Accessibility Tools

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν.3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του ν.4555/2018 και τροποποιήθηκε από τα άρθρα 177 και 184 του ν.4635/2019 και το άρθρο 10 του ν.4674/2020, του άρθρου 67 του ν. 4830/2021 και της υπ’ αριθ. 643/24-9-2021 εγκυκλίου του Υπ. Εσωτερικών, σας καλούμε σε συνεδρίαση που θα γίνει: α) διά ζώσης στο Δημαρχείο, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας, Μητροπόλεως 46 και β) με τηλεδιάσκεψη (με χρήση της τεχνολογίας του e-presence (www.epresence.gov.gr), στις 25-10-2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00, με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής: 

ΘΕΜΑ

1ο :

Έγκριση ή μη απευθείας αγοράς οικοπέδου της πόλης Βέροιας για την εκπλήρωση δημοτικού σκοπού.

ΘΕΜΑ

2ο :

Έγκριση ή μη τροποποίησης της υπ’ αριθ. 635/2019 (Ορθή Επανάληψη) απόφασης του Δ.Σ., για την αντικατάσταση μελών του Δ/κού Συμβουλίου της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης «Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση Πολλαπλής Ανάπτυξης (Κ.Ε.Π.Α.) Δήμου Βέροιας».

ΘΕΜΑ

3ο :

Αποδοχή εισήγησης της Ο.Ε. για την αναμόρφωση (8η) προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος Δήμου Βέροιας, έτους 2020.

ΘΕΜΑ

4ο :

Αποδοχή εισήγησης της Ο.Ε. για την αναμόρφωση (9η) προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος Δήμου Βέροιας, έτους 2020.

ΘΕΜΑ

5ο :

Έκφραση γνώμης του Δ.Σ για την αναγκαιότητα μετάφρασης των Οθωμανικών Κωδίκων που φυλάσσονται στα Γενικά Αρχεία του Κράτους του Νομού Ημαθίας.

ΘΕΜΑ

6ο :

Έγκριση ή μη τροποποίησης της υπ’ αριθ. 135/2019 απόφασης του Δ.Σ., περί έγκρισης προσωρινής ανάληψης των υποχρεώσεων της ταμειακής υπηρεσίας του Δημοτικού Ιδρύματος με την επωνυμία «Δημοτικός Βρεφονηπιακός Σταθμός «Θεανώ Ζωγιοπούλου», από την ταμειακή υπηρεσία του Δήμου Βέροιας

ΘΕΜΑ

7ο :

Έγκριση ή μη α) αποδοχής ειδικών όρων δανειακής σύμβασης μεταξύ του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων και Δήμου Βέροιας, για την εκτέλεση του έργου «Ωρίμανση μελετών Δήμου Βέροιας» το οποίο είναι ενταγμένο στο ειδικό αναπτυξιακό πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ»  και β) εξουσιοδότησης του Δημάρχου

ΘΕΜΑ

8ο :

Έγκριση ή μη ρύθμισης οφειλής του Δήμου Βέροιας στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης «ΕΦΚΑ» σε δόσεις.

ΘΕΜΑ

9ο :

Έγκριση ή μη ονομασίας ανώνυμης οδού της πόλης Βέροιας σε οδό Καστελλορίζου.

ΘΕΜΑ

10ο :

Έκφραση γνώμης του Δ.Σ. επί της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων για την εκμετάλλευση λατομείου μαρμάρου καθώς και συνοδών εγκαταστάσεων διαχείρισης εξορυκτικών αποβλήτων και θραύσης αδρανών υλικών, στην θέση «Ξυλάλογο» στο Ξηρολίβαδο Βέροιας Ημαθίας.

ΘΕΜΑ

11ο :

Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου στις Γενικές Συνελεύσεις της Αστικής Εταιρίας μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα «Δικτύου Πόλεων με Λίμνες».

ΘΕΜΑ

12ο :

Έγκριση ή μη καθορισμού τρόπου δημοπράτησης του έργου «Ολοκλήρωση Βρεφικού Σταθμού Δήμου Βέροιας»

ΘΕΜΑ

13ο :

Έγκριση ή μη καθορισμού τρόπου δημοπράτησης του έργου «Κατασκευή ανελκυστήρα και βελτίωση ενεργειακής απόδοσης στο ΤΕΕ Ειδικής αγωγής του Δήμου Βέροιας».

ΘΕΜΑ

14ο :

Ορισμός μελών της επιτροπής παραλαβής φυσικού εδάφους του έργου «Αρδευτικό δίκτυο οικισμού Μέσης του Δήμου Βέροιας».

ΘΕΜΑ

15ο :

Ορισμός μελών και συγκρότηση της επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου «Ηλεκτροφωτισμός γηπέδου Φυτειάς Δήμου Βέροιας».

ΘΕΜΑ

16ο :

Ορισμός μελών και συγκρότηση της επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Αγροτική οδοποιία στο αγρόκτημα Μαυροδενδρίου-Μακροχωρίου του Δήμου Βέροιας».

