Προκηρύξεις - ΔιαγωνισμοίΤρεχοντες διαγωνισμοί και προκηρύξεις

Πλειοδοτική δημοπρασία για εκμίσθωση αγροκτήματος στην Πατρίδα

Ο Δήμαρχος διακηρύσσει ότι, εκτίθεται σε φανερή προφορική πλειοδοτική δημοπρασία η εκμίσθωση δύο(2) τμημάτων από το υπ ́ αριθ. 1147ζ τεμάχιο του αγροκτήματος Πατρίδας μόνο για εγκατάσταση σταθμών βάσης κινητής τηλεφωνίας.

Περισσότερα...

Μελέτη αξιολόγησης και οριστική μελέτη της γέφυρας οδού Ολγάνου

Ο Δήμος Βέροιας, προτίθεται να προκηρύξει συνοπτικό διαγωνισμό για την μελέτη: «Μελέτη αξιολόγησης και οριστική μελέτη της γέφυρας οδού Ολγάνου» προϋπολογισμού 56,513.24 € με ΦΠΑ. ( Χρηματοδότηση: από ΣΑΤΑ στον Κ.Α. 30.7411.004 )

Περισσότερα...

Υποβολή προσφοράς για προμήθεια ψηφιακών θερμομέτρων μετώπου

Ο Δήμος Βέροιας πρόκειται να προβεί στην απευθείας ανάθεση της προμήθειας ψηφιακών θερμομέτρων μετώπου για την αποτροπή μετάδοσης του κορωνοϊού στις υπηρεσίες του Δήμου Βέροιας προϋπολογισθείσας δαπάνης 1.170,00€ (χωρίς ΦΠΑ), 1.450,00 (με ΦΠΑ 24%) και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν σχετικές κλειστές προσφορές (οικονομική και τεχνική προσφορά) σύμφωνα με την επισυναπτόμενη έκθεση τεχνικών προδιαγραφών- μελέτη και τον ενδεικτικό προϋπολογισμό της προμήθειας.

Περισσότερα...

Καινοτόμες ψηφιακές υπηρεσίες τουριστικής προβολής της πόλης της Βέροιας

Ο Αντιδήμαρχος Βέροιας Προκηρύσσει Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 για την υπηρεσία με τίτλο: «Καινοτόμες ψηφιακές υπηρεσίες τουριστικής προβολής της πόλης της Βέροιας», εκτιμώμενης αξίας 89.900,00 € (συμ/νου Φ.Π.Α. 24%), με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής. CPV υπηρεσίας: 79413000-2, 79961100-9, 92111220-0, 72400000-4, 72200000-7. Αντικείμενο της υπηρεσίας είναι η ολοκληρωμένη τουριστική προβολή του Δήμου και των τοπικών επιχειρήσεων με ψηφιακά μέσα.

Περισσότερα...

Αναζήτηση