Προκηρύξεις - ΔιαγωνισμοίΤρεχοντες διαγωνισμοί και προκηρύξεις

Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού για προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού για τα έτη 2021-2022

Προκηρύσσει Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 για την προμήθεια με τίτλο: «προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού για τις ανάγκες του Δήμου Βέροιας και των Νομικών του Προσώπων για τα έτη 2021-2022» με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ με εκτιμώμενη αξία 206.657,77 Ευρώ χωρίς ΦΠΑ, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής και συγκεκριμένα,τη χαμηλότερη τιμή για τα είδη, για το σύνολο του προϋπολογισμού της κάθε ομάδας.
Η προμήθεια περιλαμβάνει συνοπτικά τα παρακάτω τμήματα εκτιμώμενης αξίας χωρίς ΦΠΑ, CPV: 39830000-9
1.ΟΜΑΔΑ Α1΄ : «ΕΞΟΛΠΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΦΠΑ 24%», 31.389,02€
2. ΟΜΑΔΑ Α2΄ : «ΕΞΟΛΠΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΦΠΑ 6%», 5.573,80€ ,
3. ΟΜΑΔΑ Β1΄: «ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΑ ΦΠΑ 24%», 30.196,95€ ,
4. ΟΜΑΔΑ Β2΄ : «ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΑ ΦΠΑ 6%», 42.500,00€ ,
5. ΟΜΑΔΑ Γ΄ : «ΧΗΜΙΚΑ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΑ ΦΠΑ 24%» 17.121,00€,
6. ΟΜΑΔΑ Δ΄ : «ΧΑΡΤΙΚΑ ΕΙΔΗ ΦΠΑ24%» 79.877,00€ ,

Περισσότερα...

Δημοσίευση πρόθεσης δημοπράτησης: «Μελέτη για την άρση επικινδυνότητας πρανών στην περιοχή Λευκόπετρας»

Ο Δήμος Βέροιας, προτίθεται να προκηρύξει συνοπτικό διαγωνισμό για την μελέτη: «Μελέτη για την άρση επικινδυνότητας πρανών στην περιοχή Λευκόπετρας» προϋπολογισμού 62.448,45 €,

Περισσότερα...

Διακήρυξη έργου «Επέκταση-Διαρρύθμιση Δημοτικού Σχολείου Αγ.Γεωργίου»

Ο Δήμος Βέροιας προκηρύσσει Δημόσιο ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου  «Επέκταση-Διαρρύθμιση Δημοτικού Σχολείου Αγ.Γεωργίου» προϋπολογισμού  235.000,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένων αναθεώρησης και 24%Φ.Π.Α).

Tα σχέδια του έργου βρίσκονται ανηρτημένα στο ΕΣΗΔΗΣ με αρ.συστήματος 92230

Περισσότερα...

Αναβάθμιση υφιστάμενων αδειών χρήσης λογισμικών παρακολούθησης τεχνικών έργων

Ο Δήμος Βέροιας πρόκειται να προβεί στην απευθείας ανάθεση της προμήθειας αναβάθμισης υφιστάμενων αδειών χρήσης λογισμικών παρακολούθησης τεχνικών έργων προϋπολογισθείσας δαπάνης 1.504,00€ (χωρίς ΦΠΑ), 1.864,96 (με ΦΠΑ 24%) και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν σχετικές προσφορές (οικονομική και τεχνική προσφορά) σύμφωνα με την επισυναπτόμενη έκθεση τεχνικών προδιαγραφών- μελέτη και τον ενδεικτικό προϋπολογισμό της προμήθειας.

Περισσότερα...

Αναζήτηση