Προσκλήσεις ΔημοτικούΔημοτικά Συμβούλια και εισηγητικά των θεμάτων

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, σας καλούμε να προσέλθετε στο Δημαρχείο, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας, Μητροπόλεως 46, σε τακτική συνεδρίαση, που θα γίνει στις 13-6-2018 ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00, με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:

ΘΕΜΑ 1ο:
Έγκριση ή μη α) υποβολής πρότασης για τη χρηματοδότηση της πράξης «Προμήθεια αυτοματοποιημένου συστήματος μίσθωσης ποδηλάτων Δήμου Βέροιας» στα πλαίσια της πρόσκλησης «Αστική κινητικότητα στις περιοχές παρέμβασης των Στρατηγικών Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) της πόλης της Βέροιας», β) τεχνικού δελτίου της πράξης και γ) εξουσιοδότησης του Δημάρχου. (Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 2ο:
Έγκριση ή μη α) Σχεδίου Δράσης για την Αειφόρο Ενέργεια και το Κλίμα (ΣΔΑΕΚ) του Δήμου Βέροιας, β) υποβολής του στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Συμφώνου των Δημάρχων, γ) ανάθεσης αρμοδιοτήτων της Εφαρμογής Ενεργειακής Πολιτικής και δ) εξουσιοδότησης του Δημάρχου. (Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 3ο:
Έγκριση ή μη συμπερίληψης των έργων «Αγροτική οδοποιία στο αγρόκτημα Αγίου Γεωργίου του Δήμου Βέροιας» και «Αγροτική οδοποιία στο αγρόκτημα Μαυροδενδρίου και Μακροχωρίου του Δήμου Βέροιας» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Δήμου. (Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 4ο:
Επί εισήγησης της Ο.Ε. για την αναμόρφωση (7η) προϋπολογισμού και ετησίου προγράμματος δράσης Δ.Βέροιας, έτους 2018. (Εισηγητικό) (Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 5ο:
Επί εισήγησης της Ο.Ε. α) για την έκθεση Εσόδων-Εξόδων και Ισολογισμού του Δήμου για το χρονικό διάστημα από 1/1/2018 ως 31/3/2018 (Α΄ Τριμήνου 2018). (Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 6ο:
Έγκριση ή μη α) δωρεάν παραχώρησης της χρήσης χώρων του δημοτικού καταστήματος της Τ.Κ. Ριζωμάτων στο Ν.Π. «Κ.Κ.Π.Α.Α.Π & Π.Α.» και β) μερικής τροποποίησης των υπ’ αριθ. 604/2011, 761/2011, 503/2016 και  434/2017 αποφάσεων του Δ.Σ. και γ) εξουσιοδότησης του Δημάρχου. (Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 7ο:
Έγκριση ή μη α) κατάργησης της θέσης τοποθέτησης περιπτέρου στην Τ.Κ. Παλατιτσίων και β) απομάκρυνσης του κουβουκλίου. (Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 8ο:
Έγκριση ή μη επιστροφής χρηματικών ποσών ως αχρεωστήτως καταβληθέντων, από μη δικαιούχους προνοιακών επιδομάτων. (Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 9ο:
Έγκριση ή μη διάθεσης πίστωσης για την κάλυψη δαπάνης, στο πλαίσιο συνδιοργάνωσης του Δήμου Βέροιας με τον Τουριστικό Όμιλο Βέροιας του 3ου Φεστιβάλ Ροδάκινου. (Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 10ο:
Έγκριση ή μη διάθεσης πίστωσης για την κάλυψη δαπάνης, στο πλαίσιο συνδιοργάνωσης του Δήμου Βέροιας με την Εύξεινο Λέσχη Βέροιας του εθίμου του Κλήδονα. (Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 11ο:
Έγκριση ή μη διάθεσης πίστωσης για τη φιλοξενία φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών για την τουριστική προβολή του Δήμου Βέροιας. (Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 12ο:
Έγκριση ή μη α) συνέχισης υλοποίησης της αρχικής σύμβασης και β) ορισμού εκπροσώπου στην επιτροπή παρακολούθησης της μελέτης «Μελέτη οριοθέτησης και διαμόρφωσης ρέματος εντός οικισμού Βεργίνας». (Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 13ο:
