Προσκλήσεις ΔημοτικούΔημοτικά Συμβούλια και εισηγητικά των θεμάτων

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν.3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του ν.4555/2018, σας καλούμε να προσέλθετε στο Δημαρχείο, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας, Μητροπόλεως 46, σε τακτική συνεδρίαση, που θα γίνει στις 16-9-2019 ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00, με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:

ΘΕΜΑ 1ο:
Έγκριση ή μη των υπ’ αριθ. 24, 25 και 26/2019 αποφάσεων του Δ/κού Συμβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης «Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο» Βέροιας(Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 2ο:
Ορισμός κοινωνικών φορέων για τη συμμετοχή εκπροσώπων τους στα Δ/κά Συμβούλια Δημοτικών Επιχειρήσεων(Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 3ο:
Ορισμός κοινωνικών φορέων για τη συμμετοχή εκπροσώπων τους στις επιτροπές του Δημοτικού Συμβουλίου(Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 4ο:
Ορισμός Προέδρου και εκπροσώπων των παραγωγικών τάξεων στη Δημοτική Επιτροπή Παιδείας(Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 5ο:
Ορισμός μελών και συγκρότηση της Διοικούσας Επιτροπής της Τράπεζας Αίματος Δήμου Βέροιας(Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 6ο:
Ορισμός ενός δημοτικού συμβούλου του Δήμου στην επιτροπή παροχής εφάπαξ οικονομικού βοηθήματος για τη στήριξη καταναλωτών με χαμηλά εισοδήματα, οι οποίοι έχουν αποσυνδεθεί από το δίκτυο παροχής ηλεκτρικής ενέργειας λόγω ληξιπρόθεσμων οφειλών(Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 7ο:
Ορισμός α) πολιτικού υπευθύνου, β) συντονιστή και γ) μελών συντονιστικής επιτροπής για την εφαρμογή του προγράμματος «Υγιείς Πόλεις» του Π.Ο.Υ.(Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 8ο:
Ορισμός μελών και συγκρότηση της Επιτροπής Διαχείρισης Κοινωνικού Παντοπωλείου(Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 9ο:
Ορισμός μελών και συγκρότηση της Επιτροπής Διαχείρισης Κοινωνικού Φαρμακείου(Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 10ο:
Ορισμός ενός συμβούλου και του οικείου Προέδρου ή Εκπροσώπου Κοινότητας με τους αναπληρωτές τους, στην επιτροπή καθορισμού τιμήματος των προς εκποίηση δημοτικών ακινήτων(Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 11ο:
Ορισμός δύο δημοτικών συμβούλων με τους αναπληρωτές τους στην επιτροπή διενέργειας δημοπρασιών του άρθρου 201 του Ν.3463/06 (Κ.Δ.Κ.).(Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 12ο:
Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου με τον αναπληρωτή του στην Αστική Εταιρία με την επωνυμία «Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Π.Ε. Ημαθίας «ΠΡΟΣΒΑΣΗ»(Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 13ο:
Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου στο Δ/κό Συμβούλιο και στη Γενική Συνέλευση της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΠΟΛΕΙΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Α.Ε.» και τον διακριτικό τίτλο «CITIESNET».(Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 14ο:
Έγκριση ή μη καθορισμού ετήσιας επιχορήγησης του Δημοτικού Ιδρύματος «Δημοτικός Βρεφονηπιακός Σταθμός «Θεανώ Ζωγιοπούλου» Δήμου Βέροιας, για το έτος 2020(Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 15ο:
Επί εισήγησης της Ο.Ε. για την αναμόρφωση (10η) προϋπολογισμού και ετησίου προγράμματος δράσης Δήμου Βέροιας, έτους 2019.(Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 16ο:
Επί εισήγησης της Ο.Ε. για την αναμόρφωση (11η) προϋπολογισμού και ετησίου προγράμματος δράσης Δήμου Βέροιας, έτους 2019.(Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 17ο:
Έγκριση ή μη κυκλοφοριακών ρυθμίσεων(Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 18ο:
