Accessibility Tools

Προκηρύξεις - ΔιαγωνισμοίΤρεχοντες διαγωνισμοί και προκηρύξεις

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο Αντιδήμαρχος Βέροιας

Προκηρύσσει Ανοικτό Διεθνή Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια ειδών τροφίμων για τη λειτουργία δομών του Δήμου Βέροιας και των νομικών του προσώπων και γάλακτος για το δικαιούχο προσωπικό τους για τα έτη 2023-2024 και συγκεκριμένα για τα είδη των ομάδων Γ,Δ,Ε και Η της 32152/01-07-2022 προηγούμενης διακήρυξης του Δήμου Βέροιας.» εκτιμώμενης αξίας: 520.909,50€ (χωρίς ΦΠΑ ),67.718,24 (ΦΠΑ13%), 588.627,74 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 13%), με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής και συγκεκριμένα:

Το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τις εκατό (%) στη νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή λιανικής πώλησης του κάθε είδους την ημέρα παράδοσης, όπως αυτή προκύπτει από το εκάστοτε εκδιδόμενο δελτίο πιστοποίησης  τιμών από την υπηρεσία Εμπορίου της Περιφερειακής Ενότητας Ν. Ημαθίας για τα είδη κρεοπωλείου και ιχθυοπωλείου και τη χαμηλότερη τιμή  για τα  γαλακτοκομικά είδη και γάλα, για το σύνολο του προϋπολογισμού της κάθε ομάδας.

Η προμήθεια περιλαμβάνει συνοπτικά τα παρακάτω τμήματα εκτιμώμενης αξίας χωρίς ΦΠΑ:

1. ΟΜΑΔΑ Γ΄: «Γαλακτοκομικά προϊόντα»,  65.690,00€ CPV:15500000-3

2. ΟΜΑΔΑ Δ΄ :  «Είδη κρεοπωλείου»,  48.520,00€ CPV:15110000-2

3. ΟΜΑΔΑ Ε΄ : «Είδη ιχθυοπωλείου»  40.380,00€ CPV: 03311000-2

4.ΟΜΑΔΑ Η΄ : «Γάλα» 366.319,50€  CPV:15511000-3                                  

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος.

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της παραπάνω διαδικτυακής πύλης του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. με ημερομηνία έναρξης  05/01/2023 ημέρα Πέμπτη και καταληκτική ημερομηνία 13/02/2023 ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00 μ.μ. Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει την 4η εργάσιμη ημέρα μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και ώρα 10.00 π.μ.. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. - Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr).

Προσφορές υποβάλλονται για ένα ή περισσότερα τμήματα-ομάδες της προμήθειας, για τη συνολική ωστόσο ποσότητα κάθε τμήματος- ομάδας.

Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε ποσοστό 2% της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης εκτός ΦΠΑ., ήτοι συνολικο ποσό δέκα χιλιάδες τετρακόσια δεκαοκτώ ευρώ και είκοσι ένα λεπτό (10.418,21€). Σε περίπτωση υποβολής προσφοράς για ένα ή περισσότερα τμήματα της σύμβασης, το ύψος της εγγύησης συμμετοχής υπολογίζεται επί της εκτιμώμενης αξίας, εκτός ΦΠΑ, του/των προσφερομένου/ων τμήματος/τμημάτων.                                                    

Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα δώδεκα (12) μηνών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.

Ο ανάδοχος/οι υπογράφει/ουν επιμέρους συμφωνητικά με το Δήμο και έκαστο Νομικό Πρόσωπο  για το τμήμα της προμήθειας που αντιστοιχεί σε κάθε φορέα. Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται  σε δύο (2) έτη με δυνατότητα παράτασης έως και έξι (6) μήνες. Η παράδοση των ειδών θα γίνεται περιοδικά στα κτίρια του Δήμου Βέροιας και των νομικών προσώπων του, ανάλογα με τις προκύπτουσες ανάγκες τους.

Η ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι η 3η Ιανουαρίου  2023, ημέρα Τρίτη.

Για πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Προμηθειών του Δήμου Βέροιας, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (αρμόδιοι υπάλληλοι: Όλγα Εβντοκίμοβα, τηλ.: 2331350582,  e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε., Αν. Μιζαντζίδου, τηλ. 2331350616, e mail Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.).

Ελεύθερη, άμεση και πλήρη & δωρεάν πρόσβαση στη διακήρυξη και τα λοιπά τεύχη του διαγωνισμού παρέχεται από την ιστοσελίδα του Δήμου Βέροιας στην διεύθυνση http://www.veria.gr., καθώς και από τη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr. 

Τα αιτήματα για συμπληρωματικές πληροφορίες ή διευκρινήσεις επί των εγγράφων του διαγωνισμού (διακήρυξη) υποβάλλονται ηλεκτρονικά μόνο στο δικτυακό τόπο του διαγωνισμού μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. και σχετικές απαντήσεις επί των αιτημάτων παρέχονται με τον ίδιο τρόπο.

Κωδικός NUTS: EL521

Συστ.αριθμ : 179591

Αριθμ.πρωτ.Ιριδα : 446/2023

Ο Αντιδήμαρχος

Ασλάνογλου Στυλιανός

 

Αναζήτηση

Save
Cookies user prefences
Χρησιμοποιούμε cookies για να σας διασφαλίσουμε την καλύτερη εμπειρία στον ιστότοπό μας. Εάν απορρίψετε τη χρήση των cookies, αυτός ο ιστότοπος ενδέχεται να μην λειτουργεί όπως αναμένεται.
Αποδοχή
Απόρριψη
Στατιστικά
cookie-statistics
Αποδοχή
Απόρριψη