Προκηρύξεις - ΔιαγωνισμοίΤρεχοντες διαγωνισμοί και προκηρύξεις

 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο Αντιδήμαρχος Βέροιας

Προκηρύσσει Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 για την Προμήθεια εξοπλισμού για την αναβάθμιση των ακόλουθων κοινοχρήστων χώρων του Δήμου Βέροιας εκτιμώμενης αξίας 208.884,50  χωρίς ΦΠΑ, 259.016,78  με Φ.Π.Α. 24% με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής. CPV προμήθειας:     37416000-7 «Εξοπλισμός αναψυχή, 34928400-2 «Αστικός εξοπλισμός», 4993000-4 «Φωτιστικά οδών», 34928480-6 «Δοχεία και κάδοι απορριμμάτων», 43325000-7 «Εξοπλισμός πάρκων και παιδικής χαράς», 34928200-0 «Περιφράξεις», 19500000-1 «Υλικά από καουτσούκ και πλαστικό», 43327000-1 «Προκατασκευασμένος εξοπλισμός», 03452000-3 «Δένδρα». Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης θα είναι το Πράσινο Ταμείο - Άξονα Προτεραιότητας 2 : «Αστική Αναζωογόνηση & Λοιπές δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» του Χρηματοδοτικού Προγράμματος «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» έτους 2021, για το ποσό των 207.213,40€, και ειδικότερα σε βέρος των ΚΑΕ 2269 & 2279 του προϋπολογισμού του Πράσινου Ταμείου. Η εν λόγω δαπάνη βαρύνει την με Κ.Α. : 02.64.7135.008 σχετική πίστωση του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2023 του Δήμου Βέροιας. Για το ποσό των 51.803,38€ της προμήθειας θα καλυφθεί από ίδια έσοδα του Δήμου Βέροιας, η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση θα βαρύνει την με Κ.Α.:  02.30.7326.062 σχετική πίστωση του τακτικού προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2023 του Δήμου Βέροιας. Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται στα κάτωθι τμήματα (ομάδες) εκτιμώμενης αξίας χωρίς ΦΠΑ:

Α. εξοπλισμός οργάνων υπαίθριας άσκησης ενήλικων & ενήλικων αμέα, 45.100,00€, Β. εξοπλισμός οργάνων υπαίθριας άσκησης ανηλίκων & ανηλίκων αμέα,  37.690,00€,  Γ. αστικός εξοπλισμός, 125.104,50€, Δ. δέντρα, 990,00 €

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος.

Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε: α) κράτος-μέλος της Ένωσης, β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και δ) τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της παραπάνω διαδικτυακής πύλης του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. με ημερομηνία έναρξης  την 10/7/2023  και καταληκτική ημερομηνία την 26/07/2023 και ώρα 15:00 Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει την 4η εργάσιμη ημέρα μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και ώρα 10:00. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής. και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. - Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr - Α/Α Διαγωνιστικής Διαδικασίας 197138).

Προσφορές υποβάλλονται για ένα ή περισσότερα τμήματα, ομάδων Α,Β,Γ της προμήθειας. Για την Ομάδα Γ, προσφορές υποβάλλονται για ένα ή περισσότερα είδη προμήθειας, για τη συνολική ωστόσο ποσότητα του κάθε είδους.

Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε ποσοστό 2% της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης εκτός ΦΠΑ., ήτοι συνολικού ποσού 4.177,69 ευρώ. Για την ομάδα Α ήτοι ποσού 902,00€ , για την ομάδα Β ήτοι ποσού 633,80€,    για την ομάδα Δ ήτοι ποσού 19,80€ , για την ομάδα  ήτοι ποσού 2.622,09€ ή τη συνολική ποσότητα του κάθε είδους της συμμετοχής.Σε περίπτωση υποβολής προσφοράς για ένα ή περισσότερα τμήματα της σύμβασης, το ύψος της εγγύησης συμμετοχής υπολογίζεται επί της εκτιμώμενης αξίας, εκτός ΦΠΑ, του/των προσφερομένου/ων τμήματος/τμημάτων. Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα δώδεκα (12) μηνών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.

Χρόνος παράδοσης της προμήθειας ορίζονται έξι (06) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.

Για πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Προμηθειών του Δήμου Βέροιας, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (αρμόδια υπάλληλος: Όλγα Εβντοκίμοβα, τηλ.: 2331350582) , e-mail:  Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε..

Ελεύθερη, άμεση και πλήρη & δωρεάν πρόσβαση στη διακήρυξη και τα λοιπά τεύχη του διαγωνισμού παρέχεται από την ιστοσελίδα του Δήμου Βέροιας στην διεύθυνση http://www.veria.gr, καθώς και από τη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr. 

Τα αιτήματα για συμπληρωματικές πληροφορίες ή διευκρινήσεις επί των εγγράφων της σύμβασης υποβάλλονται ηλεκτρονικά,  το αργότερο 10 ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, μόνο στο δικτυακό τόπο του διαγωνισμού μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. και σχετικές απαντήσεις επί των αιτημάτων παρέχονται με τον ίδιο τρόπο.

Ο Αντιδήμαρχος

Ασλάνογλου Στυλιανός

 

 

 

Αναζήτηση

Save
Cookies user prefences
Χρησιμοποιούμε cookies για να σας διασφαλίσουμε την καλύτερη εμπειρία στον ιστότοπό μας. Εάν απορρίψετε τη χρήση των cookies, αυτός ο ιστότοπος ενδέχεται να μην λειτουργεί όπως αναμένεται.
Αποδοχή
Απόρριψη
Στατιστικά
cookie-statistics
Αποδοχή
Απόρριψη