Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν.3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του ν.4555/2018 και τροποποιήθηκε από τα άρθρα 177 και 184 του ν.4635/2019, σας καλούμε να προσέλθετε στο Δημαρχείο, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας, Μητροπόλεως 46, σε τακτική συνεδρίαση, που θα γίνει στις 10-7-2023 ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00, με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:

 

ΘΕΜΑ

1ο :

Επί εισήγησης της Ο.Ε για την αναμόρφωση (6η) προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος Δήμου Βέροιας, έτους 2023.

ΘΕΜΑ

2ο :

Έγκριση ή μη υποχρεωτικής αναμόρφωσης Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) Δήμου Βέροιας έτους 2023

ΘΕΜΑ

3ο :

Έγκριση ή μη της αριθ. 69/2023 απόφασης του Ν.Π. «Κ.Κ.Π.Α.Α.Π.&Π.Α.», περί αναμόρφωσης του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) του, έτους 2023

ΘΕΜΑ

4ο :

Έγκριση ή μη κυκλοφοριακών ρυθμίσεων

ΘΕΜΑ

5ο :

Επί ενστάσεως της Θ.Σ. κατά της υπ’αριθ. 229/2020 απόφασης του Δ.Σ.

ΘΕΜΑ

6ο :

Έγκριση ή μη τροποποίησης της υπ’ αριθ. 220/2023 απόφασης του Δ.Σ. περί α) δημιουργίας λογαριασμού ειδικού σκοπού του Δήμου Βέροιας στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος και β) ορισμού υπευθύνου κίνησης λογαριασμού.

ΘΕΜΑ

7ο :

Έγκριση ή μη κίνησης διαδικασίας εκμίσθωσης του αυλείου χώρου του Δημοτικού Σχολείου Αγίου Γεωργίου

ΘΕΜΑ

8ο :

Επί αιτήματος της Δ/νσης Περιβάλλοντος-Καθαριότητας-Πολιτικής Προστασίας για την δημιουργία «Πράσινου Σημείου» και χώρου στάθμευσης οχημάτων-μηχανημάτων του Δήμου στο 132 αγροτεμάχιο του οικισμού Λαζοχωρίου

ΘΕΜΑ

9ο :

Έκφραση γνώμης του Δ.Σ. για τη δυνατότητα χρήσης νερού και του δικτύου ύδρευσης για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από την Α.Π.

ΘΕΜΑ

10ο :

Έγκριση ή μη α) υπογραφής προγραμματικής συμφωνίας μεταξύ της Γενικής Γραμματικής Δημογραφικής και Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητα των Φύλων (ΓΓΔΟΠΙΦ), του Δήμου Βέροιας και του Κέντρου Ερευνών για θέματα Ισότητας (ΚΕΘΙ) για τις υπό ένταξη πράξεις στο ΕΣΠΑ 2021-2027 και β) εξουσιοδότηση του Δημάρχου

ΘΕΜΑ

11ο :

Έγκριση ή μη υποβολής πρότασης στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης (Ε.Π. Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας) για τη συνέχιση πράξης «Συνεχιζόμενες δομές της Τοπικής Αυτοδιοίκησης για την καταπολέμηση βίας κατά των γυναικών - Κέντρα Συμβουλευτικής υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας σε τοπικό επίπεδο»

ΘΕΜΑ

12ο :

Έγκριση ή μη παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου «Μελέτη κατασκευής φράγματος στη θέση Βρανά-Πέτρα Κοινότητας Δήμου Βέροιας».

ΘΕΜΑ

13ο :

Έγκριση ή μη παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου «Αντιμετώπιση κατολισθήσεων της δημοτικής οδού Καστανιάς-Ι.Μ. Παναγίας Σουμελά, πέριξ του σημείου με συντεταγμένες χ:340338, ψ:4474745».

ΘΕΜΑ

14ο :

Έγκριση ή μη παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου «Συντήρηση και επισκευή σχολικών κτιρίων και δημοτικών ανοικτών αθλητικών χώρων Δήμου Βέροιας – Κατασκευή ανελκυστήρα και βελτίωση ενεργειακής απόδοσης στο ΤΕΕ ειδικής αγωγής του Δ.Βέροιας (Υποέργο 2)».

ΘΕΜΑ

15ο :

Έγκριση ή μη γενικής παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου «Κατασκευή τοιχίων αντιστήριξης»

ΘΕΜΑ

16ο :

Έγκριση ή μη γενικής παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου «Αρδευτικό δίκτυο οικισμού Μέσης Δ.Βέροιας»

ΘΕΜΑ

17ο :

Έγκριση ή μη παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου «Επισκευή, συντήρηση παλιών και ανέγερση νέων κλωβών φιλοξενίας στο καταφύγιο ζώων συντροφιάς Δήμου Βέροιας»

ΘΕΜΑ

18ο :

Έγκριση ή μη παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου «Ανάπλαση πλατείας Μακροχωρίου».