Έγκριση ή μη α) αποδοχής των όρων χρηματοδότησης και τήρησης των υποχρεώσεων της απόφασης ένταξης της πράξης «Ανάπλαση πλατείας Μακροχωρίου» και β) εξουσιοδότησης του Δημάρχου.(Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 19ο :
Έγκριση ή μη α) αποδοχής των όρων χρηματοδότησης και τήρησης των υποχρεώσεων της απόφασης ένταξης της πράξης «Συντήρηση-επισκευή-αναβάθμιση αίθουσας πολλαπλών χρήσεων Πολιτιστικού Κέντρου Νέας Νικομήδειας για δημιουργία εκθετηρίου τοπικής πολιτιστικής κληρονομιάς» και β) εξουσιοδότησης του Δημάρχου.(Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 20ο :
Έγκριση ή μη α) αποδοχής των όρων χρηματοδότησης και τήρησης των υποχρεώσεων της απόφασης ένταξης της πράξης «Κατασκευή μεταλλικών κερκίδων στο γήπεδο Αγίου Γεωργίου» και β) εξουσιοδότησης του Δημάρχου.(Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 21ο :
Έγκριση ή μη τροποποίησης της υπ’ αριθ. 75/2019 απόφασης του Δ.Σ. περί έγκρισης α) σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δ.Βέροιας και Περιφερειακού Συνδέσμου Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Κεντρικής Μακεδονίας (Περιφερειακός ΦοΔΣΑ Κεντρικής Μακεδονίας), β) ορισμός εκπροσώπου με τον αναπληρωτή του στην Επιτροπή Παρακολούθησης και γ) εξουσιοδότησης του Δημάρχου για υπογραφή της Προγραμματικής Σύμβασης(Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 22ο :
Έγκριση ή μη τροποποίησης της υπ’ αριθ. 299/2019 απόφασης του Δ.Σ. περί έγκρισης α) δέσμευσης του Δ.Σ. για ενίσχυση κωδικού του προϋπολογισμού έτους 2019 για την κάλυψη της δαπάνης «Διάθεση σύμμικτων αστικών στερεών αποβλήτων του Δ. Βέροιας για το χρονικό διάστημα από 24-5-2019 ως 21/12/2019», β) σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δ. Βέροιας, Ανώνυμης Εταιρείας Διαχείρισης Απορριμμάτων Δυτικής Μακεδονίας (ΔΙΑΔΥΜΑ Α.Ε.) και Περιφερειακού Συνδέσμου Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (Φο.Δ.Σ.Α.) Κεντρικής Μακεδονίας, γ) εξουσιοδότησης του Δημάρχου για υπογραφή της Προγραμματικής Σύμβασης και δ) ορισμού εκπροσώπου με τον αναπληρωτή του στην Επιτροπή Παρακολούθησης(Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 23ο :
Έγκριση ή μη τροποποίησης της υπ’ αριθ. 300/2019 απόφασης του Δ.Σ. περί έγκρισης α) υποβολής πρότασης για τη χρηματοδότηση της πράξης «Προμήθεια εξοπλισμού συλλογής βιοαποβλήτων στους Δήμους της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας», β) υποβολής της πρότασης από τον Περιφερειακό Σύνδεσμο Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (Φο.Δ.Σ.Α.) Κεντρικής Μακεδονίας για λογαριασμό του Δήμου Βέροιας, γ) σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δ. Βέροιας και Περιφερειακού Συνδέσμου Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (Φο.Δ.Σ.Α.) Κεντρικής Μακεδονίας, δ) εξουσιοδότησης του Δημάρχου και ε) ορισμού εκπροσώπου με τον αναπληρωτή του στην Επιτροπή Παρακολούθησης(Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 24ο :
Έγκριση ή μη Α) τροποποίησης της υπ’ αριθ. 3/2017 απόφασης του Δ.Σ., περί έγκρισης α) υπογραφής σύμβασης δεσμευμένου λογαριασμού (escrow account), β) εξουσιοδότησης του Δημάρχου και γ) ορισμού του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ως χειριστή και μεσεγγυούχου και Β) εξουσιοδότησης του Δημάρχου.(Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 25ο :
Έγκριση ή μη μετονομασίας οδού της πόλης Βέροιας σε οδό 19ης Μαΐου(Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 26ο :
Έγκριση ή μη παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου «Διαμόρφωση πεζοδρομίου στον κεντρικό δρόμο Σφηκιάς»(Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 27ο :
Έγκριση ή μη παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου «Συντήρηση οδών και κοινωφελών χώρων Δ.Ε. Βέροιας»(Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 28ο :
