμώμενης αξίας 435.000,00 πλέον ΦΠΑ 24%.

Περισσότερα...

Προκήρυξη Ανοικτού Διεθνή Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού - Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων και προμήθεια ανταλλακτικών οχημάτων.

Ο Αντιδήμαρχος Βέροιας προκηρύσσει Ανοικτό Διεθνή Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 για την υπηρεσία με τίτλο: «Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων και προμήθεια ανταλλακτικών οχημάτων με συμφωνία - πλαίσιο για δύο (2) έτη», εκτιμώμενης αξίας 798.387,08€ (άνευ Φ.Π.Α.), με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφοράς μόνο βάσει τιμής και συγκεκριμένα:

Περισσότερα...

Συνοπτικό διαγωνισμός για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας ειδών αρτοποιείου

Ο Αντιδήμαρχος Βέροιας προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας ειδών αρτοποιείου για τη λειτουργία δομών του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων για τα έτη 2021-2022 προϋπολογισμού δαπάνης 32.851,75€ € (με ΦΠA).

Περισσότερα...

Αναζήτηση