ΘΕΜΑ

19ο :

Έγκριση ή μη παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου «Συντήρηση οδών και κοινωφελών χώρων Δ.Ε. Βέροιας 2022»

ΘΕΜΑ

20ο :

Ορισμός μελών και συγκρότηση της επιτροπής παραλαβής φυσικού εδάφους του έργου «Διάνοιξη οδών στην περιοχή Γιοτζαλίκια»

ΘΕΜΑ

21ο :

Έγκριση ή μη υποβολής αιτήματος στο Τεχνικό Συμβούλιο Κατασκευών-Τμήμα Β΄ για τη χορήγηση στον ανάδοχο του έργου «Συντήρηση κοινοχρήστων και κοινωφελών χώρων Δ.Ε. Βέροιας (2020)» πρόσθετης καταβολής (πριμ) έγκαιρης παράδοσης

ΘΕΜΑ

22ο :

Έγκριση ή μη υποβολής αιτήματος στο Τεχνικό Συμβούλιο Κατασκευών-Τμήμα Β΄ για τη χορήγηση στον ανάδοχο του έργου «Αντικατάσταση-αποκατάσταση στεγών σχολικών-δημοτικών κτηρίων ΔΕ Βέροιας» πρόσθετης καταβολής (πριμ) έγκαιρης παράδοσης

ΘΕΜΑ

23ο :

Έγκριση ή μη υποβολής αιτήματος στο Τεχνικό Συμβούλιο Κατασκευών-Τμήμα Β΄ για τη χορήγηση στον ανάδοχο του έργου «Αντικατάσταση-αποκατάσταση στεγών σχολικών-δημοτικών κτηρίων ΔΕ Αποστόλου Παύλου, Δ.Ε. Δοβρά, Δ.Ε. Μακεδονίδος» πρόσθετης καταβολής (πριμ) έγκαιρης παράδοσης

ΘΕΜΑ

24ο :

Έγκριση ή μη συνολικής οριστικής παραλαβής του έργου «Υδραυλική μελέτη αρδευτικού δικτύου αγροκτήματος Αγίας Βαρβάρας & Άμμου»

ΘΕΜΑ

25ο :

Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Ανακατασκευή του δαπέδου γηπέδου καλαθοσφαίρισης Βίλα Βικέλα»

ΘΕΜΑ

26ο :

Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Ανακατασκευή πλατείας Κουμαριάς»

ΘΕΜΑ

27ο :

Έγκριση ή μη τροποποίησης της υπ’ αριθ. 302/2016 απόφασης του Δ.Σ., περί επικύρωσης του Μητρώου Εθελοντών Κοινωνικής Πολιτικής Δήμου Βέροιας

ΘΕΜΑ

28ο :

Έγκριση ή μη διαγραφής βεβαιωθέντων ποσών τελών άρδευσης του Ι.Τ.

ΘΕΜΑ

29ο :

Έγκριση ή μη διαγραφής βεβαιωθέντος ποσού του Β.Ι. από χρηματικούς καταλόγους του Δ.Βέροιας.

ΘΕΜΑ

30ο :

Έγκριση ή μη διαγραφής βεβαιωθέντος ποσού του A.V. από χρηματικούς καταλόγους του Δ.Βέροιας.

ΘΕΜΑ

31ο :

Έγκριση ή μη διαγραφής βεβαιωθέντος ποσού του O.L. από χρηματικούς καταλόγους του Δ.Βέροιας.

ΘΕΜΑ

32ο :

Έγκριση ή μη οικονομικής ενίσχυσης του Αθλητικού Ομίλου «Αλέξανδρος»

ΘΕΜΑ

33ο :

Έγκριση ή μη οικονομικής ενίσχυσης του Αθλητικού Σωματείου «Όμιλος Αντισφαίρισης Βέροιας»

ΘΕΜΑ

34ο :

Έγκριση ή μη ανέγερσης νέου μνημείου (αναμνηστικής στήλης) Μακεδονομάχων στη πόλη της Βέροιας και καθορισμού της θέσης τοποθέτησής του

ΘΕΜΑ

35ο :

Επί αιτήματος της 11ης Τ.Ο.Μ.Υ Δ.Βέροιας για την δωρεάν παραχώρηση της χρήσης της Πλατείας Δημαρχείου

ΘΕΜΑ

36ο :

Επί αιτήματος του Πολιτιστικού Συλλόγου Βεργίνας «Αιγές» για την παραχώρηση χρήσης του χώρου στάθμευσης στην Δ.Κ. Βεργίνας

ΘΕΜΑ

37ο :

Επί αιτήματος της Μηχανικής Αθλητικής Ομάδας για την παραχώρηση χρήσης του χώρου στάθμευσης επί της Λεωφόρου Στρατού (κάτω από την Ελιά)

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ

 

 

 

 

 

Save
Cookies user prefences
Χρησιμοποιούμε cookies για να σας διασφαλίσουμε την καλύτερη εμπειρία στον ιστότοπό μας. Εάν απορρίψετε τη χρήση των cookies, αυτός ο ιστότοπος ενδέχεται να μην λειτουργεί όπως αναμένεται.
Αποδοχή
Απόρριψη
Στατιστικά
cookie-statistics
Αποδοχή
Απόρριψη