Προκηρύξεις - ΔιαγωνισμοίΤρεχοντες διαγωνισμοί και προκηρύξεις

Καινοτόμες ψηφιακές υπηρεσίες τουριστικής προβολής της πόλης της Βέροιας

Ο Αντιδήμαρχος Βέροιας Προκηρύσσει Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 για την υπηρεσία με τίτλο: «Καινοτόμες ψηφιακές υπηρεσίες τουριστικής προβολής της πόλης της Βέροιας», εκτιμώμενης αξίας 89.900,00 € (συμ/νου Φ.Π.Α. 24%), με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής. CPV υπηρεσίας: 79413000-2, 79961100-9, 92111220-0, 72400000-4, 72200000-7. Αντικείμενο της υπηρεσίας είναι η ολοκληρωμένη τουριστική προβολή του Δήμου και των τοπικών επιχειρήσεων με ψηφιακά μέσα.

Περισσότερα...

Προμήθεια ειδών τροφίμων για τη λειτουργία δομών του Δήμου Βέροιας

Προκηρύσσει Ανοικτό Διεθνή Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια ειδών τροφίμων για τη λειτουργία δομών του Δήμου Βέροιας και των νομικών του προσώπων και γάλακτος για το δικαιούχο προσωπικό τους για τα έτη 2021-2022», εκτιμώμενης αξίας 392.013,52 €, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής και συγκεκριμένα:

Περισσότερα...

Διακήρυξη εκμίσθωσης Αναψυκτηρίου Αγίου Γεωργίου

Ο Δήμαρχος διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε φανερή προφορική πλειοδοτική δημοπρασία η εκμίσθωση του Αναψυκτηρίου Αγίου Γεωργίου για έξι (6) χρόνια. 

Η δημοπρασία θα διενεργηθεί στις 18 Αυγούστου 2020, ημέρα Τρίτη , στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Βέροιας, ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής διενέργειας δημοπρασιών που ορίστηκε με την αριθ. 8/2020 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και σύμφωνα με τους όρους που καταρτίστηκαν με την αριθ. 222/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βέροιας, και ώρα: 10:00 – 11:00.

Περισσότερα...

Προκήρυξη της ΚΕΠΑ για την πλήρωση 47 θέσεων εκπαιδευτικών

Η ΚΕΠΑ Δήμου Βέροιας προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες της σε εκπαιδευτικό προσωπικό των σχολών της όπως το ωδείο, η σχολή χορού τα εικαστικά κλπ, για το εκπαιδευτικό έτος 2020-2021, προκηρύσσει την πλήρωση σαράντα επτά (47) θέσεων προσωπικού με συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.

Περισσότερα...

Αναζήτηση