Έγκριση ή μη παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου «Κατασκευή γέφυρας στον Αγ. Νικόλαο Δοβρά». (Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 14ο:
Έγκριση ή μη παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου «Ανακατασκευή παιδικών χαρών Δ.Ε. Δοβρά για την πιστοποίησή τους». (Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 15ο:
Έγκριση ή μη παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου «Ενδοδημοτική οδοποιία Δημοτικής Ενότητας Βέροιας (2016)». (Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 16ο:
Έγκριση ή μη παράτασης της προθεσμίας περαίωσης των εργασιών της υπηρεσίας «Συντήρηση έργου ανάπλασης». (Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 17ο:
Ορισμός μελών επιτροπής παραλαβής φυσικού εδάφους του έργου «Διαμόρφωση χώρου στις πηγές Λευκόπετρας». (Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 18ο:
Ορισμός μελών επιτροπής παραλαβής φυσικού εδάφους του έργου «Παρέμβαση για την ασφαλή χρήση του δημοτικού οικοπέδου Ο.Τ. 316». (Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 19ο :
Ορισμός μελών και συγκρότηση της επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου «Εσωτερική διαμόρφωση νεκροταφείων Διαβατού». (Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 20ο :
Έγκριση ή μη 1ου Α.Π.Ε. και διάθεσης των απροβλέπτων δαπανών του έργου «Συντήρηση οδών Δ.Ε. Βέροιας». (Εισηγητικό) (Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 21ο :
Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Αντικατάσταση στέγης 8ου νηπιαγωγείου Βέροιας». (Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 22ο :
Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της υπηρεσίας «Συντήρηση δικτύων άρδευσης Δημοτικής Ενότητας Μακεδονίδος». (Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 23ο :
Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου παραλαβής της υπηρεσίας διαφημιστικής καταχώρησης. (Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 24ο :
Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου παραλαβής της υπηρεσίας «Μεταφορά υπολείμματος ανακυκλώσιμων υλικών σε Χ.Υ.Τ.Α.» (Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 25ο :
Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου παραλαβής της υπηρεσίας ελέγχου ετήσιων οικονομικών καταστάσεων χρήσης 2016. (Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 26ο :
Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου παραλαβής της υπηρεσίας παροχής ηχητικής κάλυψης, στο πλαίσιο συνδιοργάνωσης εκδήλωσης με την Ελληνική Μαθηματική Εταιρία – Παράρτημα Ημαθίας. (Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 27ο :
Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου παραλαβής της υπηρεσίας παροχής ξενοδοχειακού καταλύματος. (Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 28ο :
Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου παραλαβής της υπηρεσίας φιλοξενίας  ομάδας εθελοντών γιατρών Γερμανικής Φιλοζωικής Οργάνωσης.(Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 29ο :
Έγκριση ή μη 1ου πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της υπηρεσίας «Κοπή αγριόχορτων Δ.Ε. Απ.Παύλου».(Εισηγητικό) (Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 30ο :
