Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν.3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του ν.4555/2018 και τροποποιήθηκε από τα άρθρα 177 και 184 του ν.4635/2019, της υπ’ αριθ.Δ1α/ΓΠ.οικ. 16506/18-3-2022 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β΄ 1302/18-3-2022) και της υπ’ αριθ. 643/24-9-2021 εγκυκλίου του Υπ. Εσωτερικών, σας καλούμε σε συνεδρίαση που θα γίνει: α) διά ζώσης στο Δημαρχείο, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας, Μητροπόλεως 46 και β) με τηλεδιάσκεψη (με χρήση της τεχνολογίας του e-presence (www.epresence.gov.gr), στις 28-3-2022 ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00, με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:

 

ΘΕΜΑ

1ο :

Έγκριση ή μη της υπ’ αριθ. 19/2022 απόφασης της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Πολλαπλής Ανάπτυξης (Κ.Ε.Π.Α.) Δήμου Βέροιας, περί έγκρισης δημιουργίας νέων τμημάτων στο Δημοτικό Ωδείο Βέροιας.

ΘΕΜΑ

2ο :

Έγκριση ή μη κυκλοφοριακής μελέτης οικισμού Βεργίνας

ΘΕΜΑ

3ο :

Επί εισήγησης της Ο.Ε. για την αναμόρφωση (2η) προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος του Δήμου Βέροιας, έτους 2022.

ΘΕΜΑ

4ο :

Επί εισήγησης της Δ.Ε.Π για τη μη μεταφορά τάξης Δημοτικού Σχολείου Αγίας Βαρβάρας.

ΘΕΜΑ

5ο :

Επί εισήγησης της Δ.Ε.Π για συμπληρωματική επιχορήγηση σχολικών επιτροπών για λειτουργικές δαπάνες-θέρμανση.

ΘΕΜΑ

6ο :

Έγκριση ή μη δέσμευσης του Δημοτικού Συμβουλίου για την κάλυψη της επιπλέον δαπάνης (εφόσον απαιτηθεί), στα πλαίσια υποβολής πρότασης χρηματοδότησης της πράξης «Προμήθεια εξοπλισμού για την αναβάθμιση κοινοχρήστων χώρων Δήμου Βέροιας» του Πράσινου Ταμείου.

ΘΕΜΑ

7ο :

Έγκριση ή μη α) υλοποίησης προγράμματος εθελοντικών στειρώσεων αδέσποτων ζώων συντροφιάς, β) παροχή εθελοντικής εργασίας στο Δημοτικό Κτηνιατρείο γ) φιλοξενίας εθελοντών που θα συμμετέχουν στο πρόγραμμα και δ) εξουσιοδότησης του Δημάρχου.

ΘΕΜΑ

8ο :

Έγκριση ή μη α) απευθείας εκμίσθωσης του υπ’ αριθ. 30 καταστήματος (Β΄ Στάθμης) της Δημοτικής Αγοράς της οδού Φιλίππου 25 στην πόλη της Βέροιας, β) καταρτισμού των όρων εκμίσθωσης και γ) εξουσιοδότησης του Δημάρχου.

ΘΕΜΑ

9ο :

Έγκριση ή μη πρακτικών δημοπρασίας για την εκμίσθωση του υπ’ αριθ. 157 αγροτεμαχίου του αγροκτήματος της Δημοτικής Κοινότητας Κουλούρας.

ΘΕΜΑ

10ο :

Έγκριση ή μη πρακτικών δημοπρασίας για την εκμίσθωση του υπ’ αριθ. 155 αγροτεμαχίου του αγροκτήματος της Δημοτικής Κοινότητας Κουλούρας.

ΘΕΜΑ

11ο :

Έγκριση ή μη κίνησης διαδικασίας εκμίσθωσης του υπ’ αριθ. 17 αγροτεμαχίου της Δημοτικής Κοινότητας Μακροχωρίου του κληροδοτήματος Τσαρούχη.

ΘΕΜΑ

12ο :

Έγκριση ή μη κίνησης της διαδικασίας μίσθωσης του υπ’ αριθ. 71 αγροτεμαχίου της Δημοτικής Κοινότητας Αγίας Βαρβάρας.

ΘΕΜΑ

13ο :

Έγκριση ή μη ανάκλησης της υπ’ αριθ. 240/2021 απόφασης του Δ.Σ. περί αποδοχής ειδικών όρων δανειακής σύμβασης μεταξύ του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων και Δήμου Βέροιας, για την υλοποίηση της πρότασης «Ωρίμανση μελετών Δήμου Βέροιας».

ΘΕΜΑ

14ο :

Έγκριση ή μη ανάκλησης της υπ’ αριθ. 262/2021 απόφασης του Δ.Σ. περί αποδοχής ειδικών όρων δανειακής σύμβασης μεταξύ του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων και Δήμου Βέροιας, για την εκτέλεση του έργου «Συντήρηση και επισκευή σχολικών κτιρίων και δημοτικών ανοικτών αθλητικών χώρων Δήμου Βέροιας»

ΘΕΜΑ

15ο :

Ορισμός μελών επιτροπής του άρθρου 66 του ν.4849/2021.

ΘΕΜΑ

16ο :

Ορισμός μελών επιτροπής παραλαβής φυσικού εδάφους του έργου «Διαμόρφωση χώρου πράσινου ταμείου στο Ο.Τ 701 στο Εργοχώρι Δήμου Βέροιας».

ΘΕΜΑ

17ο :

Έγκριση ή μη α) καθορισμού Κ.Α. του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2022 ως δεκτικού έκδοσης εντάλματος προπληρωμής και β) ανοίγματος τραπεζικού λογαριασμού του Δήμου Βέροιας στην Τράπεζα Πειραιώς.