Έγκριση ή μη παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου «Αποκατάσταση βλαβών σε τεχνικά της Δ.Ε. Βεργίνας».(Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 29ο :
Έγκριση ή μη παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου «Συντήρηση οδών Δ.Ε. Απ.Παύλου, Δ.Ε. Βεργίνας, Δ.Ε. Δοβρά και Δ.Ε. Μακεδονίδος».(Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 30ο :
Έγκριση ή μη παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου «Συντήρηση και τοποθέτηση στηθαίων ασφαλείας οδών πόλης και Δ.Ε.»(Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 31ο :
Έγκριση ή μη παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου «Διαπλάτυνση οδού Πιερίων από οδό Μανδηλαρά έως οδό Απόλλωνος»(Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 32ο :
Έγκριση ή μη γενικής παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου «Συντήρηση αγροτικών δρόμων»(Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 33ο :
Ορισμός μελών και συγκρότηση της επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου «Ενδοδημοτική οδοποιία Δ.Ε. Βέροιας (2017)»(Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 34ο :
Ορισμός μελών και συγκρότηση της επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου «Αποκατάσταση γέφυρας τάφρου Α5 περιοχή Κουλούρας»(Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 35ο :
Ορισμός μελών και συγκρότηση της επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου «Αποκαταστάσεις οδοποιίας εντός των οικ. Δ.Ε. Μακεδονίδος»(Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 36ο :
Ορισμός μελών και συγκρότηση της επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Συντήρηση οδών Δ.Ε. Βέροιας»(Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 37ο :
Ορισμός μελών και συγκρότηση της επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Συντήρηση στηθαίων ασφαλείας οδών πόλης και Δ.Ε. (2017)»(Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 38ο :
Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Κατασκευή βρεφονηπιακού σταθμού στην Κυψέλη»(Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 39ο :
Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Συντήρηση οδών Δ.Ε. Απ.Παύλου, Δ.Ε. Βεργίνας, Δ.Ε. Δοβρά και Δ.Ε. Μακεδονίδος»(Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 40ο :
Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου παραλαβής της 1ης Φάσης της μελέτης «Μελέτη επίλυσης φαινομένων αστάθειας και ολίσθησης του ταμιευτήρα Χαράδρας»(Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 41ο :
Έγκριση ή μη πρωτοκόλλων παραλαβής της υπηρεσίας προμήθειας εξυπηρετητή (Server), σκληρών δίσκων, εγκατάσταση, παραμετροποίηση server και μετάπτωσης δεδομένων(Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 42ο :
Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου παραλαβής της υπηρεσίας «Συντήρηση και επισκευή φωτοτυπικών μηχανημάτων XEROX».(Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 43ο :
Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου παραλαβής της υπηρεσίας «Συντήρηση και επισκευή φωτοτυπικών μηχανημάτων RICOH».(Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 44ο :
Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου παραλαβής της υπηρεσίας «Διοργάνωση εκπαιδευτικού συνεδρίου»(Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 45ο :
Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου παραλαβής της υπηρεσίας συντήρησης-υποστήριξης του πακέτου λογισμικού ACE ERP eCM(Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 46ο :
Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου παραλαβής εργασιών της Β΄ Φάσης της υπηρεσίας «Υποστήριξη του Δήμου Βέροιας ως ενδιάμεσου φορέα της ΣΒΑΑ Βέροιας»(Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 47ο :
Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου παραλαβής της υπηρεσίας «Υπηρεσίες αποτέφρωσης νεκρών ζώων» για το χρονικό διάστημα από 1/2/2019 ως 14/3/2019.(Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 48ο :
Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου παραλαβής της υπηρεσίας «Υπηρεσίες αποτέφρωσης νεκρών ζώων» για το χρονικό διάστημα από 15/3/2019 ως 8/4/2019.(Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 49ο :
Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου παραλαβής της υπηρεσίας «Υπηρεσίες αποτέφρωσης νεκρών ζώων» για το χρονικό διάστημα από 9/4/2019 ως 30/5/2019.(Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 50ο :
Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου παραλαβής της υπηρεσίας «Υπηρεσίες αποτέφρωσης νεκρών ζώων» για το χρονικό διάστημα από 31/5/2019 ως 30/7/2019(Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 51ο :
Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου παραλαβής της υπηρεσίας «Μεταφορά υπολείμματος ανακυκλώσιμων υλικών σε Χ.Υ.Τ.Α»(Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 52ο :
Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου παραλαβής της υπηρεσίας «Μεταφορά υπολείμματος ανακυκλώσιμων υλικών σε Χ.Υ.Τ.Α»(Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 53ο :
Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου παραλαβής της υπηρεσίας «Μεταφορά υπολείμματος ανακυκλώσιμων υλικών σε Χ.Υ.Τ.Α»(Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 54ο :
Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου παραλαβής της υπηρεσίας «Μεταφορά υπολείμματος ανακυκλώσιμων υλικών σε Χ.Υ.Τ.Α»(Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 55ο :
Έγκριση ή μη πρωτοκόλλων παραλαβής της υπηρεσίας «Υπηρεσία ταφής, εκταφής κλπ. στα Δημοτικά Κοιμητήρια Βέροιας»(Εισηγητικό)(Εισηγητικό)(Εισηγητικό)(Εισηγητικό)(Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 56ο :
Έγκριση ή μη α) διοργάνωσης εκδηλώσεων και β) προγράμματος εορτασμού της επετείου απελευθέρωσης της Βέροιας(Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 57ο :
Έγκριση ή μη χορήγησης άδειας διενέργειας τεχνικών ψυχαγωγικών παιγνίων στην Α.Μαστρογιαννίδου(Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 58ο :
Έγκριση ή μη χορήγησης άδειας παραγωγού πωλητή πλανοδίου εμπορίου στον Α.Ζησόπουλο(Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 59ο :
Έγκριση ή μη συμμετοχής του Δήμου Βέροιας στις εορταστικές εκδηλώσεις για την «Ημέρα της πόλης» του αδελφοποιημένου Δήμου Ούζιτσε Σερβίας(Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 60ο :
Έγκριση ή μη α) συνδιοργάνωσης ενημερωτικής εκδήλωσης του Δ.Βέροιας με τον ΣΟΦΨΥ Ημαθίας και β) παραχώρησης της χρήσης της πλατείας Δημαρχείου(Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 61ο :
Επί αιτήματος της Περιφερειακής Εφορείας Κεντρικής Μακεδονίας του Σώματος Ελλήνων Προσκόπων για την παραχώρηση της χρήσης του πάρκου Ελιάς(Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 62ο :
Έγκριση ή μη παροχής οικονομικού βοηθήματος σε οικονομικά αδύναμη δημότισσα(Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 63ο :
Έγκριση ή μη παροχής οικονομικού βοηθήματος σε οικονομικά αδύναμο δημότη(Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 64ο :
Έγκριση ή μη παροχής οικονομικού βοηθήματος σε οικονομικά αδύναμο δημότη(Εισηγητικό)

 

  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ

Αναζήτηση

Save
Cookies user prefences
Χρησιμοποιούμε cookies για να σας διασφαλίσουμε την καλύτερη εμπειρία στον ιστότοπό μας. Εάν απορρίψετε τη χρήση των cookies, αυτός ο ιστότοπος ενδέχεται να μην λειτουργεί όπως αναμένεται.
Αποδοχή
Απόρριψη
Στατιστικά
cookie-statistics
Αποδοχή
Απόρριψη