Accessibility Tools

Προκηρύξεις - ΔιαγωνισμοίΤρεχοντες διαγωνισμοί και προκηρύξεις

Κωδικός NUTS: EL521

Αρ. Πρωτ. 6908/08-02-2024

ΣΥΣΤ.ΑΡΙΘ. 295265

Ο Αντιδήμαρχος Βέροιας προκηρύσσει Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΤΥΠΟΥ ΠΡΕΣΑΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 12 κ.μ. ΚΑΙ 155 ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 1.100 lt ΕΚΑΣΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΥΞΗΜΕΝΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΔΙΑΒΙΟΥΝΤΩΝ ΣΤΗ ΔΟΜΗ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ» εκτιμώμενης αξίας 201.150,00  χωρίς ΦΠΑ, 249.426,00 με Φ.Π.Α. 24% με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής.  CPV προμήθειας: 4144512-0 «Απορριμματοφόρα οχήματα με συμπιεστή απορριμμάτων» και 34928480-6 «Δοχεία και Κάδοι Απορριμμάτων».   

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι :

Το Ταμείο Αλληλεγγύης του άρθρου 196 ν.4662/2020, για το ποσό των 240.000,00€, και η οποία καλύπτεται από τις εγγεγραμμένες πιστώσεις του Α.Λ.Ε. 2340401002 «Επιχορήγηση σε ΟΤΑ α΄βαθμού από τον λογαριασμό «Ταμείο Αλληλεγγύης», για την χρηματοδότηση έργων υποδομών (άρθρο 196 ν. 4662/2020)» του Ειδικού Φορέα 1055-205 «Ειδική Γραμματεία Συντονισμού εμπλεκόμενων Φορέων», του τακτικού προϋπολογισμού του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου. Η εν λόγω δαπάνη βαρύνει τις με: ΚΑ 02.62.7132.003, ΚΑ 02.62.7135.001 σχετικές πιστώσεις του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2024 του Δήμου Βέροιας.

Για το ποσό των 9.462,00€ της προμήθειας θα καλυφθεί από ίδια έσοδα του Δήμου Βέροιας, η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση θα βαρύνει την με Κ.Α.:  20.7135.022 σχετική πίστωση του τακτικού προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2024 του Δήμου Βέροιας. Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται στα κάτωθι τμήματα (ομάδες) εκτιμώμενης αξίας χωρίς ΦΠΑ:

ΤΜΗΜΑ 1:«Προμήθεια ενός (1) απορριμματοφόρου οχήματος  τύπου πρέσας χωρητικότητας 12m3», εκτιμώμενης αξίας 165.500,00€ πλέον ΦΠΑ 24%.ΤΜΗΜΑ 2 :«Προμήθεια κάδων απορριμμάτων 1100 λίτρων με ποδομοχλό», εκτιμώμενης αξίας 35.650,00€ πλέον ΦΠΑ 24%.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος.

Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε: α) κράτος-μέλος της Ένωσης, β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και δ) τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της παραπάνω διαδικτυακής πύλης του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. με ημερομηνία έναρξης  την 09/02/2024  και καταληκτική ημερομηνία την 06/03/2024 και ώρα 15:00 Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει την 4η εργάσιμη ημέρα μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και ώρα 10:00. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής. και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. - Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr).

Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε ποσοστό 2% της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης εκτός ΦΠΑ., ήτοι συνολικού ποσού , συνολικού ποσού τεσσάρων χιλιάδων εικοσιτριών ευρώ (4.023,00€) που αντιστοιχεί στο 2% της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, εκτός ΦΠΑ. Αναλυτικά: Για το τμήμα 1 εγγυητική ύψους 3.310,00€ και για το τμήμα 2 εγγυητική ύψους 713,00€. Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα έξι (6)  μηνών από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών. Χρόνος παράδοσης της προμήθειας ορίζονται εντός πέντε (5) μηνών από την υπογραφή της σύμβασης.

Για πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Προμηθειών του Δήμου Βέροιας, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (αρμόδια υπάλληλος: Όλγα Εβντοκίμοβα, τηλ.: 2331350582) , e-mail:  Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε..

Ελεύθερη, άμεση και πλήρη & δωρεάν πρόσβαση στη διακήρυξη και τα λοιπά τεύχη του διαγωνισμού παρέχεται από την ιστοσελίδα του Δήμου Βέροιας στην διεύθυνση http://www.veria.gr, καθώς και από τη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr. 

Τα αιτήματα για συμπληρωματικές πληροφορίες ή διευκρινήσεις επί των εγγράφων της σύμβασης υποβάλλονται ηλεκτρονικά,  το αργότερο 10 ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, μόνο στο δικτυακό τόπο του διαγωνισμού μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. και σχετικές απαντήσεις επί των αιτημάτων παρέχονται με τον ίδιο τρόπο.

Ο Αντιδήμαρχος

 

Κωνσταντίνος Βασιλειάδης

 

 

Αναζήτηση

Save
Cookies user prefences
Χρησιμοποιούμε cookies για να σας διασφαλίσουμε την καλύτερη εμπειρία στον ιστότοπό μας. Εάν απορρίψετε τη χρήση των cookies, αυτός ο ιστότοπος ενδέχεται να μην λειτουργεί όπως αναμένεται.
Αποδοχή
Απόρριψη
Στατιστικά
cookie-statistics
Αποδοχή
Απόρριψη