ΘΕΜΑ

18ο :

Έγκριση ή μη καταβολής του γάλακτος σε χρήμα σε δικαιούχους εργαζομένους του Δήμου Βέροιας

ΘΕΜΑ

19ο :

Έγκριση ή μη εισόδου-εξόδου οχημάτων στο υπ’ αριθ. 98 εκτός σχεδίου γεωτεμάχιο του αγροκτήματος Πατρίδας.

ΘΕΜΑ

20ο :

Έγκριση ή μη εισόδου-εξόδου οχημάτων στα υπ’ αριθ. 785 και 793α εκτός σχεδίου αγροτεμάχια του αγροκτήματος Μακροχωρίου.

ΘΕΜΑ

21ο :

Έγκριση ή μη εισόδου-εξόδου οχημάτων στο υπ’ αριθ. 592β εκτός σχεδίου γεωτεμάχιο του αγροκτήματος Αγ.Γεωργίου.

ΘΕΜΑ

22ο :

Έγκριση ή μη εισόδου-εξόδου οχημάτων στο υπ’ αριθ. 380 εκτός σχεδίου γεωτεμάχιο του αγροκτήματος Διαβατού.

ΘΕΜΑ

23ο :

Έγκριση ή μη εισόδου-εξόδου οχημάτων στο υπ’ αριθ. 590 εκτός σχεδίου γεωτεμάχιο του αγροκτήματος Κουλούρας.

ΘΕΜΑ

24ο :

Έγκριση ή μη οικονομικής ενίσχυσης του αθλητικού σωματείου «Αθλητικός Σύλλογος Ρωμαίος».

ΘΕΜΑ

25ο :

Έγκριση ή μη τροποποίησης του Εσωτερικού Κανονισμού λειτουργίας του Κέντρου Κοινότητας Δήμου Βέροιας με παράρτημα ΡΟΜΑ.

ΘΕΜΑ

26ο :

Έγκριση ή μη τροποποίησης-συμπλήρωσης της υπ’ αριθ. 302/2016 απόφασης του Δ.Σ., περί επικύρωσης του Μητρώου Εθελοντών Κοινωνικής Πολιτικής Δήμου Βέροιας

ΘΕΜΑ

27o :

Επί αιτήματος του Φιλανθρωπικού Μη Κερδοσκοπικού Συλλόγου Γονέων Και Κηδεμόνων ΑΜΕΑ Ν.Ημαθίας «Τα παιδιά της Άνοιξης» για την παραχώρηση της χρήσης τμήματος της Πλατείας Δημαρχείου

ΘΕΜΑ

28o :

Έγκριση ή μη παραχώρησης της χρήσης της αίθουσας συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου για την παρουσίαση αρχιτεκτονικών σχεδίων καινοτόμου μονάδας για τη θεραπεία του καρκίνου και την βιοϊατρική έρευνα στη νοτιανατολική Ευρώπη, σε μέλη του Συμβουλίου του SEEIIST.

 

Στη συνεδρίαση του Δ.Σ. με φυσική παρουσία παρευρίσκονται δημοτικοί σύμβουλοι που είναι πλήρως εμβολιασμένοι ή νοσήσαντες το τελευταίο τρίμηνο, οι οποίοι οφείλουν να επιδεικνύουν τα σχετικά πιστοποιητικά στον Πρόεδρο του Δ.Σ. πριν την έναρξη της συνεδρίασης, τηρουμένων των υγειονομικών μέτρων (απόσταση ενάμισι μέτρου μεταξύ των παρευρισκομένων, αναλογία ενός ατόμου ανά δύο τ.μ., χρήση μάσκας και αντισηπτικού).

Με τηλεδιάσκεψη (με χρήση της τεχνολογίας του e-presence (www.epresence.gov.gr) συμμετέχουν οι αιρετοί που δεν πληρούν τις ανωτέρω προϋποθέσεις φυσικής παρουσίας ή δεν επιθυμούν να έχουν φυσική παρουσία στον χώρο της συνεδρίασης, εκπρόσωποι φορέων,  πολίτες και εκπρόσωποι των Μ.Μ.Ε.

Οι δημοτικοί σύμβουλοι:

Οφείλουν να ενημερώσουν τον Πρόεδρο του Δ.Σ. μέχρι τη Δευτέρα 28-3-2022 και ώρα 13:00 για τον τρόπο συμμετοχής τους στη συνεδρίαση του Δ.Σ.

Εκπρόσωποι φορέων, πολίτες κι εκπρόσωποι Μ.Μ.Ε. δύνανται να συμμετέχουν στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου με τηλεδιάσκεψη κατόπιν επικοινωνίας με τη Γραμματεία του Δημοτικού Συμβουλίου (τηλ. 2331350529, 2331350597), μέχρι τη Δευτέρα 28/3/2022.

Η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου για όλους τους πολίτες θα μεταδοθεί διαδικτυακά από το επίσημο κανάλι του Δήμου Βέροιας στο YouTube (https://www.youtube.com/channel/UCzMw_dKHDI9RbdOfhTxiO4w)

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ

 

Save
Cookies user prefences
Χρησιμοποιούμε cookies για να σας διασφαλίσουμε την καλύτερη εμπειρία στον ιστότοπό μας. Εάν απορρίψετε τη χρήση των cookies, αυτός ο ιστότοπος ενδέχεται να μην λειτουργεί όπως αναμένεται.
Αποδοχή
Απόρριψη
Στατιστικά
cookie-statistics
Αποδοχή
Απόρριψη