ΘΕΜΑ

17ο :

Ορισμός μελών επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου «Διαμόρφωση-κατασκευή αθλητικών δαπέδων σε εκπαιδευτήρια του Δ.Βέροιας».

ΘΕΜΑ

18ο :

Έγκριση ή μη εισόδου-εξόδου οχημάτων στο υπ’ αριθ. 860 και 861 εκτός σχεδίου γεωτεμάχια του αγροκτήματος Βέροιας Ημαθίας.

ΘΕΜΑ

19ο :

Έγκριση ή μη εισόδου-εξόδου οχημάτων στο υπ’ αριθ. 470 εκτός σχεδίου γεωτεμάχιο του αγροκτήματος Τριλόφου.

ΘΕΜΑ

20ο :

Έγκριση ή μη εισόδου-εξόδου οχημάτων στο υπ’ αριθ. 1613 εκτός σχεδίου γεωτεμάχιο του αγροκτήματος Βέροιας.

ΘΕΜΑ

21ο :

Έγκριση ή μη εισόδου-εξόδου οχημάτων στο υπ’ αριθ. 32 εκτός σχεδίου γεωτεμάχιο του αγροκτήματος Βέροιας.

ΘΕΜΑ

22ο :

Έγκριση ή μη αύξησης ωραρίου εργασίας υπαλλήλων του Δήμου με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου Μερικής Απασχόλησης.

ΘΕΜΑ

23ο :

Έγκριση ή μη χορήγησης άδειας παραγωγού πωλητή λαϊκών αγορών στον Γ.Γ.

ΘΕΜΑ

24ο :

Έγκριση οικονομικής ενίσχυσης του Αθλητικού Σωματείου «Αθλητικός Σύλλογος Ρωμαίος»

ΘΕΜΑ

25ο :

Έγκριση ή μη οικονομικής ενίσχυσης της Αστυνομικής Διεύθυνσης Ημαθίας.

ΘΕΜΑ

26ο :

Έγκριση ή μη τροποποίησης-συμπλήρωσης της υπ’ αριθ. 588/2016 απόφασης του Δ.Σ περί επικύρωσης του Μητρώου Εθελοντών Κοινωνικής Πολιτικής Δήμου Βέροιας.

ΘΕΜΑ

27ο :

Έγκριση ή μη προγράμματος εορτασμού της επετείου του Πολυτεχνείου.

 

 

Στη συνεδρίαση του Δ.Σ. με φυσική παρουσία παρευρίσκονται δημοτικοί σύμβουλοι που είναι πλήρως εμβολιασμένοι ή νοσήσαντες το τελευταίο εξάμηνο, οι οποίοι οφείλουν να επιδεικνύουν τα σχετικά πιστοποιητικά στον Πρόεδρο του Δ.Σ. πριν την έναρξη της συνεδρίασης, τηρουμένων των υγειονομικών μέτρων (απόσταση ενάμισι μέτρου μεταξύ των παρευρισκομένων, αναλογία ενός ατόμου ανά πέντε τ.μ., χρήση μάσκας και αντισηπτικού).

Με τηλεδιάσκεψη (με χρήση της τεχνολογίας του e-presence (www.epresence.gov.gr) συμμετέχουν οι αιρετοί που δεν πληρούν τις ανωτέρω προϋποθέσεις φυσικής παρουσίας ή δεν επιθυμούν να έχουν φυσική παρουσία στον χώρο της συνεδρίασης, εκπρόσωποι φορέων και πολίτες.

Οι δημοτικοί σύμβουλοι οφείλουν να ενημερώσουν τον Πρόεδρο του Δ.Σ. μέχρι την Παρασκευή 22/10/2021 και ώρα 13:00 για τον τρόπο συμμετοχής τους στη συνεδρίαση του Δ.Σ.

Εκπρόσωποι φορέων και πολίτες δύνανται να συμμετέχουν στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου με τηλεδιάσκεψη κατόπιν επικοινωνίας με τη Γραμματεία του Δημοτικού Συμβουλίου (τηλ. 2331350529, 2331350551), μέχρι την Παρασκευή 22/10/2021.

Η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου για όλους τους πολίτες και τους εκπροσώπους των Μ.Μ.Ε. θα μεταδοθεί διαδικτυακά από το επίσημο κανάλι του Δήμου Βέροιας στο youtube (https://www.youtube.com/channel/UCzMw_dKHDI9RbdOfhTxiO4w)

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

 

ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ

 

Save
Cookies user prefences
Χρησιμοποιούμε cookies για να σας διασφαλίσουμε την καλύτερη εμπειρία στον ιστότοπό μας. Εάν απορρίψετε τη χρήση των cookies, αυτός ο ιστότοπος ενδέχεται να μην λειτουργεί όπως αναμένεται.
Αποδοχή
Απόρριψη
Στατιστικά
cookie-statistics
Αποδοχή
Απόρριψη