Έγκριση ή μη 1ου πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της υπηρεσίας «Κοπή αγριόχορτων Δ.Ε. Μακεδονίδος & Βεργίνας».(Εισηγητικό) (Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 31ο :
Έγκριση ή μη βεβαιώσεων καλής εκτέλεσης εργασιών της υπηρεσίας «Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων». (Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 32ο :
Έγκριση ή μη α) κοπής δύο (2) ατόμων φλαμουριάς και τεσσάρων (4) ατόμων πεύκου και β) φύτευσης τριών (3) νεαρών ατόμων κυπαρισσοειδών,  πέριξ και εντός του προαύλιου χώρου του 6ου Δημοτικού Σχολείου Βέροιας. (Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 33ο :
Έγκριση ή μη α) κοπής ενός (1) ατόμου ελάτης επί της οδού Περγάμου 15 στην πόλη της Βέροιας και β) φύτευσης καλλωπιστικών θάμνων. (Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 34ο :
Έγκριση ή μη κοπής ενός (1) ατόμου κυπαρισσοειδούς επί της οδού Μ.Αλεξάνδρου 18-20 στη Δ.Κ. Μακροχωρίου. (Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 35ο :
Έγκριση ή μη διαγραφής προστίμων Κ.Ο.Κ. των Δ.Τοσουνίδη και Ι.Δημητριάδη από βεβαιωτικούς καταλόγους παρελθόντων ετών και σύνταξης νέου χρηματικού καταλόγου. (Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 36ο :
Έγκριση ή μη διαγραφής προστίμων Κ.Ο.Κ. του Π.Μπούθα από βεβαιωτικούς καταλόγους παρελθόντων ετών. (Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 37ο : 
Έγκριση ή μη α) συνδιοργάνωσης πολιτιστικής εκδήλωσης του Δ.Βέροιας με τον Σύλλογο Κρητικών Ν.Ημαθίας, β) δαπάνης, γ) εξουσιοδότησης του αντιδημάρχου οικονομικών και δ) ψήφισης της σχετικής πίστωσης. (Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 38ο :
Έγκριση ή μη α) διοργάνωσης ημερίδας για το Εθνικό Κτηματολόγιο, β) δαπάνης, γ) εξουσιοδότησης του αντιδημάρχου οικονομικών και δ) ψήφισης της σχετικής πίστωσης  (Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 39ο :
Έγκριση ή μη α) μετακίνησης, β) εξόδων μετάβασης Δημάρχου σε Θεσσαλονίκη και Αθήνα, γ) εξουσιοδότησης του αντιδημάρχου οικονομικών και δ) ψήφισης της πίστωσης. (Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 40ο :
Έγκριση ή μη α) τροποποίησης της υπ’ αριθ. 353/2018 απόφασης του Δ.Σ., περί έγκρισης συμμετοχής του Δήμου και μετάβασης επίσημης αντιπροσωπείας στον Δήμο Πούσκιν της Αγίας Πετρούπολης, στα πλαίσια των εκδηλώσεων εορτασμού της «Ημέρας της Πόλης», β) μετακίνησης επίσημης αντιπροσωπείας του Δήμου στην Αγία Πετρούπολη της Ρωσικής Ομοσπονδίας, γ) εξόδων μετακίνησης, δ) δαπάνης, ε) εξουσιοδότησης του αντιδημάρχου οικονομικών και στ) ψήφισης της σχετικής πίστωσης. (Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 41ο :
Επί αιτήματος της Ευξείνου Λέσχης Βέροιας για την παραχώρηση της χρήσης της πλατείας του οικισμού Κομνηνίου. (Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 42ο:
 Επί αιτήματος του Λαογραφικού Συλλόγου Βλάχων Βέροιας για την παραχώρηση της χρήσης της πλατείας της Τ.Κ. Κ.Βερμίου. (Εισηγητικό)

 

Ο  ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΜΙΧΑΗΛ ΣΟΥΜΕΛΙΔΗΣ

                                                                                              

 

Αναζήτηση

Save
Cookies user prefences
Χρησιμοποιούμε cookies για να σας διασφαλίσουμε την καλύτερη εμπειρία στον ιστότοπό μας. Εάν απορρίψετε τη χρήση των cookies, αυτός ο ιστότοπος ενδέχεται να μην λειτουργεί όπως αναμένεται.
Αποδοχή
Απόρριψη
Στατιστικά
cookie-statistics
Αποδοχή
Απόρριψη